Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Belgisch lucht- en ruimtevaartbeleid

Belgisch ruimtevaartbeleid: de doelstellingen

De exploitatie van de ruimte - zijnde de omgeving rond de Aarde boven de hoogste lagen van de atmosfeer (200 km) - beoogt een vierledig doel:

  • Wetenschappelijk: de ruimte is een bevoorrecht observatiepunt van de Aarde en het Heelal. Dankzij de gewichtloosheid kunnen experimenten in talloze wetenschappelijke disciplines worden uitgevoerd. De ruimte is dus van doorslaggevend belang om de grenzen van onze kennis naar een nieuw niveau te verleggen;
  • Maatschappelijk: de ruimte biedt nieuwe mogelijkheden voor een globaal toezicht op het leefmilieu en een aanzienlijke uitbreiding van dienstverlening van algemeen belang, denken we maar aan meteorologie, telecommunicatie, preventie in geval van natuurrampen, oogstvoorspelling, ondersteuning van land-, lucht- en zeeverkeer;
  • Industrieel: in de ruimte kan de industrie haar greep op de speerpunttechnologieën verstevigen in talloze gebieden (elektronica, informatica, automatisering, nieuwe materialen, aërodynamica, ...) en zich toespitsen op het integraal beheer van complexe systemen. De verworven deskundigheid ter zake is ook van belang voor niet-ruimtetoepassingen;
  • Economisch: de ruimte is gaandeweg een markt geworden, die een snelle ontwikkeling doormaakt. De aanverwante producten - draagraketten, satellieten, gronduitrusting, satellietbeelden, telecommunicatie- en teletransmissietechnieken en multimediatoepassingen - worden nu op commerciële basis aangeboden.

Toen België dertig jaar geleden besloot de inspanningen van zijn wetenschappers en bedrijven kracht bij te zetten om een volwaardige positie te veroveren in de ruimtevaartsector, werd van meet af aan gekozen voor integratie in de Europese context. Het idee om een nationaal ruimtevaartbureau op te richten en een zuiver nationaal programma te starten, werd meteen terzijde geschoven wegens te hoog gegrepen. Op lange termijn werd evenwel gemikt op de doorbraak van een sector die voor de financiering van O&O volledig of toch voor het overgrote deel aangewezen was op overheidsbudgetten.

Het beheer van de Belgische deelname aan de Europese ruimtevaart werd toen opgedragen aan de administratie die instond voor het nationale wetenschapsbeleid. België heeft actief deelgenomen aan de oprichting van het Europees Ruimtevaart Agentschap (ESA) en aan het bereiken van het hoofddoel: Europa voldoende autonomie in de ontsluiting van de ruimte geven om de Europese soevereiniteit te vrijwaren en de essentiële wetenschappelijke en economische belangen veilig te stellen.

België heeft meegewerkt aan de belangrijke beslissingen die geleid hebben tot de reeks van Ariane-lanceerraketten en het Spacelab-ruimtelaboratorium, tot het opstarten van een grootschalig Europees programma voor ruimtewetenschappen en tot de principiële samenwerking met de Verenigde Staten en Japan voor de bouw van een gemeenschappelijke wetenschappelijke ruimte-infrastructuur in een omloopbaan, het Internationale Ruimtestation.

Door in de jaren zestig een strategie te ondersteunen waarin Europa zich bevestigde als een belangrijke medespeler inzake ruimte-exploitatie, stelde België zich ten doel:

  • uiting te geven aan zijn solidariteit met zijn partners in het nastreven van een groots plan dat de Europese eenwording dichterbij brengt;
  • zijn wetenschappers faciliteiten voor waarnemingen en experimenten in de ruimte te bieden om het toepassingsgebied van hun onderzoekswerkzaamheden te vergroten en ze te laten deelnemen aan het ontwerp van een complex instrumentarium;
  • zijn bedrijven te helpen hun bakens uit te zetten op de ruimtevaartmarkt, door mee te helpen aan de opbouw van een ruimte-infrastructuur en recent aan de ontwikkeling van ruimtetoepassingen, onder meer op telecommunicatiegebied, en aanverwante diensten.

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid