Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Optische teledetectie voor een milieueffectenstudie in het kustgebied

Onderzoeksproject T4/DD/52 (Onderzoeksactie T4)


Personen :

  • Prof. dr.  PICHOT Georges - Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/7/1999-31/12/1999

Beschrijving :

In het kader van activiteiten in Thailand en Zuidoost Azië, dient ECOLAS momenteel offertes in voor verschillende EIA's in verband met haven en offshore investeringsprojecten. Eén van de offertes betreft het "Thai Offshore Base" (TOB)-project, dat de aanleg van haveninfrastructuur omvat bij de bestaande haven van Songkhla aan de zuidoostelijke kust van Thailand. Dit groots opgezette EIA bestrijkt vele mogelijke vervuilingsaspecten. De belangrijkste elementen hebben echter te maken met verstoring en/of beschadiging van het mariene milieu door sedimenten in suspensie gedumpt na baggeroperaties, en mogelijke veranderingen in kust- en mariene waterbewegingen. De noodzakelijke basisinformatie over het bestaande sedimentklimaat en over bestaande lozingen van afvalwater in havens en het daaropvolgende transport naar het kustgebied ontbreekt, en hier bestaan er juist mogelijkheden voor het gebruik van optische teledetectie.

De specifieke doelstelling van dit project is basisinformatie over milieurisico's uit optische teledetectiegegevenste verkrijgen over de toestand van de sedimenten (met inbegrip van de plaats van gebieden met hoge turbiditeit en seizoensmatige variabiliteit door neerslag) en over de voornaamste eigenschappen van verdeling en dynamiek van fytoplankton in het kustgebied dat beïnvloed wordt door de haveninfrastructuur die bij Songkhla gebouwd zal worden. Deze informatie zal gebruikt worden in het Ecolas' milieueffectenrapport.

De volgende opdrachten zullen uitgevoerd worden om de doelstellingen te bereiken:

- Er zal een samenvatting gemaakt worden van de (eventuele) bestaande gegevens in verband met vaste opgeloste materie en chlorofylverdeling in het kustgebied van de haven van Songkhla.
- Er zal een samenvatting gemaakt worden van de potentiële bronnen van optische teledetectiegegevens (bv. Landsat, SPOT, SeaWiFS, AVHRR, enz.) met een evaluatie van elke sensor voor deze toepassing in termen van ruimtelijke, temporele en spectrale dekking en resolutie, beschikbaarheid van gegevens, enz.
- De geselecteerde beelden zullen verwerkt worden om materie in suspensie en chlorofylverdeling op te leveren.
- Er zal een wetenschappelijke analyse gemaakt worden van de verwerkte beelden, waarbij aspecten van teledetectie genoteerd worden die een invloed kunnen hebben op de gegevenskwaliteit en de beelden in termen van fysische/biologische processen geïnterpreteerd worden.
- De teledetectiebeelden en begeleidende wetenschappelijke analyse zal geïncorporeerd worden in Ecolas' milieueffectenstudie.

Ecolas zal de wetenschappelijke partner alle beschikbare literatuur leveren over relevante meteorologische, hydrodynamische, sedimentologische en biologische gegevens, met inbegrip van vertalingen van Thaise wetenschappelijke publicaties en milieueffectenrapporten van de streek. Ecolas heeft de BMM reeds bathymetrische kaarten en getijdentabellen geleverd voor de streek.

De resultaten verkregen uit de teledetectiegegevens zijn:

- Basisinformatie over sedimenten in suspensie, de bestaande lozingen van afvalwater in de haven en het daaropvolgende transport naar het kustgebied.
- Inzicht in de moeilijkheden en problemen die kunnen rijzen tijdens de baggeroperaties en havenwerking in het gebied waar sedimenten in suspensie getransporteerd worden.
- Mogelijke aanwijzingen over erosie/afzettingsverschijnselen vergeleken met vroegere teledetectiegegevens.

Hoewel het huidige voorstel gericht is op de TOB EIA, kan de methodologie, als deze slaagt, makkelijk toegepast worden op dergelijke EIA's voor kustgebieden (een kernactiviteit gebruikende partner), zelfs als bestaande kennis en/of lokale steun beperkt is.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid