Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Biofysische karakterisering van tropische ecosystemen met "synthetic aperture" radarteledetectie

Onderzoeksproject T4/DD/05 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Een beleid gericht op een duurzaam landgebruik op lange termijn moet gebaseerd zijn op een grondige kennis van de invloed van beleidsmaatregelen in de specifieke milieu-, economische en sociologische context. Het beheer van de natuurlijke hulpbronnen aanpassen aan een groeiende bevolkingsdruk en tezelfdertijd de stabiliteit van het milieu garanderen op lange termijn, behoort nu tot de topprioriteiten in tropische gebieden.
Teledetectietechnieken kunnen aanzienlijk bijdragen tot de evaluatie van de huidige toestand van het milieu, het opvolgen van de evolutie en de controle van het beheer, en tot de evaluatie van milieueffecten. Door de lancering in de vroege jaren negentig van de operationele Synthetic Aperture Radar (SAR) sensoren in satellieten zijn er meer beelden beschikbaar van tropische gebieden. Deze actieve beeldvormingssystemen werken in het microgolfgebied, waardoor men dag en nacht de aarde kan observeren, ongeacht de weersomstandigheden.

Het voorgestelde onderzoeksproject streeft naar de uitwerking van een aangepast interpretatieprincipe voor SAR beeldgegevens over tropische vegetatie gebaseerd op de formulering van de fysische interactie van de invallende golf met het doelwit en de relevante eigenschappen ervan.
Door een fysische basis te verschaffen voor de ontwikkeling van beeldinterpretatietechnieken voor karteren en kwantitatieve informatieverwerking, wordt een methode uitgewerkt die in verschillende situaties in tijd en ruimte herhaald kan worden.
De verdere ontwikkeling en gerichte toepassing van modellen van stralingstransfer bekleedt een centrale positie in deze benadering. Iteratieve gevoeligheidsanalyse is gericht op het bekomen van eigenschappen van de vegetatie en van parameters die variëren met de vegetatie en de milieuomstandigheden. Voor beeldinterpretatie worden richtlijnen opgesteld over de drijvende factoren achter stabiele en dynamische onderdelen van de bestudeerde vegetatietypes.
Twee van de operationele SAR instrumenten (ERS en JERS) werken op verschillende golflengten. Bijgevolg verwacht men dat deze complementaire informatie leveren omwille van hun gevoeligheid voor vegetatie-elementen van verschillende grootte. Vergelijkende analyses over de betreffende thematische problemen wordt voorgesteld.
De thematische studieonderwerpen worden eerst algemeen en gaandeweg meer gedetailleerd aangepakt, zowel in een ruimtelijk als in thematisch perspectief.
Met de afbakening van de grote landbedekkingseenheden, wordt de basis gelegd voor de analyse van de fenologische kenmerken van geselecteerde representatieve landbedekkingseenheden, alsook voor de analyse van de opbouw en structuur van woudgebieden.

Dit zal weerspiegeld worden in de volgorde van de ontwikkeling van de gerichte SAR-beeldverwerkinghulpmiddelen, aangezien ze verfijnd worden volgens de ruimtelijke en thematische noden van de bestudeerde elementen.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid