NL FR EN
www.belgium.be

Aanvullende EU-SILC-enquête bij arme huishoudens

Onderzoeksproject AG/II/135 (Onderzoeksactie AG)

Personen :

  • Prof. dr.  NICAISE Ides - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
    Coördinator van het project
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/10/2006-31/3/2009

Beschrijving :

Onderzoek naar armoede en sociale uitsluiting doet vaak een beroep op inkomenssurveys. De EU-SILC enquête (European Statistics on Income and Living Conditions) werd op EU-niveau opgestart in 2003 en is de opvolger van het ECHP (European Community Household Panel). De EU-SILC survey verzamelt dezelfde gegevens in alle Europese lidstaten en dit op een geharmoniseerde manier. Op die manier is het mogelijk te beschikken over vergelijkbare, transversale en longitudinale gegevens. om sociale uitsluiting en armoede te meten en de maatregelen genomen om armoede te bestrijden te evalueren op hun efficiëntie.

Een belangrijk probleem bij het aanwenden van de EU-SILC enquête voor het meten van armoede is dat een aantal groepen ondervertegenwoordigd of helemaal niet opgenomen zijn. Dit is een gevolg van de steekproef waarop de enquête gebaseerd is. Voor de EU-SILC is de steekproeftrekking gebaseerd op het Bevolkingsregister. Bijgevolg zijn mensen die illegaal in het land verblijven, of die in collectieve huishoudens verblijven (tehuizen, ziekenhuizen…) of mensen zonder vaste verblijfplaats (daklozen) niet opgenomen in de enquête en dus ook niet bevraagd. Deze groepen bevatten precies veel mensen die in armoede leven.

Het hoofdopzet van dit onderzoeksproject is een aanvulling te ontwerpen voor de EU-SILC enquête en op die manier informatie te vergaren over de groepen die tot nog toe niet vertegenwoordigd zijn in EU-SILC. Deze aanvullende informatie is belangrijk voor armoedeonderzoek en de bestrijding van armoede.

Het onderzoeksproject omvat volgende elementen:

• Inventarisatie van de mogelijkheden om de onder- of niet vertegenwoordigde groepen te identificeren en een schatting van hun omvang en armoederisico;
• Het ontwikkelen van een aanvullende steekproef;
• Toetsing van de vragen uit EU-SILC enquête aan de specifieke doelgroep en het ontwerpen van een vragenlijst gericht op de doelgroep als aanvulling voor de EU-SILC vragenlijst. Voor sans-papiers wordt een vertaling van de vragenlijst voorzien;
• Uitwerken van een piloot-enquête, analyse en interpretatie;
• Uitwerking en uitvoering van de definitieve enquête, rapportering en valorisatie.