Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Leeftijd, vrouwen en werk: een evaluatie (WOLDEMP)

Onderzoeksproject TA/00/44 (Onderzoeksactie TA)


Personen :


Beschrijving :

Doelstellingen

Gezien de lage werkgelegenheidsgraad van oudere, voornamelijk vrouwelijke, werknemers heeft de Belgische regering in 2005 het "Generatiepact” goedgekeurd. Dit pact omvat een groot aantal maatregelen die bedoeld zijn om oudere werknemers langer aan het werk te houden en hen opnieuw in de arbeidsmarkt in te schakelen. Dit onderzoek stelt zich tot doel om de globale effectiviteit van de werkgelegenheidsmaatregelen voor oudere werknemers in België te beoordelen en om na te gaan welke beleidsmaatregelen het best geschikt zijn om de werkgelegenheidsvooruitzichten van oudere werknemers, in het bijzonder vrouwen, te verbeteren.

• Methodologie

Het project zal starten met een beschrijving van de institutionele voorzieningen om de werkgelegenheidsmaatregelen voor oudere werknemers in hun nationale en internationale context te kunnen plaatsen. Daarbij zal in het bijzonder aandacht worden besteed aan de genderverschillen bij het ontwerp en het invoeren van activeringsmaatregelen. De delen B en C, die respectievelijk aan een macro-econometrische analyse en een micro-econometrische evaluatie van de maatregelen ten gunste van oudere werknemers zullen worden gewijd, zullen de kern van het project vormen. Om te kunnen nagaan of de beoordeelde maatregelen verschillende effecten hebben naargelang van het geslacht, zullen de analyses in de delen B en C zullen afzonderlijk voor mannen en vrouwen worden uitgevoerd.

In deel B zal een macro-econometrische analyse worden uitgevoerd over het mogelijke verband tussen de evolutie van de werkgelegenheidsgraad van oudere werknemers in België en de snelle ontwikkeling van beleidsmaatregelen voor oudere werknemers in het eerste decennium van de 21ste.

In deel C zullen aan de hand van micro-econometrische analyses een aantal beleidsmaatregelen die zich specifiek tot oudere werknemers richten, worden geëvalueerd op basis van diverse resultaatindicatoren: de in- en uitstroomkans in en uit werk, het percentage werknemers dat zich uit de arbeidsmarkt terugtrekt en de kwaliteit van het werk gemeten aan de duur en de bezoldiging ervan.

Tot slot zal in deel D deze verschillende invalshoeken samenbrengen om weldoordachte beleidslijnen voor te stellen.

• Verwachte resultaten en producten

Het doel van dit onderzoeksproject bestaat erin om een bijdrage te leveren aan het openbare debat over de actieve vergrijzing en de activeringsmaatregelen voor oudere werknemers, inzonderheid vrouwen, en ook om bij te dragen tot het wetenschappelijke debat over de evaluatie beleidsmaatregelen.

De verwachte producten zijn:

1. Voorstelling van het geleverde werk op internationale seminaries en conferenties,
2. Publicatie van de analyses en resultaten in tijdschriften: publicatie in internationale economische tijdschriften met een leescommissie en in de tijdschriften Regards économiques (in het Frans) en Over.werk (in het Nederlands), twee vulgariserende wetenschappelijke tijdschriften waarin onderzoeksresultaten aan het grote publiek worden voorgesteld.
3. Grote conferentie: organisatie van een afsluitende conferentie met het oog op de verspreiding van de conclusies en aanbevelingen van het project, waarop de bevoegde ministers, leden van vakbonden, werkgeversorganisaties, openbare besturen en verenigingen die zich bezighouden met de inschakeling van werkzoekenden op de arbeidsmarkt zullen worden uitgenodigd.
4. Persmededeling en persconferentie: om de afsluitende conferentie en de resultaten van het project aan te kondigen. Dit zal in het Frans en het Nederlands gebeuren om een zo ruim mogelijk publiek te bereiken.
5. Clusterrapport: medewerking aan het opstellen van een gezamenlijk document met de voornaamste conclusies en aanbevelingen van de drie onderzoeken die in de context van dezelfde as en thematiek worden gefinancierd. De uitvoering van dit product moet het voorwerp uitmaken van een afzonderlijke financiering, die niet in deze overeenkomst is begrepen.


Documentatie :

20-02-2017: Onderzoeksvoormiddag: Werk voor ouderen in België: werkt het beleid?

[Programma]
[Slides]

Werk voor ouderen in België : werkt het beleid ? eindrapport= L'emploi des seniors en Belgique : quelles politiques pour quels effets ? rapport final (WOLDEMP)  Cockx, Bart - Dejemeppe, Muriel - Van Der Linden, Bruno  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2664)
[Om te downloaden

Werk voor ouderen in België : werkt het beleid ? (WOLDEMP) : synthese  Cockx, Bart - Dejemeppe, Muriel - Van Der Linden, Bruno  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2017 (SP2665)
[Om te downloaden

L'emploi des seniors en Belgique : quelles politiques pour quels effets ? (WOLDEMP) : synthèse  Cockx, Bart - Dejemeppe, Muriel - Van Der Linden, Bruno  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2017 (SP2666)
[Om te downloaden

Age, women and employment, an evaluation (WOLDEMP) : summary  Cockx, Bart - Dejemeppe, Muriel - Van Der Linden, Bruno  Brussels : Belgian science policy, 2017 (SP2667)
[Om te downloaden


Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid