Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Fiscale aftrek innovatie-inkomsten inzake software

Fiscale aftrek innovatie-inkomsten inzake software

De memorie van toelichting en art. 6, e) van de wet houdende invoering van een aftrek voor innovatie-inkomsten (9 februari 2017) laten toe dat ondernemingen en de fod Financiën aan BELSPO bindende adviezen kunnen verzoeken m.b.t. auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's en afgeleide werken, of aanpassingen aan computerprogramma's. Zij worden als intellectueel eigendom beschouwd wanneer ze zijn voortgevloeid uit onderzoeks en ontwikkelingsprogramma's in de zin van art. 275³ WIB (wetboek inkomstenbelastingen) m.n. de bedrijfsvoorheffingssubsidie voor kenniswerkers.

Auteursrechtelijk beschermde computerprogramma's die inkomsten hebben voortgebracht voor 1 juli 2016, zijn uitgesloten van de aftrek voor innovatie-inkomsten.

  • Bindende adviezen die door BELSPO verleend werden in het kader van de bedrijfsvoorheffingssubsidie  kunnen bijgevolg tevens aangewend worden ter staving van de innovatie-aftrek.  Bij een adviesaanvraag gebruiken ondernemingen hierbij de elektronische aanmelding m.b.t. software-ontwikkeling binnen experimentele ontwikkeling: Bedrijfsvoorheffing O&O.
  • Ondernemingen die geen gebruik maken van de bedrijfsvoorheffingssubsidie (bijv. omdat het personeel niet over de in art. 275³ WIB voorgeschreven diplomakwalificaties beschikt, of omdat de onderneming geen contractueel personeel in dienst heeft) kunnen hun O&O-activiteiten aanmelden en advies vragen via dit elektronisch formulier.

Bij de beschrijving van de O&O-activiteit dienen 5 kerncriteria in acht te worden genomen:

  1. De O&O activiteiten dienen vernieuwend te zijn t.o.v. de bestaande kennis en expertise in de ondernemingssector
  2. Het O&O dient uit te gaan van nieuwe concepten en ideeën, routinematige wijzigingen aan producten en processen zijn uitgesloten
  3. O&O-activiteiten zijn onzeker qua uitkomst (zowel qua resultaat, investeringen als tijdsgebruik)
  4. O&O-activiteiten worden op systematische wijze gepland, gerapporteerd en gebudgetteerd
  5. De resultaten van O&O zijn reproduceerbaar en overdraagbaar 

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid