Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Naar een verklaring van de loonkloof (WAGEGAP)

Onderzoeksproject TA/00/29 (Onderzoeksactie TA)


Personen :

 • Prof. dr.  SELS Luc - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
  Coördinator van het project
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2007-15/5/2011
 • Dhr.  VANDENBRANDE Tom - Katholieke Universiteit Leuven (KU Leuven)
  Betoelaagde Belgische partner
  Duur: 1/12/2007-15/5/2011

Beschrijving :

Dit project beoogt zowel een verbreding als verdieping van het inzicht in de loonverschillen tussen mannelijke en vrouwelijke werknemers. Dit centrale doel omvat drie doelstellingen:

1. Beschrijving van (de determinanten van) de loonverschillen: het netwerk zal alle elementen van het conceptueel kader, met name de loonachterstand van vrouwen en de verklarende determinanten, meten. Voor elke parameter zal de huidige toestand of score beschreven worden, de verschillen opgemeten (bv. Tussen sectoren) en de evolutie geëvalueerd worden.

2. Verklaring van loonverschillen: met behulp van decompositiemethoden zal het netwerk onderzoeken in welke mate de loonkloof verklaard kan worden door de verschillende variabelen die beschreven werden in doelstelling 1. Individuele keuzefactoren, ongelijke behandeling en genderverschillen in opportuniteits-structuren zullen afzonderlijk en in hun samenhang bestudeerd worden.

3. Internationale vergelijken van de loonkloof en de totale vergoedingskloof (bv. Inclusief extra voordelen bovenop het loon).

4. Nagaan hoe de totale beloningskloof (incl. bijvoorbeeld opleidingsmogelijkheden, loopbaanondersteuning, etc.) zich verhoudt tot de loonkloof.


Dit onderzoek steunt in hoofdzaak op kwantitatieve onderzoeksmethoden. Na een studie van de wetenschappelijke literatuur zal er een empirische analyse van de loonkloof en de impact van de verschillende determinanten van de loonkloof gebeuren. Hierbij wordt hoofdzakelijk gesteund op regressie- en multivariate analysetechnieken en op decompositieanalyses. Ten slotte, zal het netwerk een internationale vergelijking van man/vrouw loonverschillen uitvoeren.

Het project zal het volgende stappenplan respecteren:

1. Opbouw van een conceptueel kader, gebruik makend van de inzichten van verschillende theoretische stromingen.

2. Een screening van de beschikbare databanken met informatie over loonverschillen tussen mannen en vrouwen (zowel op basis van administratieve databanken, toevalssteekproeven als specifieke salarisenquêtes), en een eerste beschrijvende analyse van de loonachterstand van vrouwen en de verklarende determinanten op basis van de meest geschikte bronnen.

3. Met behulp van decompositiemethoden zal het netwerk vervolgens onderzoeken in welke mate de loonkloof verklaard kan worden door de verschillende variabelen. De centrale doelstelling is om een zo groot mogelijk deel van de loonkloof toe te wijzen aan specifieke variabelen, bijvoorbeeld in verband met horizontale en verticale segregatie. Deze toewijzing van verklaringen is belangrijk, omdat dit een eerste stap is bij de uitwerking van een beleid gericht op een verkleining van de loonkloof.

4. Internationale benchmarking van de gender loonkloof. De analyses onder punt 2 en 3 hebben een nationaal karakter en laten enkel (sub)regionale vergelijkingen toe. Met behulp van de data uit het Wage Indicator project zal het netwerk de resultaten uit de Belgische analyses vergelijken met de resultaten van identieke analyses op de Nederlandse, Duitse en Britse loongegevens. Daarbij wordt zowel aandacht besteed aan de loonkloof als aan de totale vergoedingskloof (inclusief bv. Extra voordelen bovenop het loon).

5. Een uitbreiding van het perspectief van ‘totale vergoeding’ naar ‘totale beloning’, waarbij ook immateriële beloningen (bv. erkenning, professionele ontwikkeling) mee in de rekening worden gebracht. Wordt de loonkloof vanuit dit perspectief groter? Hiertoe zal gebruik gemaakt worden van de data van verschillende surveys die zicht geven op de verschillen in loopbaanontwikkeling en arbeidsvoorwaarden tussen mannen en vrouwen.


Documentatie :

Pour une explication de l’écart salarial : synthèse    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2389)
[Om te downloaden

Naar een verklaring van de loonkloof : synthese    Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2390)
[Om te downloaden

Explaining the Gender Wage Gap : summary    Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2391)
[Om te downloaden

Naar een verklaring van de loonkloof : eindverslag  Vermandere, Caroline - Vandekerckhove, Sem -Vandenbrande, Tom ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2444)
[Om te downloaden


Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid