Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Teledetectie van veranderingen in landbedekking en verbranding van biomassa in de Tropen

Onderzoeksproject T4/DD/01 (Onderzoeksactie T4)


Personen :

  • Prof. dr.  LAMBIN Eric - Université Catholique de Louvain (UCL)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/12/1996-31/3/1999

Beschrijving :

De algemene doelstelling van het voorstel is een reeks teledetectietechnieken ontwikkelen om veranderingen in landbedekking en verbranding van biomassa op regionale schaal beter op te volgen en in modellen te verwerken. De opvolgingstechnieken zullen gebaseerd zijn op onrechtstreekse veranderingsindicatoren van landbedekking zoals verbranding van biomassa en landschapskenmerken.
Deze zullen technieken aanvullen die gebaseerd zijn op rechtstreekse detectie van veranderingen (momenteel ontwikkeld in parallelle activiteiten). De modelleringstechnieken zullen gericht zijn op de voorspelling van toekomstige veranderingspatronen van landbedekking op basis van duidelijke ruimtelijke waarnemingen door teledetectie.

Het voorgestelde onderzoek bestaat uit drie modules:

Module 1: Karakterisering vanuit de ruimte van biomassaverbrandingspatronen op regionale schaal

Betere teledetectietechnieken zullen ontwikkeld worden om op een accurate manier op een grote schaal de verbranding van biomassa in ruimte en tijd te bepalen. Deze technieken zullen zowel actieve vuurhaarden als verbrande gebieden weergeven. Aangepaste detectietechnieken zullen ontwikkeld worden om veranderingen op te sporen aan de hand van tijdruimtelijke kenmerken van biomassaverbranding om uitzonderlijke biomassaverbrandingsactiviteiten te identificeren die gecorreleerd zouden kunnen worden met veranderingen in landbedekking. Er zullen speciale modellen uitgewerkt worden voor de evaluatie van de invloed van biomassaverbranding op veranderingen in landbedekking, met behulp van gegevens afgeleid uit teledetectie.

Module 2: Identificatie van indicatoren van sterk veranderende landbedekking op basis van landbedekking.

Teledetecteerbare landschapskenmerken die nauw verband houden met veranderingen in begroeiing zullen geïdentificeerd worden omplaatsen met sterk veranderende landbedekking te herkennen en zo mogelijk te voorspellen. Teledetectietechnieken zullen ontwikkeld worden om indicatoren van sterke veranderingen in landbedekking, "hot spots", samen te brengen in een alarmsysteem dat op regionale schaal onverwachte veranderingen in landbedekking opspoort.

Module 3: Voorspelling van tijdruimtelijke veranderingspatronen van landbedekking aan de hand van teledetectie.

Er zal een teledetectietechniek ontwikkeld worden om toekomstige tijdruimtelijke veranderingspatronen in landbedekking te voorspellen aan de hand van waarnemingen van recente veranderingspatronen. Deze techniek zal steunen op de theorie van "morfologie van het nationale landgebruik". Het zal steunen op rechtstreekse waarnemingen van de tijdruimtelijke patronen van veranderingen in landbedekking door teledetectie.

De voornaamste hypothese achter dit project is de verwachting dat de integratie van teledetectie in het onderzoek naar wereldwijde klimaatverandering aangemoedigd zal worden door de ontwikkeling van nieuw teledetectietechnieken om veranderingen in landbedekking en verbranding van biomassa te volgen en te modelleren.

Het onderzoek zal zoveel mogelijk geïntegreerd worden in verschillende internationale onderzoeksprogramma's over de problematiek van veranderingen in landgebruik/landbedekking:
1. de nieuwe programma's voor "International Geosphere-Biosphere and Human Dimensions of Global Change Programmes" (IGBP/HDP) met de titel "Veranderingen in landgebruik/landbedekking".
2. twee belangrijke Europese projecten over tropische ecosystemen: TREES (tropische ontbossing opvolgen en modelleren) en FIRE (karteren en modelleren van patronen van biomassaverbranding).
3. het nieuwe IGBP/LUCC MIOMBO-netwerk, dat zich bezighoudt met veranderingen in landbedekking in miombo-ecosystemen (Oost- en C
4. verschillende programma's over toekomstige satellietsensoren (ATSR en MERIS van de ESA, EOS MODIS van de NASA en VEGETATION van het CNES).
De internationale samenwerking zal gegevensuitwisseling bevorderen en het onderzoek beter tot zijn recht doen komen.

Er zal gewerkt worden aan de ontwikkeling van geografisch toepasbare technieken. Deze zullen getoetst en gevalideerd worden op een paar testlocaties waarvoor reeds grote gegevensbanken beschikbaar zijn. De volgende landen werden geselecteerd voor meer intensieve toetsing en validatie: de Centraal Afrikaanse Republiek, Senegal, en Indonesië of Papoea Nieuw Guinea. Verschillende resultaten zullen ook getest worden met wereldomvattende gegevensbanken (bv. de TREES bosbedekkingskaart en de IGBP-DIS landbedekkingskaart).

Dit project zal uiteenlopende teledetectiegegevens combineren: hoge en lage ruimtelijke resolutie; optische, thermische en microgolfbeelden, en zo mogelijk luchtfoto's en videobeelden op lage hoogten.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid