Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Belgian Mobility Research network (BeMoR net)

Onderzoeksproject SD/TM/801 (Onderzoeksactie SD)


Personen :

  • Mme  DEBAUCHE Wanda - Opzoekingscentrum voor de Wegenbouw (OCW)
    Coördinator van het project
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/3/2007-30/6/2008

Beschrijving :

Achtergrond

De haalbaarheidsstudie BeMoR net gaat na of het zinvol is om een platform voor wetenschappelijk overleg over het Belgische transport- en mobiliteitsonderzoek op te zetten. Via bilaterale gesprekken wordt afgetoetst welke richting een dergelijk platform best op zou gaan. Meerdere constateringen liggen ten grondslag aan deze studie, onder meer:
- de achterblijvende participatiegraad van Belgische wetenschappers aan het internationale onderzoek;
- de beperkte betrokkenheid van België bij het vaststellen van de Europese onderzoeksagenda;
- de onderzoeksresultaten voor thema mobiliteit en transport zijn verspreid terug te vinden;
- het transport- en mobiliteitsonderzoek is eerder reactief en minder gebaseerd op strategisch inzicht.

Methodologie

Op basis van de opgezette doelstellingen en de inhoudelijke afbakening van het platform, werden de relevante beleids- en onderzoeksorganisaties geconsulteerd aan de hand van een gestandaardiseerde vragenlijst. Deze bilaterale en neutrale aanpak liet het toe om relevante informatie te verkrijgen over de organisaties zelf en hun aandachtspunten in het domein van mobiliteit en transport. Daarnaast werd ingegaan op de behoeften aan een wetenschappelijk platform voor mobiliteit en transport. Parallel aan de gesprekken vond desktop research plaats met betrekking tot de organisaties enerzijds en platformen / metadatabanken anderzijds.

De verzamelde informatie werd gestroomlijnd in tussentijdse conclusies en besproken met het opvolgingscomité. Vervolgens werd overgegaan tot het opbouwen van scenario’s voor het platform, omdat het platform verschillend kan worden uitgewerkt afhankelijk van het ambitieniveau. De scenario’s werden voorgelegd aan de personen waarmee in een eerder stadium de gesprekken mee zijn gevoerd, met twee heldere vragen:

1) Wat is het voorkeursscenario voor uw organisatie?
2) Is uw organisatie bereid te participeren? (enkel tijd of ook financieel?)
Deze tweede consultatieronde werd besproken met het opvolgingscomité. Ook een synthese van (huidige en vroegere) initiatieven om de informatie te bundelen (metadata of platform) werd doorgenomen. Op basis van de verzamelde informatie werd overgegaan tot het opstellen van een einddocument, waarin de opdrachthouder een voorstel doet ten aanzien van het voorkeursscenario.

Resultaten

- een overzicht van de organisaties in België die zich bezig houden met mobiliteit en transport: overzichtsschema’s, databank in Excel, voorbeeldfiche;
- overzicht van de internationale instellingen waar onderzoeksmogelijkheden zijn in het vakdomein: overzichtsschema’s;
- overzicht van onderzoek: databank in Excel – in opbouw, voorbeeldfiche;
- inzicht in metadatabanken / platformen: overzicht van huidige initiatieven, overzicht van vroegere initiatieven;
- werkingsprincipes / uitgangspunten van het op te zetten platform: algemeen, taken;
- overzicht van opgebouwde scenario’s voor het platform: “virtueel” platform, “fysiek” platform;
- voorkeursscenario: van de geconsulteerden, van het opvolgingscomité, van de opdrachthouder (advies).


Documentatie :

Haalbaarheidsstudie naar een platform voor wetenschappelijk overleg over het Belgische transport- en mobiliteitsonderzoek Opvolgingscomité : BeMoR net Belgian Mobility Research network : eindrapport    Brussel : Federale Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1962)
[Om te downloaden

Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid