Sitemap Contact Events New Home
Science Policy PPS > Organisation

Management Agreement 2012-2015

De Bestuursovereenkomst omschrijft de respectieve verplichtingen van de bevoegde minister enerzijds en die van Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO) anderzijds, en bepaalt de voorwaarden voor de verwezenlijking van de opdrachten van openbare dienst die bij of krachtens de wet aan het Federaal Wetenschapsbeleid zijn toevertrouwd.

Le contrat d'Administration définit les engagements respectifs du Ministre compétent, d’une part, et de la Politique scientifique fédérale (BELSPO), d'autre part, et précise les conditions nécessaires à la réalisation des missions de service public confiées à Politique scientifique fédérale par, ou en vertu de, la loi.

De overeenkomst beschrijft hoe de aan het Federaal Wetenschapsbeleid toevertrouwde opdrachten moeten worden uitgevoerd, welke verbeteringen noodzakelijk zijn om deze opdrachten beter uit te voeren en welke middelen hiervoor nodig zijn.

Il a pour objet de décrire la manière dont les missions confiées à la Politique scientifique fédérale sont mises en oeuvre, les améliorations à apporter à l’exécution de ces missions ainsi que les ressources nécessaires à ces fins.

About this website

Privacy

© 2016 Science Policy PPS