Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Studie van zoutintrusies, landgebruik en rijstopbrengst in de kustvlakte van de Mekong-delta (Vietnam) op basis van veldwerk, teledetectie en GIS

Onderzoeksproject T4/DD/12 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Doelstellingen :

De ontwikkeling van de Mekong-delta is een dringende zaak voor de Vietnamese overheid. Deze concentreert zich vooral op de rijstteelt om de toenemende bevolking van voedsel te voorzien en de exportfaciliteiten voor rijst te bevorderen. Bovendien worden grootschalige openbare werken gepland, zoals het uitdiepen van het estuarium om het gebied toegankelijker te maken. De kustvlakte van de Mekong-delta is onderhevig aan een ernstige infiltratie van zout via de grote rivieren (Mekong, Bassac,...) en kreken. Deze zoutintrusies zijn een beperkende factor voor de ontwikkeling van de rijstteelt.

HAECON n.v. bestudeerde de mogelijkheden van het uitdiepen van het estuarium. De vraag is welke weerslag deze uitdieping zal hebben op zoutintrusies en de landbouwproductie in het algemeen, en voor de rijstproductie in het bijzonder. Daarom is er een betere kennis en kartering vereist van het landgebruik, met de nadruk op rijstteelt.

Dit project is gericht op het ontwerpen van een gebruikersvriendelijk instrument voor de detectie en de modellering van zoutwaterpenetratie in macro-estuaria gekenmerkt door een tropische hydrologie en op de evaluatie van de bruikbaarheid van teledetectie in het onderzoek naar hydrosedimentologische processen in prodelta's.

Methoden:

1. Literatuurstudie om de vereisten te bepalen van het systeem voor teledetectie en GIS met betrekking tot zoutintrusies in estuaria en deltasystemen in de vochtige tropen.

2. Veldwerk om: (1) het verband te bepalen tussen zoutintrusie, landgebruik/landbedekking en geomorfologie, (2) een interpretatiesleutel uit te werken voor gesuperviseerde classificatie en (3) de saliniteit, snelheid, sedimentbelasting in de Bassac-rivier te meten.

3. Uitwerking van het GIS in ILWIS en ER-MAPPER, met inbegrip van: topografie, bodemtype, zoutintrusie, invloed van getijden, landgebruik/landbedekking. Deze lagen zullen gebruikt worden om het basisscenario van de zoutintrusie uit te tekenen voor de Mekong-delta.

4. Toepassing van radartechnologie voor de kartering van de hydrosedimentologische evolutie in de Mekong delta en prodelta (overstroomde gebieden, sedimentpluimen): gesuperviseerde beeldclassificatie en berekening van veranderingsindices.

Resultaten :

Het uitgangspunt voor het basisscenario voor de zoutintrusie is het saliniteitsmodel verkregen via het TELSAT III-programma (Ismailia, Egypte). Dit model moest aangepast worden omdat de zoutbron verschilt van die in de Mekong-delta. Nodige aanvullende informatie voor het model is: invloed van getijden (afstand tot de Zuid-Chinese Zee), invloed van intrusie (afstand tot de grote rivieren - Mekong en Bassac). Tijdens de twee veldcampagnes werd het duidelijk dat zoutproblemen zich hoofdzakelijk voordoen in de depressies begrensd door zanddrempels (vroegere kustlijnen). Deze gebieden zijn beperkt tot de rijstteelt (één oogst/jaar). Het model voor zoutintrusie is uitgewerkt voor een testgebied ten noordoosten van Kan Tho. Voor dit gebied bestonden er topografische kaarten (met hoogteaanduidingen in dm). Het resultaat toont gebieden met hoge waarschijnlijkheid voor zoutintrusie die grotendeels overeenstemmen met de ware toestand ter plaatse (veldonderzoek). Eén van de voornaamste beperkingen van het model is de behoefte aan zeer gedetailleerde hoogtegegevens (vanwege het uiterst vlakke uitzicht van het land en het belang van het microreliëf).

Haalbare resultaten : model van zoutintrusie, (analoge/digitale kaarten): DEM, bodemtypes, landgebruik/landbedekking, overstroming, 3D beelden.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid