Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Gebruik van VHR-gegevens voor de inventarisatie van (on)bebouwde gebieden: een geïntegreerde methodologie met geïncorporeerde kwaliteitscontrole, voor het Ruimtelijk beleid in Vlaanderen

Onderzoeksproject T4/DD/59 (Onderzoeksactie T4)


Personen :


Beschrijving :

Inventaris van (on)bebouwde gebieden gebaseerd op satellietbeelden met zeer hoge resolutie. Een methodologie met geïntegreerde kwaliteitscontrole aangepast aan het Ruimtelijk beleid van Vlaanderen.
Dit project wordt voorgelegd door een ad hoc partnerschap tussen O.C.-GIS Vlaanderen, AROHM, V.L.M., VUB , ULg en de stad Gent. OC GIS Vlaanderen heeft al de noodzakelijk knowhow vergaard en heeft geïnvesteerd in de computerinfrastructuur nodig voor satellietbeeldverwerking en treedt dus op als de technische en operationele partner in dit project. De Administraties voor Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten (AROHM), de Vlaamse LandMaatschappij (V.L.M.) en de stad Gent, met hun specifieke ervaring op gebied van ordening, zijn de thematische partners in dit project.
Er zal beroep gedaan worden op de kennis van de universiteiten VUB en ULG op gebied van beeldclassificatie en foutpropagatie om het voorgestelde project af te werken.

Het project zal gebruik maken van satellietgegevens met zeer hoge resolutie (VHR) en van de digitale geografische gegevens in het bezit van OC GIS Vlaanderen. Dit voorstel beoogt de creatie van diepgaande thematische geo-informatie en tegelijk de overdracht van technische knowhow. De doelstellingen kunnen als volgt geformuleerd worden:

- De uitwerking van een thematische kaart van de bebouwde oppervlakte in geselecteerde studiegebieden met behulp van VHR-satellietbeelden. Deze kaart zal opgesteld worden aan de hand van manuele alsook semi-automatische beeldclassificatieprocedures. Een foutenanalyse zal uitgevoerd worden voor de semi-automatische classificatie en een validatie zal geschieden door vergelijking met de resultaten van de manuele methode van foto-interpretatie;
- Het linken van deze gegevens met individuele kadastrale percelen met behulp van GIS-operaties als alternatief voor de huidige inventarisatieprocedure van bebouwde percelen in residentiële gebieden toegepast door de individuele gemeenschappen;
- Extractie uit beelden van nuttige informatie voor de thematische partners bv. de dichtheid van bebouwing en eigenschappen gecorreleerd met de schaal in stadsgebieden.

Dit project heeft als verdere specifieke doelstelling de aanmoediging van het gebruik van satellietteledetectiegegevens in regionale en lokale departementen voor planning van de regeringen.

De testgebieden zullen geselecteerd worden rekening houdend met de beschikbaarheid van beelden met zeer hoge resolutie (begin 1999 beschikbaar) en vectoriële kaarten van het kadaster.
De studiegebieden zijn gelegen in Gent, De Pinte en Hasselt.

De voornaamste verwachte resultaten zijn:

Op regionale niveau:
- Een nieuwe methode voor de productie van een thematische kaart van de bebouwde oppervlakte met behulp van VHR-beelden;
- Het voorstel voor een alternative GIS-gebaseerde inventarisatiemethode van bebouwde kadastrale percelen;
- Een voorgestel voor een methode om geomorfologische eigenschappen van bebouwde gebieden te karakteriseren;
- Aanmoediging van VHR-beeldproducten in de besturen (posters, diaprojecties..)

Voor elk testgebeid:
- Kleurencomposieten van de VHR-beelden op verschillende schalen;
- Een thematische kaart van de bebouwde oppervlakte;
- Een inventaris van (on)bebouwde percelen;
- Een prototypekaart van de geomorfologische dichtheid van gebouwen;
- Een prototypekaart van eigenschappen die gecorreleerd zijn met de schaal.

Een eindrapport voor het project.

Alle partners in het project bezitten een deel van de noodzakelijk knowhow en voldoende compatibele computerinfrastructuur om een nauwe samenwerking te verzekeren en een geslaagde verwezenlijking van het project.
Tenslotte is één van de zeer interessante aspecten van dit project de betrokkenheid van uiteenlopende partners die hetzelfde doel nastreven.


Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid