Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Een beter begrip van mechanismes, aard, omvang en impact van seksueel geweld in België (UN-MENAMAIS)

Onderzoeksproject BR/175/A5/UN-MENAMAIS (Onderzoeksactie BR)


Personen :

 • Mevr.  KEYGNAERT Ines - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/1/2017-15/4/2021
 • Dr.  RENARD Bertrand - Nationaal Instituut voor Criminalistiek en Criminologie (NICC)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/1/2017-15/4/2021
 • Mevr.  WEEWAUTERS Marijke - Instituut voor de gelijkheid van Vrouwen en Mannen (IEFH)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/1/2017-15/4/2021
 • Mme  LEMONNE Anne - FOD Justitie (JUST)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/1/2017-15/4/2021
 • M.  BERG Nicolas -  ()
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/1/2017-15/4/2021
 • M.  VANDEVIVER Christophe - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/1/2017-15/4/2021
 • Prof. dr.  VANDER BEKEN Tom - Universiteit Gent (UGent)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/1/2017-15/4/2021
 • Dr.  NISEN Laurent - Université de Liège (ULG)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 15/1/2017-15/4/2021

Beschrijving :

PROJECT BESCHRIJVING

Achtergrond Seksueel geweld (SG) is een belangrijk maatschappelijk en justitieel probleem met grote impact op de Belgische volksgezondheid. Een vergelijkende en representatieve studie naar SG geweld in België ontbreekt echter. SG heeft een belangrijke impact op het seksueel, fysiek en psychisch welzijn van het slachtoffer, zijn/haar peers, nakomelingen en omgeving. Slachtoffers van seksueel geweld op kinderleeftijd hebben meer kans om opnieuw slachtoffer te worden, zelf pleger te worden of onaangepaste ouderlijke praktijken te ontwikkelen die bijdragen tot de intergenerationele overdracht van geweld. De complexe mechanismen achter deze coping strategieën en de effectiviteit van aanpak bij alle genders zijn onvoldoende onderzocht. Het Federale politieke niveau pleit via het Nationaal Actieplan ter Bestrijding van alle Vormen van Gendergerelateerd Geweld voor een holistische aanpak van SG slachtoffers. Verder werd net een Ministerieel Besluit over de Seksueel Agressie Set (SAS) uitgevaardigd op het moment dat de Zorgcentra voor Seksueel Geweld (ZSG) geïmplementeerd worden. Een recente regionalisering van bevoegdheden leidt tot een verandering van het justitieel landschap. Vandaar de noodzaak naar een representatieve prevalentiestudie over SG in België, inclusief alle kwetsbaarheden betreffende slachtoffer- en daderschap.

Doestellingen Bijdragen aan een beter begrip van de mechanismes, aard, omvang en impact van SG op mannelijke, vrouwelijke en transgender slachtoffers, peers, nakomelingen, professionals en de Belgische maatschappij. Het creëren van beleidsmaatregelen en strategieën voor preventie en aanpak van SG. Doelstelling 1 Nagaan welke ideeën de Belgische bevolking (16j - 100j) heeft over SG. Doelstelling 2 Exploreren in welke mate de onderzoekspopulatie blootgesteld werd aan SG sinds kinderleeftijd. We bestuderen ervaringen van slachtoffers, daders, peers en familie van verschillende generaties. Doelstelling 3 Bekijken wat de impact van deze blootstelling was op het leven van het slachtoffer, familie, peers en de professionele hulp die ze gezocht hebben. Doelstelling 4 Onderzoek van de historische, sociale en technische constructie van SAS en de impact ervan op huidig en toekomstig forensische praktijken na seksueel geweld door zorgverleners. Doelstelling 5 Formuleren van aanbevelingen voor toekomstige beleidsmaatregelen en sensibiliseringscampagnes rond SG geweld in België.

Methode Mixed methods methodologie: combinatie van een literatuurstudie met een enquête over SG slachtoffer- en daderschap in de algemene bevolking en diepte interviews met SG slachtoffers. Daarnaast verrichten we een enquête en focusgroepgesprekken over SAS met zorgverleners en een seminarie met Café Dialogue met professionals en SG slachtoffers over beleidsaanbevelingen.

Interdisciplinaire aanpak De teamleden hebben een achtergrond in gezondheidswetenschappen, criminologie, rechten, psychologie, psychiatrie, seksuologie en antropologie. Een multidisciplinair, (inter)nationaal expert follow-up comité zal de kwaliteit van de studie mee bewaken.

Potentiële impact van het onderzoek Verwerven van duidelijke inzichten in de mechanismen, aard, omvang en impact van seksueel geweld in populatiegroepen van alle leeftijden, gender, seksuele oriëntatie en legale status in België zal leiden tot specifieke aanbevelingen rond aanpak van dit maatschappelijk en justitieel probleem met een grote impact op de volksgezondheid.

Deliverables
Data collectie: Vragenlijsten over SG slachtoffer- en daderschap; Enquête over de houding van zorgverleners over SG; Focusgroepen met zorgverleners en Café Dialogue.
Data sets: Databank met wetenschappelijke artikels en beleidsdocumenten over SG slachtoffer- en daderschap; één over SG slachtoffer- en dadershap van een nationaal representatief sample van de Belgische bevolking; Kwantitatieve dataset over de houding van zorgverleners; Kwalitatieve dataset, met volledig at verbatim uitgeschreven interviews met slachtoffers van SG met codering; één van de focusgroepen en één die zal bijdragen aan een nauwkeurige thematische analyse van interventies van zorgverleners.
Vergaderingen: Kick-off vergadering met bespreking van de doelen, planning, taakverdeling en communicatiestrategie; 16 Consortium vergaderingen met alle partners; 5 Wetenschappelijke begeleidingscomités samen met de internationale experts; jaarlijkse stuurgroep met Belspo; Afsluitend seminarie met voorstelling van de resultaten van de kwantitatieve en kwalitatieve studie.
Data communicatie & Outcomes: Interne communicatie: 1 aanvangsrapport, 16 verslagen van consortium vergaderingen, 5 verslagen van het wetenschappelijk begeleidingscomité, 4 verslagen van jaarlijkse vergaderingen met de opdrachtgever, 3 tussentijdse verslagen over de wetenschappelijke voortgang, 1 eindrapport.
Externe communicatie: Academisch: 4 orale presentaties op internationale wetenschappelijke conferenties, 8 wetenschappelijke papers, waarvan 4 gepubliceerd voor het einde van het project en 4 in draft of revisie. Beleidsmakers: Beleidsaanbevelingen voor een betere preventie en aanpak van SG in de toekomst, 1 à 3 scripts voor toekomstige sensibiliseringscampagnes. (Toekomstige) SG professionals: Lezingen aan de deelnemende universiteiten; projectinformatie en resultaten zullen verspreid worden via (inter)nationale netwerken, platformen, associaties en organisaties. Algemene bevolking: Persberichten en interviews op Belgische radio, televisie en kranten.


Documentatie :

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid