Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Optimalisatie van prijs en locatie van duurzaam stedelijk parkeren (SUSTAPARK)

Onderzoeksproject SD/TM/07A (Onderzoeksactie SD)


Personen :

 • Dr.  DE CEUSTER Griet - Transport & Mobility Leuven (TML)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 12/12/2006-31/1/2009
 • Mevr.  STEENBERGHEN Thérèse - Katholieke Universiteit Leuven (K.U.Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 12/12/2006-31/1/2009
 • Dr.  LANNOY Pierre - Université Libre de Bruxelles (ULB)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 12/12/2006-31/1/2009

Beschrijving :

Context

Het parkeren is een essentiële component van het vervoerssysteem. De voertuigen moeten bij elke bestemming parkeren. Een typische auto wordt 23 uren/dag geparkeerd en gebruikt elke week verscheidene parkeerplaatsen.

Parkeerfaciliteiten zijn een grote kost voor de maatschappij. Ontwerpers, exploitanten en andere ambtenaren hebben dagelijks met parkeerconflicten te maken. Dergelijke problemen kunnen vaak gedefinieerd worden in termen van het aanbod (te weinig beschikbare plaatsen, iemand moet er meer bouwen) of in termen van het beheer (de beschikbare faciliteiten worden niet efficient gebruikt en zouden beter moeten worden beheerd).

Heel wat steden in België kampen met parkeerproblemen. Het hebben van teveel parkeerplaatsen voor auto’s veroorzaakt congestie, emissies, lawaai en vooral: overconsumptie van dure grond. Ook te weinig parkeerruimte heeft nadelen: de binnenstad is minder toegankelijk, veel mensen blijven zoeken naar schaarse parkeerplaatsen en kunnen daarom zelfs nog meer verkeersgerelateerde problemen veroorzaken.


Projectbeschrijving

Doelstellingen

Het doel van dit onderzoek is het ontwikkelen van een hulpmiddel dat strategische raad kan verstrekken op het gebied van stedelijk parkeren.

Het instrument zal volgende kwesties onderzoeken: openbaar tegenover privé parkeren, tarifering op de straat tegenover binnenparkings, tijdsduur, gevolgen voor het welzijn, stadsontwikkeling, de ruimtelijke aspecten, handhaving, huisvesting, de kosten van het landgebruik, congestiekosten, enz. Een ruimtedesaggregatie in stadsdistricten zal worden verstrekt zodat de geografische aspecten van parkeerbeheer kunnen worden geoptimaliseerd.

Zowel het parkeeraanbod als de vraag zullen worden gemodelleerd. Het parkeeraanbod kan op een verandering in tarifering of op de parkeerlokatie betrekking hebben. De parkeertarifering heeft een zeer grote invloed op het stedelijk autovervoer. Het model kan op een duurzame manier het aanbod (plaats en prijs) en de vraag naar parkeerplaats in monocentrische stadscentra in evenwicht brengen.

SUSTAPARK zal de reële gegevens van de parkeervraag gebruiken om het parkeerbeleid, in termen van de prijselasticiteit van de vraag van de parkeermarkt, in een stadscentrum te onderzoeken.


Methodologie

De groeiende vraag naar parkeren zal in evenwicht worden gebracht met de economische, sociale en milieubeperkingen van een duurzaam stadscentrum. Wij bouwen een landgebruikmodel dat verschillende opties voor lokatie, hoeveelheid en prijs van openbare parkeerplaatsen kan beheren. Het onderzoek omvat:

- Het modelleren van de ruimtelijke en tijdsaspecten van de parkeervraag, met inbegrip van het definiëren van bevolkingsgroepen, inkomensklassen en reismotieven. We zullen parkeerruimte onderzoeken in termen van ruimtelijke en temporele toegankelijkheid en in functie van de concurrentie voor ruimte in stedelijke milieus.

- De ontwikkeling van modelcriteria van parkeerconceptie en plaats, die zich op de gedragsanalyse van de gebruikers baseert. Deze analyse zal zich op twee dimensies concentreren: de reisstrategieën van de gebruikers en de gebruikersoordelen over de parkeerfaciliteiten. De gegevens zullen door middel van diepgaande gesprekken (voor de identificatie van reisstrategieën) en door de techniek van het interviewen van focusgroepen worden verzameld (voor de identificatie van de beoordelingen van gebruikerscriteria).

- Ontwikkeling van een economisch evenwichtsmodel dat rekening houdt met de reactie van gebruikers op tarifering en beschikbaarheid van parkeerplaats. Dit economische model zal het effect van de parkeerbeheerstrategieën evalueren op het gebied van stedelijk vervoer, milieu (landgebruik, emissies, lawaai), gebruikerskosten en opbrengsten voor de stad.

Bovenstaande deeltaken zullen geïntegreerd worden, gebruik makend van agent-based modelleringstechnieken.

Een dergelijk landgebruikmodel kan aangewend worden door steden die hun parkeerbeleid willen optimaliseren, als onderdeel van hun algemene strategie voor het beheer van de vervoersvraag.

De resultaten van het onderzoek zullen in een kandidaatstad in België worden getest, om de toepassingen voor beleidgebaseerd onderzoek te tonen en de haalbaarheid van de onderzoekresultaten te illustreren.


Interactie tussen de verschillende partners

Er zijn drie partners betrokken bij het SUSTAPARK project, die nauw zullen moeten samen samenwerken. De werkmethoden moeten dus worden geharmoniseerd en geïntegreerd, het netwerkbeheer zal een kritieke succesfactor zijn. Dit deel van het werk is geïntegreerd in een specifiek werkpakket. De projectcoördinatie is in handen van Transport & Mobility Leuven.


Integratie van de bijdragen

Elke partner onderzoekt een deelaspect van het parkeergedrag, gebaseerd op de kern van hun onderzoeksactiviteiten. Deze verschillende aspecten moeten in één operationeel model gecombineerd worden. Daarvoor zijn werkpakketten 5, 6 en 7 opgezet. Werkpakket 5 behandelt de modelintegratie, werkpakket 6 gaat over de modelwerking en de vergelijking van de resultaten voor 2 kandidaatsteden, werkpakket 7 zijn de conclusies en de rapportering.

De samenstelling van het team van 3 partners staat een gemeenschappelijk kader toe dat tot een geïntegreerde benadering leidt. Speciale aandacht zal worden besteed aan data of andere rapporten die onder de partners moeten worden doorgegeven. In het begin van het project zullen afspraken gemaakt worden over de data, het formaat ervan en het opzetten van een een gemeenschappelijk modelleringsplatform.


Verwachte resultaten en/of produkten

De produkten die tijdens het SUSTAPARK project worden ontwikkeld zullen publiek beschikbaar zijn.

Één van de kernprodukten van SUSTAPARK is het algemene modelontwerp van het model van het stadsparkeren, gekoppeld aan een methode om efficiënt beleidsmaatregelen te evalueren. Het modelontwerp zal gedetailleerde informatie omtrent de diverse componenten van het geïntegreerde model en over de berekeningsmethodes en de gebruikte algoritmes omvatten. Daarnaast zal ook informatie over de nodige gegevens voor de implementatie van het model en de beschrijving van de schattingsmethode beschikbaar worden gesteld.


Partners

Activiteiten

Transport & Mobility Leuven is gespecialiseerd in beleidsanalyses en het maken van modellen op het gebied van transport en economie. Het onderzoeksteam is vertrouwd met verschillende soorten modelleringstechnieken en software.

De Divisie voor Ruimtelijke Informatieverwerking van de K.U.Leuven biedt aanzienlijke thematische deskundigheid met betrekking tot bodem en water, bos, natuur en landschap, landbouw, ruimtelijke planning en ordening, mobiliteit en transport, en sociaal-economische kwesties zoals toerisme en huisvesting.

Het Centrum voor Stedelijk Onderzoek van de Vrije Universiteit van Brussel heeft een expertise in zowel theoretisch als toegepaste stedelijke sociologie ontwikkeld, bestaande uit onderwerpen die direct betrekking hebben op het stadsleven. Het concentreert zich op de studie van ruimte als determinant van sociale praktijken. CRU beschikt ook over deskundigheid inzake demografie, accomodatie, huisvesting en faciliteiten binnen de studieplanning evenals de evaluatie van het stedelijk beleid.


Contact Informatie

Coördinator

Griet De Ceuster
Transport & Mobiliteit Leuven
Vital Decosterstraat 67A bus 0001
B-3000 Leuven
griet@tmleuven.be
Tel:+32 (16) 31 77 30
Fax:+32 (16) 31 77 39

Promotoren

Thérèse Steenberghen
Katholieke Universiteit Leuven
SADL
GEO-instituut Campus Arenberg
Celestijnenlaan 200E
B-3001 Heverlee
therese.steenberghen@sadl.kuleuven.be
Tel:+32 (16) 32 97 32
Fax:+32 (16) 32 97 24

Pierre Lannoy
Université Libre de Bruxelles (ULB)
Centre de Recherche Urbaine
Institut de Sociologie
Avenue Jeanne 44 - CP 124
B-1050 Bruxelles
pilannoy@ulb.ac.be
Tel:+32 (2) 650 33 52
Fax:+32 (2) 650 45 97


Opvolgingscomité

De verschillende groepen waarnaar dit onderzoek zich richt zijn beleidsmakers op alle bestuurniveaus. De federale en regionale autoriteiten zijn belangrijk omdat er verschillende verantwoordelijkheden bestaan in elk gebied voor mobiliteit, milieu, ruimtelijke planning en exploitatievergunningen. De plaatselijke autoriteiten zijn belangrijk omdat zij vaak vragen om beoordelingen op gebied van verkeers- en mobiliteitseffecten als gevolg van een aanvraag voor een bouwvergunning. Andere aanwezige groepen zijn vertegenwoordigers van projectontwikkelaars en parkeerexploitanten.

Volgende personen werd reeds een e-mail gestuurd met uitleg over het SUSTAPARK project en de vraag of ze interesse hebben om in de opvolgcommissie te zetelen.

Louis Buelens
Stad Leuven, Dienst Mobiliteit

Peter Vansevenant
Stad Gent, Dienst Mobiliteit

Frans Horemans
Stad Hasselt, Dienst Ruimtelijke Ordening

Eric van Hove
Stad Brugge, Dienst Stedenbeleid

André Flamecourt
Ville de Mons, Département Mobilité

Vincent Leclere
Ville de Dinant, Département Mobilité

Nathalie Dereme
Ville de Namur, Département Mobilité

Peter Hofman
Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement Mobiliteit & Openbare Werken

Henri Maillard
FOD Mobiliteit en Vervoer

Marianne Squilbin
Brussels Instituut voor milieubeheer (BIM)

Nico Milo
Mobiliteitsraad van Vlaanderen


Documentatie :

Optimising price and location of parking in cities under a sustainability constraint : final report    Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP1966)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid