Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Classificatie van landbedekking en schatting van verhoudingen in landbedekking op een wereldwijde schaal

Onderzoeksproject T4/DD/02 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Er is een zeer grote vraag naar informatie over de wereldwijde verdeling en verandering van landbedekkingstypes. Om deze veranderingen accuraat te kunnen meten, kan men sensoren op satellieten gebruiken. Deze leveren op regelmatige tijdstippen gegevens over vegetatie voor de gehele aardbol. Een van deze sensoren is het VEGETATION-instrument, gelanceerd met SPOT 4, waarvoor de beeldverwerkingscentrum en het wereldwijde archief zich bevinden in het Centrum voor Teledetectie van het VITO. Eén van de grote problemen bij de transformatie van VEGETATION gegevens met middelhoge resolutie naar gegevens die bruikbaar zijn voor de beschrijving van biomen op wereldschaal, is de omzetting ervan naar een veel grovere resolutie. Hierbij gaat informatie verloren, vooral als het gaat om verhoudingen tussen bioomklassen. De doelstelling van dit project is dit informatieverlies te beperken door een gecombineerd gebruik van geavanceerde classificatiemethoden en mathematisch-statistische modellen.

Voorgestelde oplossingsmethoden

Het basisidee achter dit project is de ontwikkeling van een algemene methode voor bioomclassificatie die gebaseerd zal zijn op fenologische verschillen tussen de uiteenlopende types bedekking. Om het verlies aan precisie door ruimtelijke vervorming van beeldmateriaal zullen twee verschillende benaderingen voor de schatting van verhoudingen tussen landbedekkingen onderzocht worden:
(a) het verband tussen de ruimtelijke eigenschappen van landbedekkingsverdeling en de schaalafhankelijke veranderingen in de verhouding van de uiteenlopende types bedekking in model brengen;
(b) de verhouding van samenstellende landbedekkingsklassen voor elke pixel in beeld met grove resolutie in model brengen, met behulp van vaagheidsclassificatie.

De modellen ontwikkeld in dit project zullen op optimale wijze gekalibreerd, geverifieerd en gevalideerd worden aan de hand van verschillende experimentele opstellingen.

Reden voor het onderzoek

Vele wetenschappers (o.a. geografen, onderzoekers van de biosfeer, ecologen en de mensen betrokken bij onderzoek naar de wereldwijde klimaatveranderingen) hebben accurate en recente gegevens nodig over de wereldwijde verdeling van de grote bedekkingstypes. Deze zouden verschaft worden door de modellen uitgewerkt in dit project. Het project dient als basis voor de ontwikkeling van een operationele methode voor de productie van landbedekkingsgegevens die toegepast kan worden op de gegevens van het VEGETATION-instrument en door een groot aantal gebruikers gehanteerd kan worden.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid