Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Internationale netwerkvorming met de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWI's)
Oproep tot voorstellen

Oproep 2018 'Cultureel erfgoed'

Inleiding

De oproep beoogt enerzijds de expertise van de FWI's te ontwikkelen door hun deelname aan netwerken met internationale partners te ondersteunen en anderzijds een kader te bieden voor structurele samenwerking met landen die betrokken zijn in geselecteerde voorstellen.
De oproep nodigt FWI's uit om voorstellen voor internationale netwerking in te dienen in het domein van cultureel erfgoed met partners uit landen naar hun keuze. Het cultureel erfgoed omvat  tastbaar, niet-tastbaar en natuurlijk erfgoed.

2018 is het Europese jaar voor het cultureel erfgoed (https://europa.eu/cultural-heritage). Instellingen en burgers worden aangemoedigd om activiteiten te ontwikkelen ter ondersteuning van het Europese erfgoed. Deze oproep reikt verder dan het Europese erfgoed en beantwoordt aan het Europese motto 'open voor de wereld 'wat betreft samenwerking in onderzoek en innovatie, dit door open te staan voor deelnemers wereldwijd.
De financiële ondersteuning slaat alleen op netwerking; onderzoeksactiviteiten worden niet via deze oproep ondersteund.

Toelaatbare partners en netwerken in het kader van de oproep

Om toelaatbaar te zijn moeten voorstellen minstens één partner van een FWI omvatten (coördinator) en één partner van een non-profit onderzoeksinstelling van buiten België. Het voorgestelde netwerk kan ook Belgische non-profit onderzoeksinstellingen betrekken.

De coördinator van een voorstel moet deel uitmaken van een FWI. Elke FWI mag meerdere projecten indienen. Elk voorstel kan maximaal vijf gefinancierde partners omvatten (coördinator inbegrepen).                                                          

Budget en duur van projecten

Het totale budget van de oproep is 300 000 €. Elk voorstel mag aan BELSPO een financiering van ten hoogste 35.000 EUR vragen. De financiering dekt ook, via de coördinator van de FWI, de activiteiten van de partner(s) van buiten België.

De projecten gefinancierd in het kader van deze oproep duren minimum 1,5 en maximaal 3 jaar.


Hoe kan men aan de oproep deelnemen?

Gelieve het informatiedossier van de oproep te lezen; het document omvat een checklist voor de controle van de naleving van de toegankelijkheidscriteria voor voorstellen.

De voorstellen moeten worden ingediend door de coördinator (van een FWI) en via secr.coord@belspo.be in het aangepaste indieningsformulier, beschikbaar in het Engels. Men zal geen rekening houden met bijlagen bij het indieningsformulier.

---NIEUW---
de coördinatoren worden gevraagd om aan hun voorstel(len) een formulier, ondertekend door de Algemene Directeur van hun instelling, toe te voegen.


Ontvankelijkheid en selectie

De uiterste indieningsdatum is donderdag 14 juni 2018 om 15 u.

Na de sluiting van de oproep en de controle van de naleving van de ontvankelijkheidscriteria, worden de in aanmerking genomen voorstellen geëvalueerd door een panel van experts van BELSPO en/of door BELSPO aangeduid.
BELSPO informeert de coördinatoren van het resultaat van hun voorstel(len).


Vragen en antwoorden


Contacten

Gelieve voor meer informatie contact op te nemen met het secretariaat van de dienst "Federale, Interfederale en Internationale Coördinatie" via secr.coord@belspo.be.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid