Mevrouw,
Mijnheer,

Op 27 april 2023 publiceerde de FOD Financiën de omzendbrief met referentie 2023/C/49 over het tijdstip van aanmelding bij BELSPO, van de O&O-activiteiten waarop de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing kan worden toegepast (art. 275³ WIB92 en art. 95³ KB/WIB92). Deze omzendbrief kwam er naar aanleiding van een uitspraak op 6 januari 2023 van het Hof van Cassatie. Beide documenten vindt u terug op onze website bij reglementaire teksten.

In deze omzendbrief wordt gesteld dat de vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing enkel nog kan worden toegepast wanneer het O&O-programma of project voorafgaandelijk aan hun effectieve opstart bij BELSPO werd aangemeld. Deze nieuwe verplichting gaat in vanaf 1 augustus 2023.

M.a.w. een project of programma dat opstart op 1 augustus 2023 moet dus uiterlijk op 31 juli 2023 bij BELSPO aangemeld worden om de bedrijfsvoorheffingskorting op de bij de O&O-activiteit betrokken kenniswerkers gedurende de looptijd van het programma of project te kunnen toepassen. Een programma of project dat op 1 augustus 2023 start en daags nadien wordt aangemeld bij Belspo komt niet meer in aanmerking voor toepassing van de bedrijfsvoorheffingskorting op de lonen van de erbij betrokken kenniswerkers.     

Het dient hierbij te worden opgemerkt dat artikel 275³ WIB92 geen aanmeldingswijze oplegt en al evenmin de concepten programma en project definieert. Zowel een programma als een project kunnen overigens uit verschillende sequenties bestaan die op zichzelf als programma of project kunnen worden beschouwd en worden aangemeld.

Niettegenstaande de toelichting zoals vervat in deze omzendbrief, blijft het op heden onduidelijk hoe de aanmelding van programma’s dient te verlopen of hoe projecten en programma’s verdergezet kunnen worden na 1 augustus 2023. Voormelde blijkt eveneens uit de diverse parlementaire vragen die hierover werden gesteld aan de minister van Financiën. Zolang de antwoorden van de minister op deze vragen uitblijven, kan enkel een leidraad gegeven worden voor de nabije toekomst. Nieuwe richtlijnen zullen later volgen.

Tijdige aanmelding

Voor de op 1 augustus 2023 reeds lopende O&O-projecten/programma’s die nog niet met opgave van alle wettelijk verplichte gegevens zijn aangemeld, is vanaf 1 augustus 2023 geen vrijstelling van de doorstorting van bedrijfsvoorheffing meer mogelijk. Controleer daarom of uw aanmelding volledig is of vernieuw (kopieer) uw aanmelding in juli 2023, met duidelijke opgave van alle O&O-activiteiten die in juli 2023 plaatsvinden en vul deze aan met alle nieuwe O&O-activiteiten die vanaf 1 augustus 2023 op de agenda staan.
In de rechtspraak werd bevestigd dat de wet niet vereist dat, bovenop de aanmelding van een O&O-programma, elk ervan deel uitmakend en op het ogenblik van aanmelding bestaand of voorzien O&O-deelproject of cluster afzonderlijk dient te worden aangemeld (Gent fisc. 5e k. nr. 2021/AR/664, 24/05/2022, TFR 2022, afl. 632, p. 1054). Echter hoe vollediger de aanmelding, hoe makkelijker men discussies bij een controle van FOD Financiën zal vermijden.

Ons advies voor een jaarlijkse of periodieke actualisatie van de aanmelding van projecten en programma’s vervalt tijdelijk. Wij raden aan de reeds aangemelde programma’s voor 2023 om te zetten naar programma’s voor meerdere jaren, waarbij geen jaartal vermeld wordt in de titel van het programma en een voldoende lange, doch realistische looptijd, aan te geven.

Het tekstvak voor de programmabeschrijving (hoofddoelstelling) zal uitgebreid worden naar 8000 karakters om meer plaats te laten voor eventuele aanvullingen van de programmabeschrijvingen. U kan ook extra informatie bij uw aanmeldingen blijven mailen naar fiscal@belspo.be.

Ondernemingen die projecten aanmelden kunnen voorafgaand aan 1 augustus 2023 een programma aanmelden met een voldoende lange looptijd, waarin de beschrijving van de bestaande projecten op generieke wijze wordt geïncorporeerd.

Zoals hierboven reeds gesteld, vragen we voor wat betreft de jaarlijkse of periodieke actualisatie van projecten/programma’s te wachten tot er duidelijke instructies volgen na de antwoorden op de parlementaire vragen.

Verplichte begin- en einddatum

FOD Financiën controleert of deze twee data ‘realistisch’ zijn. Als u ervoor kiest in juli 2023 een nieuw programma aan te melden, kan u overwegen als begindatum de startdatum van het oudste deelproject of -cluster van deelprojecten dat nu nog loopt te nemen. Voor een programma dat O&O-activiteiten vanaf juli 2023 beschrijft, blijft voor Belspo een begindatum op 01 juli 2023 specifiek en realistisch.

Als voorlopige einddatum kan u best een einddatum nemen in de buurt van de verwachte einddatum van het langstlopende deelproject of cluster van deelprojecten. Deze einddatum kan dan aangepast worden als u tijdig nieuwe O&O-activiteiten met een langere looptijd toevoegt.

Vriendelijke groet,

fiscal@belspo.be 
bedrijfsvoorheffing O&O - Federaal Wetenschapsbeleid (belspo.be)