Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Tax shelter podiumkunsten

Tax shelter podiumkunsten

Sedert de wet van 25 december 2016 kunnen productiehuizen via tax shelter-financiering externe budgettaire middelen ophalen om er de creatie van nieuwe podiumwerken mee te ondersteunen.

Voor de toepassing van deze additionele financiering komen instellingen in aanmerking die als voornaamste doelstelling de "productie en ontwikkeling" van nieuwe podiumcreaties hebben.

Met nieuwe podiumcreatie wordt bedoeld een theater-, circus-, straattheater, opera-, klassieke muziek-, dans- of muziektheaterproductie. Musical, ballet en totaalspektakels komen eveneens in aanmerking. Hierbij zijn het scenario, de theatertekst, de regie of de scenografie nieuw of een herinterpretatie van een bestaand werk. De eerste opvoering van de podiumcreatie dient plaats te hebben in België of in een ander land behorende tot de Europese Economische Ruimte (EER). 

Ongeacht hun rechtsvorm (privaat- of publiekrechtelijk) of doelstelling (al dan niet economisch qua drijfveer) worden productiehuizen tijdens het jaar van de toepassing van de tax shelter-financiering + de 3 erop volgende jaren aan de vennootschapsbelasting onderworpen.


Administratieve afwikkeling certifiëring BELSPO

1. Erkenning productiehuis

Het productiehuis (én de eventuele intermediair die het productiehuis vertegenwoordigd) dient voorafgaandelijk door de minister van financiën erkend te worden, deze erkenning kan aangevraagd worden via:

FOD Financiën
Cel Tax Shelter
Kruidtuinlaan 50 - bus 3353
B-1000 Brussel
Tel.: +32 (0) 257 722 30
taxshelter@minfin.fed.be

2. Eerste attest BELSPO

Erkende productiehuizen die, omwille van hun activiteiten niet exlusief tot de éne of de andere Gemeenschap behoren, en gevestigd zijn in het Brusselse, tweetalig, hoofdstedelijk gebied, dienen vervolgens per concrete podiumcreatie  een attestering aan te vragen waarin bevestigd wordt dat het werk beantwoordt aan de voorwaarden van een "Europees podiumwerk", zoals gedefinieerd in art. 194ter/1 WIB.
Een Europees podiumwerk:

  • wordt tot stand gebracht door één of meerdere producenten die in één of meerdere lidstaten van de Europese Economische Unie gevestigd zijn

  • of wordt gesuperviseerd en daadwerkelijk gecontroleerd door één of meerdere producenten die in één of meerdere lidstaten van de EER

  • de Belgische productie- en exploitatiekosten genereren beroepsinkomsten dewelke in principe belastbaar zijn in de personenbelasting, de vennootschapsbelasting of in de belasting van niet inwoners.

Het podiumwerk dient bovendien artistiek innoverend, m.n. een nieuwe creatie of een herinterpretatie van een bestaand werk te zijn. Een reprise van een bestaand werk komt niet in aanmerking.
Artistiek innoverend:

  • Naast pas ontstane artistieke scheppingen -  behelzen de concepten "nieuwe podiumcreatie" of "herinterpretatie" ook bijv. vernieuwende muzikale, tekstuele, regiematige of scenische visies op bestaande werken.

  • Als nieuw werk of interpretatie kunnen tevens beschouwd worden, de toneel en muziekcreaties, werken van componisten of auteurs, stilistische periodes of uitvoeringspraktijken, die nieuw zijn binnen het repertoire of binnen de artistieke termijnvisie van het productiehuis. Ook creaties die op een cyclische en thematisch samenhangende wijze tot uitvoering worden gebracht kunnen in aanmerking worden genomen.   

Het productiehuis motiveert het innovatief karakter van elk podiumwerk in zijn aanvraag.  
Deze aanvraag wordt elektronisch gericht aan: 

BELSPO
Fiscale Cel
WTC III
Simon Bolivarlaan 30
1000 Brussel
Tel.: +32 (0)2 238 35 97
Tel.: +32 (0)2 238 35 53
pierre.moortgat@belspo.be
taxshelter@belspo.be

Op basis van deze certificering als innoverend, Europees podiumwerk kan een raamovereenkomst  worden afgesloten tussen productiehuis en investeerder(s); in deze overeenkomst worden afspraken gemaakt omtrent de financiering van het podiumwerk.  Deze raamovereenkomst dient uiterlijk 1 maand na de ondertekening ervan bij de Cel Tax Shelter van de FOD Financiën afgeleverd te worden, de investeerder(s) stort(en) de afgesproken sommen binnen de 3 maand na de ondertekening van de raamovereenkomst. 

3. Tweede attest BELSPO

Dit tweede attest wordt afgeleverd wanneer aangetoond is dat de première van het podiumwerk in België of in een ander EER-land heeft plaatsgehad en dat de financiële middelen die via de tax shelter werden opgehaald niet hoger zijn dan 50% van het uitgavenbudget van de productie, én effectief in de productie werden geïnvesteerd.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid