Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Collectieve hulpverlening

Tegemoetkoming in de medische kosten


Inleiding

Tal van personeelsleden hebben hoge medische kosten waaronder kosten voor geneesmiddelen, doktersbezoeken, ziekenhuisopnames, kinesitherapie, prothesen, bril/lenzen, ontsmettingsmiddelen, logopedie, huur medisch materiaal enz...
De sociale dienst komt voor een bepaald percentage tegemoet in de gemaakte kosten. Alle dossiers worden op dezelfde manier afgehandeld.

Dat percentage is afhankelijk van drie factoren:

 • het maandelijkse nettogezinsinkomen;
 • de gezinslasten (huishuur, afbetaling woning, aantal kinderen ten laste ...);
 • het totale bedrag van de medische kosten na tegemoetkoming van het ziekenfonds en/of een ander verzekeringsorgaan en de MAF (maximumfactuur).

Bovenvermelde factoren en het eventueel sociaal verslag van de maatschappelijk assistent(e) bepalen het percentage van de tegemoetkoming (van 10 tot 40% met een maximum van 500,00 €).

topReglement

Tegemoetkoming in welke medische kosten?

Geneesmiddelen, doktersbezoeken, kinesitherapie, prothesen, logopedie, bril/lenzen, ontsmettingsmiddelen en psychiatrie. De tegemoetkomingen gebeuren enkel en alleen voor prestaties op doktersvoorschrift tegen het door de ziekenfondsen erkende tarief.

Er kan ook worden tegemoetgekomen in ziekenhuisopnames (tegen het tarief voor een gemeenschappelijke kamer), de huur van medisch materiaal en het ziekenvervoer. De tegemoetkoming is mogelijk zolang de kosten niet gedekt zijn door een ander orgaan of een andere verzekering. De hospitalisatieverzekering neemt in vele gevallen alle of een deel van de kosten op zich.

Voor doktersbezoeken en hospitalisatiekosten genieten sommige begunstigden een teruggave via de MAF. Bij de berekening van de tegemoetkoming wordt hiermee rekening gehouden.

Hoe de medische kosten verzamelen ?

Elke begunstigde dient voor hem/haar en zijn/haar gezinsleden de volgende bewijsstukken te bezorgen:

 • het attest (listing) van de medische consultaties en de eventuele teruggave via de MAF, afgeleverd door het ziekenfonds;
 • het attest (listing) afgeleverd door de apotheker;
 • voor de andere medische kosten (bril/lenzen, prothesen, hospitalisatiekosten enz.), alle geldige en/of originele bewijsstukken zoals facturen, onkostennota's, betalingsbewijzen...;
 • de afrekening in het kader van de hospitalisatieverzekering, na volledige of gedeeltelijke terugbetaling van de kosten.

topHoe uw aanvraag voor een tegemoetkoming in de medische kosten indienen?

U kunt een tegemoetkoming vragen voor de 2 voorbije kalenderjaren. Na 1 juli van het lopende jaar worden enkel nog de kosten van het voorgaande jaar aanvaard.

U bezorgt de aanvraag aan het secretariaat van de sociale dienst. Alle aanvragen moeten vergezeld zijn van:

1) het inlichtingenblad, volledig ingevuld, ondertekend en vergezeld van de nodige bewijsstukken:

 • het aanslagbiljet van de belastingen van het jaar waarvoor de begunstigde de tegemoetkoming aanvraagt of, indien niet beschikbaar, dat van het voorgaande jaar;
 • een samenstelling van het gezin (ongezegeld officieel papier) bij de eerste aanvraag. Van alleenstaanden, gepensioneerden en gezinnen met kinderen ouder dan 18 jaar wordt bij iedere aanvraag ook een samenstelling van het gezin gevraagd;
 • de loonfiche of het vervangingsinkomen van de begunstigde, alsook die van de echtgeno(o)t(e) of samenwonende, van het jaar waarvoor de tegemoetkoming wordt aangevraagd;
 • het bewijs dat een vergoeding wordt ontvangen hoger dan 50 euro;
 • de bewijsstukken van de inkomsten uit een zelfstandig beroep;
 • het bewijs van huurinning;
 • de bewijsstukken waaruit blijkt dat alimentatiegeld wordt betaald of ontvangen;
 • het attest van minimale invaliditeit van 66%;
 • in geval van invaliditeit, het betalingsbewijs van de ontvangen vergoeding;
 • het contract en het bewijs van betaling van de huishuur of hypothecaire lening.

2) de bewijsstukken met betrekking tot de medische kosten :

 • voor de raadplegingen: het attest (listing) van het ziekenfonds;
 • voor de geneesmiddelen: het attest (listing) van de apotheker met het niet terugbetaalde bedrag van het ziekenfonds; alleen geneesmiddelen voorgeschreven door een geneesheer worden aangenomen;
 • voor de hospitalisatiekosten: de originele facturen of de gedetailleerde afrekening van de hospitalisatieverzekering na de tegemoetkoming, alsook de betalingsbewijzen. Enkel de tarieven voor een gemeenschappelijke kamer worden in aanmerking genomen;
 • voor de kosten voor bril/lenzen : op het noodzakelijke attest van de opticien moet worden vermeld; op voorschrift van ......., de prijs van het montuur, de prijs van de brillenglazen + de RIZIV-code, de prijs van de contactlenzen (origineel document + betalingsbewijs);
 • voor de tandprothesen: op het attest van de tandarts moet staan welke verzorging er werd verstrekt, alsook de prijs per prestatie (origineel document + betalingsbewijs);
 • voor de andere prothesen: voornoemde procedure is ook van toepassing op hoorapparaten en andere prothesen;
 • voor het ziekenvervoer en het huren van medisch materiaal, de originele factuur met de kosten voor de dienstverlening.

Belangrijk: alle facturen, afrekeningen of onkostennota's moeten originelen zijn.

top

Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid