Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Studie van de sedimentpluimen in grote deltasystemen, met behulp van veldmetingen en satellietgegevens

Onderzoeksproject T4/DD/53 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Deze studie is gericht op detectie van sedimentpluimen en sedimentinhoud aangevoerd door grote rivieren. De kennis van de voornaamste stromingen en de hoeveelheid sediment is belangrijk voor de ontwikkeling van delta's en bijgevolg ook de bevaarbaarheid van de rivieren. De toestand van sedimentpluimen wordt traditioneel bestudeerd met rechtstreekse metingen van een schip. Deze waarnemingen leveren een reeks punten langs de koers van het schip. Deze traditionele aanpak brengt geen overzicht van de totale toestand van de sedimentpluimen. Hiervoor zou het waarnemingsraster verfijnd moeten worden, wat op de conventionele manier aanzienlijk duurder uitkomt. Teledetectiedocumenten die een heel gebied bestrijken, bieden hier een oplossing. De vraag rijst echter in welke mate gegevens gebruikt kunnen worden om de sedimentinhoud en sedimentpluimen te bepalen. Deze vraag wordt gesteld door de bedrijven HAECON N.V. en DEME N.V./Dredging International voor de monding van de Rio de la Plata (Argentinië en Uruguay). Beide bedrijven werken samen aan een baggerproject om de vaargeul in de Rio de la Plata vrij te houden en om de invloed van de baggeroperaties op het milieu te controleren.

Voor dit onderzoeksthema zullen satellietbeelden met informatie over het zichtbare teruggekaatste licht nodig zijn. Deze studie beoogt een meerschalige aanpak:

- Ten eerste dient er een gedetailleerde interpretatie opgezet te worden aan de hand van beelden met relatief fijne resolutie als instrument voor de opvolging van de baggerwerken in het kanaal. Daartoe dienen de veldgegevens met de digitale waarden van de zichtbare banden van de Landsat TM-beelden gecorreleerd te worden. Dit zal in twee periodes geschieden: één tijdens een hoge uitstroming van de Rio de la Plata, een andere tijdens lage uitstroming. Met de gecompileerde correlaties kunnen de beelden voor beide periodes geclassificeerd worden. Waar de vertakkingen van de Rio de la Plata een maximale diepte van ongeveer 9m bereiken, zullen de gedigitaliseerde bathymetrische kaarten gebruikt worden om de beeldclassificatieprocessen te verbeteren.
- Een tweede aanpak op "regionaal" niveau zal uitgevoerd worden met beelden van middelhoge resolutie (Resurs-01) om het milieueffect van baggerwerken te bestuderen op de verschillende waterwinningsgebieden van de Rio de la Plata. Om een interpretatie van de Resurs-01 beeld te verkrijgen, zal de correlatie tussen de Resurs-01-banden en de vergelijkbare banden van de Landsat TM gecompileerd worden.
- Een derde aanpak op "wereldwijd" niveau is de waarneming van het verloop van sedimentpluimen in de Atlantische Oceaan. Hiertoe zullen beelden met grove resolutie van de SeaWiFS-sensor gebruikt worden. Vroeger bereikte resultaten en de SeaWiFS beelden zullen met elkaar vergeleken worden.

De laatste stap is een foutenanalyse die aantoont in hoeverre satellietbeelden en de voorgestelde methode een juist inzicht opleveren in de situaties van materie in suspensie in de Rio de la Plata. Tezelfdertijd zal er een kosten/batenanalyse gemaakt worden waarin de conventionele methoden van veldmetingen en teledetectiemethoden vergeleken worden.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid