Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Individuele hulpverlening

Individuele hulpverlening door de sociaal assistenten

De sociaal assistenten staan ter beschikking van de begunstigden die een professioneel, familiaal, sociaal of psychologisch probleem hebben. Hun rol is te luisteren en samen met de begunstigde het meest passende antwoord te vinden op hun vraag.

In sommige situaties verwijzen zij hem/haar naar een gespecialiseerde hulpverlener en adviseren zij bijvoorbeeld de hulpverlening door een psycholoog, een schuldbemiddelingsdienst,... Dit gebeurt enkel met de instemming van de betrokkene en met als doel hem de meest geschikte begeleiding te bieden.

Zo er een andere dienst tussenbeide komt, mogen de maatschappelijk assistenten u altijd blijven bijstaan.

Elk gezinslid van de begunstigde kan een afspraak maken met de sociaal assistenten.

Andere sociale informatie
Voor concrete vragen over andere bestaande sociale diensten of andere gebieden zoals onderwijs, sociale zekerheid, sociale administratie, gezins- of seniorenhulp, thuisverzorging, hulpcentra voor drugsgebruik, trachten de sociaal assistenten u de meest precieze en volledig mogelijke informatie te bezorgen en stellen zij alles in het werk om u raad te geven.

"Hopeloze" financiële situaties
Voor een begunstigde die diep in de schulden zit, geen uitweg meer ziet en het gevoel heeft zich in een financieel totaal hopeloze situatie te bevinden (onbetaalde huishuur, onderbreking van gas- en elektriciteitsvoorziening, dreiging van inbeslagname, deurwaarders,...), mag de sociale dienst ook tussenbeide komen. Zij verwijzen hem/haar naar de gepaste diensten en begeleiden hem/haar bij de verschillende te zetten stappen bij de terzake erkende diensten.
Een oplossing kan altijd worden voorgesteld.
Het personeelslid blijft in dat geval vrij al dan niet in te gaan op de hem/haar voorgelegde voorstellen. De maastschappelijk assistenten(s) blijven ter beschikking van de begunstigden, blijven naar hen luisteren en hen steunen in die moeilijke momenten.

Geheimhouding
Alle leden van de sociale dienst zijn tot geheimhouding verplicht. De sociaal assistenten zijn bovendien gebonden aan het beroepsgeheim, zodat de totale geheimhouding gewaarborgd is voor wat het beheer van de verschillende dossiers betreft. Het beroepsgeheim biedt met andere woorden een garantie voor elke potentiële hulpvrager.
De sociale dienst heeft als hoofddoel zowel uw leefomstandigheden op het werk als bij u thuis te verbeteren.

Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid