Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Het verhogen van de effectiviteit en efficiëntie van sociale inclusie strategieën (INCLUSIM)

Onderzoeksproject TA/00/02 (Onderzoeksactie TA)


Personen :

  • Prof. dr.  NICAISE Ides - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
    Betoelaagde Belgische partner
    Duur: 1/12/2005-31/7/2007

Beschrijving :

In dit project willen we een vorig onderzoek (Maatschappelijke keuzes, structurele armoede en sociale kost) verderzetten waarbij we a.h.v. de Panel Studie van Belgische Huishoudens een aantal processen van maatschappelijke integratie en uitsluiting bestudeerden (De Blander e.a., 2005). Er werd een dynamisch simulatiemodel uitgewerkt dat de korte- en langetermijneffecten van beleidskeuzen (en de daarmee samenhangende sociale kosten en baten) evalueert. Bij wijze van test werden drie concrete armoedebestrijdingsstrategieën geëvalueerd: bredere OCMW dekking, activeringspolitiek en tenslotte het terugdringen van de ongekwalificeerde uitstroom uit het onderwijs.

De voornaamste innovatieve kenmerken van dit model in vergelijking met bestaande Belgische microsimulatiemodellen zijn de volgende:

(1) het model is een gezamenlijk Markov-model voor arbeidsmarktparticipatie en armoede, waarbij rekening werd gehouden met endogeniteit van de initiële condities. Er werd eveneens gecorrigeerd voor de endogeniteit van bereikte onderwijsniveaus. De expliciete modellering van gedragseffecten laat ons toe zuivere schattingen te verkrijgen.

(2) Ons simulatiemodel laat toe de langetermijneffecten van programma's prospectief te evalueren in plaats van aangewezen te zijn op louter retrospectieve beoordeling van maatregelen uit het verleden (vaak met veel vertraging).

(3) Armoede wordt multidimensionaal gemodelleerd (d.w.z. rekening houdend met de samenhang tussen levensdomeinen zoals leren – werken – inkomen enz.) waarbij we 3 armoedetoestanden beschouwen: niet-arm, minimum inkomen en onderbescherming (d.i. inkomen beneden de wettelijke minimumdrempel).

Ons huidige voorstel behelst de implementatie van volgende uitbreidingen:

- uitbreiding van het gegevensbestand naar alle golven van de PSBH;
- conceptuele uitbreiding van het model om (nog) meer rekening te houden met de multidimensionaliteit van armoede. Naast de standaard definitie van armoede in financiële termen (inkomensarmoede) zullen we een multidimensionele definitie hanteren, voortbouwend op Dworkin’s concept van ‘resources’ (hier uitgebreid tot menselijk, materieel, sociaal en cultureel kapitaal) en Sen’s concept van functioneringsniveaus;
- verfijning van het schattingsmodel door gebruik te maken van een 'mixed GEV' model. Een gegeneraliseerd extreme-waarden model (GEV) laat toe eventuele correlaties tussen de armoedetoestanden te modelleren zonder een beroep te moeten doen op numerieke integratie of simulatie. Gemengde modellen laten toe gebruik te maken van de panel-dimensie van de data.
- uitbreiding van het model naar grotere tijdsvertragingen teneinde de persistentie beter te modelleren.
- uitbreiding van het aantal armoedebestrijdingsmaatregelen dat onder de loupe genomen zal worden. Wat deze laatste betreft zal de nadruk vooral liggen op preventie.
- verdere analyse van sociale kosten en baten.

Wat de determinanten van armoede betreft denken we bv. aan de effecten van life events zoals werkloosheid of gezinsrelatiebreuken. Daarnaast zijn er ook effecten van (andere dan financiële) ‘resources’ zoals scholing, huisvesting, gezondheid, sociaal kapitaal e.d.m.

Wat de armoedebestrijdingsstrategieën betreft zal ten eerste speciale aandacht besteed worden aan het arbeidsmarktbeleid. Hieronder vallen activeringsmaatregelen, het wegwerken van werkloosheidsvallen, anti-discriminatiemaatregelen, enzovoort. Ten tweede zullen we sociale protectiesystemen vnl. betreffende werkloosheidsverzekering en leefloon bekijken. Een derde aandachtspunt omvat het gezinsbeleid en dan voornamelijk maatregelen ten gunste van éénoudergezinnen en preventie van kinder-armoede. Wat scholing betreft, zouden we naast het bereikte initiële onderwijsniveau ook de invloed van levenslang leren op de armoedetransities willen quantificeren. Voorts zijn ook simulaties denkbaar m.b.t. het huisvestingsbeleid, gezondheidsbeleid enz.
Bij het vastleggen van de prioritaire simulaties zal gestreefd worden naar een evenwicht tussen haalbaarheid en relevantie voor de Nationale actieplannen voor sociale inclusie.Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid