Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van milieugerelateerde risico's om beleidsbeslissingen wetenschappelijk te onderbouwen (SCOPE)

Onderzoeksproject SD/TA/10A (Onderzoeksactie SD)


Personen :

 • Dr.  TORFS Rudi - Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2007-31/1/2009
 • Prof. dr.  ZWETKOFF Catherine - Université de Liège (ULG)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/1/2007-31/1/2009

Beschrijving :

Context

Beleidsbeslissingen met het oog op een meer duurzame samenleving zijn gebaseerd op een evenwichtige afweging van ecologische, economische en sociale aspecten. SCoPE kan in dit proces van beleidsbeslissingen bijdragen middels een wetenschappelijke gestoelde methodologische aanpak. Of nog, het kan instrumenten voorzien voor een duurzame samenleving.

Projectbeschrijving

Doelstellingen

Het algemene doel is een geïntegreerd afwegingskader te ontwikkelen dat de Belgische federale en regionale overheden kan ondersteunen bij:
- de verbetering van transparantie en communicatie tussen wetenschap, beleid en ‘stakeholders’;
- de prioriteitstelling van beleidsmakers inzake milieu/gezondheid en het nemen van evenwichtige beslissingen;
- de integratie van verschillende wetenschappelijke disciplines/kennis van een methodologie:
o nauwgezetheid en frequentie van de gezondheidsimpact (~ risico afweging)
o corroboratie (~ (on)zekerheid of wetenschappelijke afweging)
o publieke perceptie (~ ongerustheidafweging)
o economie (~ socio-economische afweging)

Methodologie en interactie tussen de verschillende partners

• Literatuurstudie rond geïntegreerde risicoafweging en inhoudsanalyses van beleidsdocumenten
• Definiëring van essentiële criteria als basis voor een geïntegreerd afwegingskader voor beleidsbeslissingen aangaande (milieugerelateerde) risico’s
• Eerste toetsing van de criteria en het beleidsbeslissingkader met een groep van gebruikers: Delphi-/groepsgesprekken en/of diepte-interviews
• Waardering (evaluatie) van de criteria in een eerste set van milieurisicogerelateerde gevalstudies en consultatie/feedback van experts
• Tweede toetsing van het beleidsbeslissingkader met een groep van gebruikers zoals eerder gedefinieerd: Delphi-/groepsgesprekken en/of diepte-interviews
• De criteria waarden toekennen in een eerste set van risicovolle milieu- en niet-milieu gerelateerde gevalstudies en consultatie/feedback van experts
• Derde toetsing van het beleidsbeslissingkader met een groep van gebruikers zoals eerder gedefinieerd: Delphi-/groepsgesprekken en/of diepte-interviews
• Conclusie, verspreiding van de resultaten en discussie


Verwachte resultaten en/of producten

Resultaten:

- een gevalideerd afwegingskader als interface tussen wetenschap en beleid voor beslissingen aangaande milieugerelateerde en andere risico’s
- een set van richtlijnen, een methodologie die aangeeft hoe een geïntegreerde risico afweging kan worden gemaakt en hoe de resultaten kunnen worden vergeleken met andere risico’s voor beleidsmakers en een aantal referentiewaarden voor toekomstige, nieuwe risicoafwegingen
- de demonstratie van dit kader voor een aantal milieu- en niet-milieugerelateerde gevalstudies
- inzichten in wetenschappelijke beslissingsprocessen – meer specifiek in de integratie en revisie van data in de literatuur in verschillende wetenschappelijke domeinen
- inzichten in de waarden en risicoprofielen van verschillende groepen/gebruikers in de samenleving
- inzichten in hoe risico experts omgaan met de integratie van hun data in een breder wetenschappelijk/beleidskader
- inzichten in hoe beleidsmakers open staan voor dergelijke afwegingskaders
- inzichten in betere risicocommunicatie tussen wetenschappers en beleidsmakers
- nieuwe aanbevelingen voor lokale en nationale beleidsmakers aangaande één of meerdere risicoaspecten bestudeerd in de gevalstudies

Producten:

- rapport van de literatuurstudie
- een afwegingskader (bijv. in de vorm van een grafisch diagram) dat gemakkelijk kan worden gebruikt door beleidsmakers om te communiceren naar het algemene publiek en naar de pers
- een samenvatting van de belangrijkste resultaten van de interviews met experts in Vlaanderen, Brussel en Wallonië en aanbevelingen om het kader te verbeteren
- (optioneel) een website voor een breder publiek, bijv. voor interactieve vragenlijsten betreffende individuele waarden met betrekking tot risico’s
- de resultaten zullen worden verspreid middels een workshop/symposium
- de gevalideerde methodologie en de resultaten van de gevalstudies zullen worden gepubliceerd, bijv. op het Internet
- (optioneel) nieuwsbrief


Partners

Activiteiten

Vito (Integrale Milieustudies) is coördinator (C) en heeft heel wat expertise opgebouwd op het gebied van milieugezondheidsrisico’s assessment en milieubeleidsteun. Vito is verantwoordelijk voor de ontwikkeling van gevalstudies en de integratie van wetenschappelijke disciplines in een gemeenschappelijke methodologie, …

SPIRAL is partner 1 (P1). Dit multidisciplinaire onderzoeksteam heeft expertise ontwikkeld in risico studies en participatieve methoden. SPIRAL is verantwoordelijk voor de organisatie van de survey om de data te valideren en voor de toetsing van het beleidsbeslissingkader.


Contact Informatie

Coördinator

Rudi Torfs
Vlaamse Instelling voor Technologisch Onderzoek (VITO)
Integrale Milieustudies
Boeretang 200
B-2400 Mol
Tel: +32 (0)14 33.58.66/38
Fax: +32 (0)14.32.11.85
Rudi.Torfs@vito.be
http://www.vito.be

Promoter

Catherine Zwetkoff
University of Liège
Scientific and Public Involvement in Risk Allocations Laboratory (SPIRAL)
7, Boulevard du Rectorat
B-4000 Liège
Tel: +32 (0)4 366.30.12
Fax: +32 (0)4 366.29.82
czwetkoff@ulg.ac.be
http://www.ulg.ac.be/spiral


Opvolgingscomité

Robby Berloznik - Vlaams Instituut voor Wetenschappelijk en Technologisch Aspectenonderzoek
Pierre Biot - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Marc Bogaert - Vlaamse Overheid
Alain Bozet - Ministère de la Région Wallonne
Karina De Beule - Openbare Vlaamse Afvalstoffenmaatschappij
Anneleen De Smedt - Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen
Gilbert Eggermont - Studiecentrum voor kernenergie
Maja Mampaey - AMINAL
Koen Moerman - Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling
Bob Nieuwejaers - Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Francis Noyen - Milieu-en Natuurraad van Vlaanderen
Véronique Paternostre - Inter-Environnement Wallonie
Catherine Rousseau - Onderzoek en informatiecentrum van de verbruikersorganisaties (OIVO)
J.-P. Van Steenberghe - Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk gewest
Marleen Van Steertegem - Vlaamse Milieu Maatschappij
Christine Vinkx - FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
Frank Van Thillo - Mobiliteitsraad van Vlaanderen


Documentatie :

Une démarche d'évaluation intégrée comme outil d'interface entre science et politique pour la gestion des risques (environnementaux) : résumé des résultats    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2311)
[Om te downloaden

SCoPE (seriousness, corroboration, perception, and economy): an integrated assessment frame as science policy interface for decisions on (environment-related) risks : summary of the results    Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2312)
[Om te downloaden

An Integrated Assessment Frame as Science Policy Interface for Decisions on (Environment-Related) Risks (fase 1) : final report    Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1969)
[Om te downloaden

An Integrated Assessment Frame as Science Policy Interface for Decisions on (Environment-Related) Risks (fase 1) : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1970)
[Om te downloaden

Une démarche d'évaluation intégrée comme outil d'interface entre science et politique pour la gestion des risques environnementaux : résumé (phase 1)    Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2009 (SP2043)
[Om te downloaden

Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van milieugerelateerde risico's om beleidsbeslissingen wetenschappelijk te onderbouwen : samenvatting (fase 1)    Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2044)
[Om te downloaden

Handling complex risks, issues in the domain of environment and health - "Scope" : final report  Torfs, R. - Zwetkoff, C.  Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2301)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Een kader voor een geïntegreerde evaluatie van milieugerelateerde risico's om beleidsbeslissingen wetenschappelijk te onderbouwen : samanvatting van de resultaten    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2310)
[Om te downloaden

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid