NL FR EN
www.belgium.be

Werkgelegenheid, loondiscriminatie en armoede (EDIPO)

Onderzoeksproject TA/00/46 (Onderzoeksactie TA)

Personen :

Beschrijving :

Het doel van het project is om de situatie van risicogroepen in de bevolking te beoordelen; bevolkingsgroepen met belemmeringen op vlak van werkgelegenheid, met een lage arbeidsparticipatie, een hoge werkloosheid en een hoger risico op armoede als gevolg van loonongelijkheid. Dergelijke groepen zijn ondermeer oudere vrouwen, laagopgeleide mensen, en immigranten. In het bijzonder zal hun situatie beoordeeld worden op vlak van i) loondiscriminatie, ii) inzetbaarheid in tewerkstelling, iii) en relatieve lonen.

Onderzoekers zullen ook diepgaande analyses maken van de relatie tussen menselijk kapitaal (schoolse vorming, beroepsopleiding, ...) en de productiviteit, inzetbaarheid op de arbeidsmarkt en de lonen, vooral voor de risicogroepen zoals hierboven aangegeven.

De methodologie is voornamelijk gebaseerd op de schatting van de vergelijkingen van de productiviteit en loon/salaris kosten op bedrijfsniveau (binnen de Belgische privé-sector) met inbegrip van de indicatoren voor de heterogeniteit van de beroepsbevolking zoals in Hellerstein et al. (1999) met behulp van panel data.

Op die manier zal de invloed van een groot aantal karakteristieken van de werknemer, zoals nationaliteit, opleiding, geslacht of leeftijd, op de drie centrale punten van het onderzoeksproject geanalyseerd worden, namelijk een lage inzetbaarheid op de arbeidsmarkt, loondiscriminatie en lage lonen.

Vanuit een econometrisch perspectief, zullen de onderzoekers gebruik maken van recente schattingsmethoden om voor vaste bedrijfseffecten en potentiële endogeniteitsproblemen te controleren. Zo zullen ze schattingstechnieken toepassen die zijn ontwikkeld voor dynamische panel data, of een meer structurele aanpak op basis van de beschikbare informatie over de intermediaire bedrijfsinputs.

De onderzoekers geven econometrische schattingen, publiceerbaar in internationale wetenschappelijke vaktijdschriften, van de configuratie en de determinanten van de bedrijfsproductiviteit, de ongelijkheden en loondiscriminatie, en de belemmeringen voor de werkgelegenheid waarmee laagopgeleiden, oudere vrouwen of allochtonen geconfronteerd worden.

De onderzoekers leveren resultaten (met bedrijfsdata) die volgende factoren evalueren:
a) De rol van de productiviteitsverschillen tussen bedrijven in de loonongelijkheid en armoede.
b) De inzetbaarheid van de hierboven vermelde risicogroepen.
c) De loondiscriminatie van de hierboven vermelde risicogroepen.
d) Het belang van menselijk kapitaal (onderwijs, opleiding, ...) om de productiviteit en de inzetbaarheid te verhogen.