Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Federaal Onderzoeksprogramma Drugs
Oproep tot voorstellen 2016

De Dienst Onderzoeksprogramma’s van het Federale Wetenschapsbeleid (BELSPO) organiseert het Federaal Onderzoeksprogramma Drugs.

Dit programma ondersteunt het “Integraal en geïntegreerd drugsbeleid” dat op 25 januari 2010 is ingevoerd in België in het kader van de Federale Nota Drugs van 2001.

De oproep tot voorstellen voor dit jaar bevat 2 thema’s.

Inleiding

Op 25 januari 2010 hebben 21 bevoegde Ministers van dit land een gezamenlijke verklaring goedgekeurd met als doel een Integraal en geïntegreerd drugsbeleid op te stellen in België. Deze algemene aanpak betreft niet enkel de illegale drugs, maar ook tabak, alcohol en psychoactieve medicatie. Een van de 5 prioriteiten van deze verklaring heeft betrekking op het bevorderen van wetenschappelijk onderzoek in het kader van een algemene en geïntegreerde aanpak van de problematiek van drugs in België. BELSPO is bevoegd voor het opstellen van een onderzoeksprogramma ter zake.

Elk jaar zal stelt BELSPO een werkplan op dat de basis vormt van een oproep tot voorstellen aan onderzoekscentra. Dit werkplan is opgesteld in samenwerking met de cel “Onderzoek en Wetenschappelijk Informatie” (Cel OWI) binnen de Algemene Cel Drugsbeleid, het orgaan dat als doel heeft de geïntegreerde aanpak t.o.v drugs op te volgen.

Oproep 2016

De oproep bevat 2 thema’s waarvoor onderzoeksploegen voorstellen kunnen indienen:

  • NPS – New Psychoactive Substances (280.000€)
  • Feasibility study Drug Consumption Rooms (100.000€)

Geïnteresseerde ploegen kunnen de volledige beschrijving van deze thema's in het informatiedossier vinden.

Informatie voor de respondenten

Onderzoeksploegen vinden alle nuttige informatie om een voorstel in te dienen terug in het informatiedossier.

Indieningsformulier

De ploegen die een voorstel willen indienen, dienen het indieningsformulier in het Engels in te vullen. Dit document is bestemd voor de wetenschappelijke beoordeling van het voorstel (zie evaluatieprocedure in het informatiedossier).

Sluitingsdatum van de oproep

Het ingevulde formulier moet uiterlijk op 26 september 2016 om 15.00 uur per e-mail verzonden worden naar drugs_call@belspo.be.

Bijkomende informatie

BELSPO neemt deel aan het ERANID netwerk, het ERA - NET over illegale drugs. Een strategische onderzoeksagenda werd onlangs opgesteld en een tweede gezamenlijke oproep tot voorstellen zal worden gelanceerd half juni. Deze oproep kan rekenen op budgetten van verschillende "funding agencies", waaronder BELSPO.

Indien u wenst geïnformeerd te worden over deze oproep en de ERANID activiteiten, contacteer aziz.naji@belspo.be of astrid.deschutter@belspo.be

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid