Belspo Sitemap Contact Home
Fiscaliteit voor O&O - Gedeeltelijke vrijstelling van bedrijfsvoorheffing voor onderzoekers

Young Innovative Companies (YIC)

Een YIC dient te voldoen aan de voorwaarden van een kleine vennootschap zoals gedefinieerd in art. 15 §1 van het Wetboek Vennootschappen; m.n. mag een YIC niet meer dan één van de volgende criteria overschrijden:

  • een jaargemiddelde van 50 personeelsleden;
  • een jaaromzet - exclusief BTW - van 7.300.000 Euro;
  • een balanstotaal van 3.650.000 Euro; tenzij het jaargemiddelde van het personeelsbestand meer dan 100 bedraagt.

Bovendien dient een YIC

  • minder dan 10 jaar te bestaan, voorafgaand aan 1 januari van het referentiejaar,
  • niet opgericht te zijn in het kader van een concentratie, herstructurering, uitbreiding van een vroegere activiteit of een overname van dergelijke activiteiten,
  • minstens 15% van de totale kosten van het voorgaande belastbaar tijdperk is aangewend voor onderzoek en ontwikkeling.

De YIC dient aan deze voorwaarden te voldoen aan het einde van het vorige belastbaar tijdperk, voorafgaand aan het belastbaar tijdperk tijdens hetwelk de bezoldigingen zijn uitbetaald.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid