Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > De organisatie

Historiek

1959
Opzetten van de structuren voor politieke en administratieve coördinatie van het wetenschapsbeleid, waaronder de Interministeriële Commissie voor Wetenschapsbeleid (ICWB) en de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid (NRWB). Het wetenschapsbeleid wordt aan de Eerste Minister toegevoegd.

1968
Creëren van de post van Minister van Wetenschapsbeleid. De Diensten voor Programmatie van het Wetenschapsbeleid (DPWB) worden als overheidsbestuur ingesteld. Publicatie van de eerste edities van de inventaris van het wetenschappelijk en technisch potentieel van het land. De toegang tot de inventaris wordt nadien volledig geïnformatiseerd.

1969
Invoeren van een aparte sectie "wetenschapsbeleid" in de begrotingen van de verschillende ministeriële departementen om het interdepartementaal begrotingsprogramma voor wetenschapsbeleid op te stellen.

1970-1973
Lanceren door de DPWB van de eerste nationale onderzoeksprogramma's: leefmilieu/kwaliteit van het water en van de lucht (1970-1981) en informatica (1971-1981). Op gang brengen van de eerste jaarlijkse programma's voor geconcerteerde onderzoeksacties tussen de universiteiten en de overheid. België neemt actief deel aan het definiëren van de doelstellingen van de Europese ruimtevaart.

1975
Op touw zetten van de nationale R&D-programma's sociale wetenschappen (1975-1981) en energie (1975-1987). In gebruik nemen van het mathematisch model van de Noordzee. De DPWB worden belast met het beheer van de Belgische deelname aan de programma's van het Europees Ruimte Agentschap (ESA), dat wordt opgericht bij besluit van de Europese ministerconferentie over de ruimtevaart te Brussel onder Belgisch voorzitterschap.

1976
Op gang brengen van het nationaal R&D-programma over de economie van de afvalstoffen en de secundaire grondstoffen (1976-1979). De geconcerteerde onderzoeksacties worden op meerjarenbasis gedefinieerd en voortgezet tot in 1988. Daarna worden zij overgedragen naar de Gemeenschappen ten gevolge van de staatshervorming van 1988.

1977
Aanvang van de voorbereiding van een nationaal onderzoeksprogramma burgerluchtvaart. Sinds 1979 dragen de DPWB bij tot de cofinanciering van de deelname van Belgische bedrijven aan de verschillende R&D-projecten Airbus en aan de programma's CFM-motoren.

1979
Beslissing om het dienstverlenend oceanografisch schip Belgica te bouwen. Het schip, dat in 1984 te water werd gelaten, doet nog altijd dienst.

1982
Uitvoeren van nationale en internationale acties en programma's voor technologische innovatie en met name van het actieprogramma met betrekking tot de op de micro-elektronica gebaseerde technologieën. Die acties werden naar de Gewesten overgedragen in de periode 1986-1988.

1983
Opzetten van een programma ter versterking van het wetenschappelijk potentieel in de nieuwe technologieën door het aanwerven van nieuwe onderzoekers in de universiteiten (1983- 1987).
Aanleggen van de Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-Organismen (BCCM), in het kader van een nationaal plan voor de valorisatie van de biowetenschappen. De BCCM hebben een permanent karakter gekregen.

1984
Toekennen van specifieke begrotingskredieten voor de deelname van België aan het eerste 0&0-kaderprogramma van de Europese Gemeenschappen (1984-1987). Diezelfde kredieten worden ook toegekend voor de twee volgende kaderprogramma's. Op touw zetten van nationale onderzoeksacties ter ondersteuning van het programma FAST van de Europese Commissie op het gebied van het technologisch aspectenonderzoek (1984-1987). Opzetten van het onderzoeksprogramma inzake teledetectie via satelliet. Het programma, dat in verschillende fasen werd verlengd, loopt nog altijd en is gericht op het promoten van het gebruik van satellietbeelden op talrijke gebieden.

1985
Starten van het onderzoeksprogramma Antarctica, in het kader van de Belgische deelname aan het Verdragssysteem inzake Antarctica. Het programma, dat in opeenvolgende fasen werd verlengd, loopt nog altijd. Toetreding van België tot het Eureka-initiatief. Ten gevolge van de Staatshervorming van 1988, worden de Eureka-projecten beheerd door de Gewesten, waarbij de DPWB een nationale rol van coördinator en woordvoerder vervullen in de internationale instanties (protocolakkoord van 1989 met de Gewesten en de Gemeenschappen).

1986
Opzetten van het programma interuniversitaire attractiepolen (interuniversitaire netwerken van fundamenteel onderzoek, waarbij teams uit beide Gemeenschappen worden bijeengebracht). Het programma, dat nog altijd aan de gang is, loopt over opeenvolgende fasen van vijf jaar.

1987
Opzetten van de nationale programma's van fundamenteel onderzoek op het gebied van de artificiële intelligentie en de biowetenschappen (1987-1992).

1988
Uitvoeren van het programma informatietechnologieën (1988-1992). Het telematicanetwerk voor het onderzoek BELNET, dat geïnstalleerd werd dankzij het programma is voortaan volledig operationeel sinds 1993. Het beheer ervan is toevertrouwd aan de DPWB. Toetreding van België tot de Europese installatie voor synchrotronstraling (ESRF); de Belgische bijdrage wordt ingeschreven op het budget van de DPWB.

1989
Ten gevolge van de Staatshervorming van 1988, oprichting van de Interministeriële Conferentie voor Wetenschapsbeleid (ICMWB) die is samengesteld uit de ministers van de verschillende voor het wetenschapsbeleid bevoegde overheden.

1990
Opzetten van verscheidene nationale meerjarenprogramma's in het kader van samenwerkingsakkoorden met de Gewesten en de Gemeenschappen:
- maatschappelijk onderzoek (1990-1994),
- gezondheidsrisico's (1990-1995),
- hoge-temperatuursupergeleiders (1990-1995),
- global change (loopt nog altijd),
- transport en mobiliteit (loopt nog altijd).
Toetreding van België tot het Europees laboratorium voor moleculaire biologie (EMBL); de Belgische bijdrage wordt ingeschreven op het budget van de DPWB.

1991
Samenwerkingsakkoorden tussen de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten betreffende de oprichting van de Commissies "Internationale Samenwerking" (CIS) en "Federale Samenwerking (CFS) van de ICMWB en het betrekken van de verschillende overheden bij de activiteiten van de Europese Gemeenschappen inzake wetenschapsbeleid. De DPWB nemen het secretariaat van die commissies waar. Opzetten van nationale onderzoeksprogramma's inzake Publieke economie (1991-1996) en Burger- en Rechtsbescherming (1991-1995). Samenwerkingsakkoord tussen de Staat en de Gemeenschappen over het onderzoeksprogramma betreffende aids (1991-1995).

1992
Opzetten van het nationaal O&O-programma Zeewetenschappen. Implementeren van een programma om een stimulans te geven aan de opbouw van onderzoeksnetwerken waarin federale wetenschappelijke instellingen en universiteiten geassocieerd zijn (1992-1997).

1993
Opzetten van het meerjarig actieplan (1993-1997) tot wetenschappelijke en technische ondersteuning van bepaalde beleidstaken van de federale overheid: verspreiding van telecommunicatie, normalisatie, valorisatie van federale sociaal-economische gegevensbanken, gezondheidsbescherming van de werknemer, versterking van het wetenschappelijk en technologisch potentieel van de federale wetenschappelijke instellingen.

1994
Opname in de DPWB van de cellen die bij het Ministerie van Onderwijs en bij het "Ministère de l'Education nationale" belast zijn met de nationaal gebleven aangelegenheden, van het Bestuur voor de gemeenschapsaangelegenheden en de wetenschappelijke instellingen van de Staat en van de Nationale Dienst voor Congressen. De nieuwe gefuseerde entiteit draagt de naam van Federale diensten voor wetenschappelijke, technische en culturele aangelegenheden (DWTC).

1995
Opzetten van een programma Toekomstgericht sociaal-economisch onderzoek inzake federale bevoegdheden (1995-2000). Op gang brengen van het Plan tot wetenschappelijke en technische ondersteuning van de informatiemaatschappij (POIM) (1996-2000). Belgisch Eureka-voorzitterschap (juli 95-juni 96).

1996-1997
Op gang brengen van een Plan voor wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling (PODO) (1996-2001). In dit plan (waarover een samenwerkingsakkoord gesloten werd met de Gewesten) komen de volgende onderwerpen aan bod: klimaatverandering en Global Change, duurzaam beheer van de Noordzee, Antarctica, duurzame mobiliteit, normen voor voedingsproducten, Aardobservatie per satelliet, hefbomen voor een beleid gericht op duurzame ontwikkeling. Oprichting van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB). Dit adviesorgaan vervangt de Nationale Raad voor Wetenschapsbeleid en bestaat uit leden aangewezen door de Staat, de Gemeenschappen en de Gewesten. Belgisch voorzitterschap van de ESA-Ministerraad.

1998-1999
Viering van tien jaar TELSAT- programma, verder van tien jaar onderzoek van de Interuniversitaire Attractiepolen. Verspreiding van de eerste beelden van de VLT-telescoop van de ESO. Begin van het Centrum voor beeldverwerking Vegetation bij het VITO in Mol. Jaarlijks congres van de Association of Space Explorers, in aanwezigheid van Hunne Majesteiten Koning Albert II en Koningin Paola. Vergadering van de Ministerraad van ESA in Brussel, onder het Belgische voorzitterschap. Eerste commerciële vlucht van de Ariane 5-raket en inwerkingstelling van de wetenschappelijke satelliet XMM.
Opening van de tentoonstelling "Leven of overleven" in het Koninklijk Instituut voor Natuurwetenschappen.
Bezoek van Zijne Majesteit Koning Albert II aan de DWTC.
Herdenkingsplechtigheid van de 40ste verjaardag van de structuren van het Wetenschapsbeleid in België.
Installatie van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB) in aanwezigheid van Zijne Majesteit Koning Albert II.
Symposium "Naar een duurzame dialoog tussen wetenschap en beleid". Verlenging van de Belgische Gecoördineerde Verzamelingen van Micro-organismen en lancering van de programma's Bescherming van de werknemers, Modernisering van de Overheidsinstellingen en Normalisatie II.
Oprichting van het DWTC-Intranet, dat aan het personeel toegang biedt tot een massa praktische gegevens (adressen, wetteksten, standaarddocumenten, dienstnota's, agenda van vergaderingen, enz.).

2000
De Minister van Economie en Wetenschappelijk Onderzoek, belast met het beleid van de grote steden, de heer Ch. Picqué en de Regeringscommissaris, adjunct van de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek, de heer Y. Ylieff treden in functie.
De Programma's voor wetenschappelijke Ondersteuning van een Duurzaam Ontwikkelingsbeleid II (PODO2), Sociale Cohesie, Ondersteuning van de ontwikkeling van de informatiemaatschappij en fase V van de Interuniversitaire attractiepolen worden gelanceerd.
De website van de DWTC wordt vernieuwd, met 11 filmpjes online. Het Intranet wordt een dagelijks werkinstrument voor de 297 medewerkers van de DWTC. Belnet bereidt zich voor op de sprong naar "Internet 2", dat veel sneller werkt (Belnet-GigaNet). Het Instrumentenmuseum, dat overgebracht werd van het Koninklijk Muziekconservatorium van Brussel naar de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, wordt ingehuldigd en opengesteld voor het publiek. Colloquium Welke toekomst voor kabeldistributie?
ESA brengt vier wetenschappelijke cluster satellieten in hun baan. Een samenwerkingsakkoord wordt ondertekend tussen België en Argentinië voor de ontwikkeling van de satelliet SAOCOM. De Raad van ESA en de Onderzoeksraad van de EU keuren een gemeenschappelijke ruimtestrategie goed. De federale overheid beslist om deel te nemen aan de ontwikkeling van de Airbus A380. Rusland en België tekenen een kaderovereenkomst voor samenwerking op gebied van geavanceerde ruimtetechnologie. Rondetafel 10 jaar onderzoek op gebied van vervoer: een dialoog tussen wetenschappelijk onderzoek en politieke besluitvorming.

2001
De website wordt meer klantgericht aangepakt en er wordt een jongerensite opgezet. Alle indicatoren, gegevens en andere relevante informatie over O&O-statistieken in België worden online weergegeven. Een dertigtal publicaties worden op papier en/of online uitgegeven.
Er worden 20 projecten gelanceerd in het kader van de wederkerende actie "Agora" (actie van wetenschappelijke ondersteuning van de gegevensbanken van de federale overheid), alsook de actie Monografieën ter valorisatie van de algemene socio-economische enquête 2001 en de Nationale atlas. Er wordt een bijdrage geleverd aan de oprichting van een Global biodiversity information facility door de OESO. Het programma Technologische attractiepolen (TAP) wordt gelanceerd.

2002
Het Federale Wetenschapsbeleid vestigt de aandacht op nieuwe uitdagingen die zowel menselijk, technologisch als financieel kunnen zijn maar steeds met het leidmotief “ten dienste van het land, zijn gemeenschappen en gewesten en ten bate van de burger, de onderzoeker en de beleidsmaker.”
De Odissea-missie van Frank DE WINNE die elf dagen duurde aan boord van het ISS in het kader van een akkoord tussen de Europese en Russische ruimtevaartorganisaties met de uitvoering van meer dan twintig experimenten aan boord waarvan er enkele werden geïnitieerd door Belgische universiteiten.
De publicatie van een “Witboek” over de modernisering van de tien federale wetenschappelijke instellingen die een uitzonderlijk patrimonium huisvesten waarvan de waarde op meer dan 6,2 miljard euro wordt geschat.
Het succes van Belnet, het telematicanetwerk van de Belgische onderzoekswereld dat Belgische hogescholen en universiteiten een hogesnelheidstoegang biedt tot het internet.
De openstelling van nationale onderzoeksprogramma’s voor Europese teams (Europa van de vijfentwintig) en inpassing in het zesde O&O-kaderprogramma van de Europese commissie.
Ondertekening van de kaderakkoorden met Vietnam, China en de UNESCO.
De omvorming van de DWTC tot de Programmatorische overheidsdienst “Wetenschapsbeleid”.

2003
Door enkele ministerwissels wordt een Minister aangesteld die toegevoegd is aan de Minister van Wetenschappelijk Onderzoek. Op bestuurlijk niveau wordt een Voorzitter van het Directiecomité aangeduid ter vervanging van de voormalige Secretaris-generaal die een nieuwe functie opneemt.
De “post flight tour” van Frank DE WINNE doet een tiental Belgische steden aan. Manneken-Pis krijgt zijn eerste ruimtevaardersoutfit.

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid