Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
Lucht- en ruimtevaart > Aardobservatie

Aardobservatie

Teledetectie door middel van satellieten behoort tot een geheel aan spitstechnologische methodes die informatie vergaren, samen brengen en verwerken voor de opvolging van atmosferische, terrestrische en mariene fenomenen, zowel natuurlijke als antropogene: meteorologie, vegetatiegroei, stedelijke ontwikkeling, wijzigende zeewaterkwaliteit zowel als seismische en vulkanische activiteit, overstromingen, ontbossing, erosie, verwoestijning, vervuiling, ozonconcentraties...

Nationaal onderzoeksprogramma inzake aardobservatie

Sinds 1984 heeft België het belang ingezien van de toepassingen van teledetectie vanuit de ruimte, en heeft naast haar engagement in het Franse programma SPOT en haar bijdrage aan de activiteiten van de ESA (Europees Ruimtevaartagentschap), EUMETSAT (European Organisation for the Exploitation of Meteorological Satellites) en ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts), heeft ze een nationaal onderzoeksprogramma inzake aardobservatie opgericht, oorspronkelijk genaamd Telsat. Ook vandaag voert dit programma, nu onder de naam STEREO III, de Belgische strategie uit, met als doel:

  • het gebruik van satellietdata als informatiebron te generaliseren
  • simultaan bij te dragen aan de infrastructuur, de support en het gebruik van gegevens
  • teledetectie te introduceren bij de operationele diensten
  • de Belgische wetenschappelijke expertise te consolideren en de opname ervan mogelijk te maken in clusters met een internationale uitstraling

De gefinancierde projecten sluiten aan op de prioritaire thema's die door de doelstellingen van het Copernicus-programma van de Europese Commissie zijn ingegeven. Het gaat om de opvolger van het vroegere GMES-initiatief (Global Monitoring for the Environment and Security - globaal monitoringsysteem voor milieu en veiligheid):

  • globale opvolging van de vegetatie en van de evolutie van terrestrische ecosystemen;
  • beheer van het milieu op regionaal en lokaal niveau: water, bodem, bossen, natuurreservaten, biodiversiteit, landbouw, kustzones, steden en voorsteden;
  • wisselwerking tussen (en verandering in) bodembedekking en klimaatveranderingen;
  • epidemiologie en humanitaire hulp;
  • veiligheid en risicobeheer.

Belgian Earth Observation Platform
De Belgian Earth Observation website reikt relevante informatie aan over activiteiten en onderzoek in het werkveld aardobservatie, met een bijzondere nadruk op Belgische initiatieven.
Via de website kunnen het grote publiek, studenten en docenten vertrouwd raken met de wereld van aardobservatie. Hij geeft ook toegang tot een waaier aan hulpbronnen, gegevens en hulpmiddelen om het gebruik van aardobservatie in alle gebieden te vereenvoudigen.
Lees meer op de BEO-website...

Projectendatabank FEDRA
Lees in de projectendatabank meer over de Belgische onderzoeksprogramma's inzake aardobservatie:
'STEREO III' - 'STEREO II' - 'STEREO I' - Wetenschappelijke begeleiding van de exploitatie van het 'Vegetation' instrument, of Telsat 4.


De programma's VEGETATION en PROBA-V

Het VEGETATION-programma is een samenwerkingsverband tussen verschillende Europese ruimtevaartactoren: België, Frankrijk, Italië, Zweden en de Europese Commissie. In 1998 wordt dit geënt op het SPOT-programma. Het VEGETATION-systeem bestaat uit twee observatie-instrumenten in orbit en daarmee verbonden infrastructuren op de grond. De instrumenten aan boord van de satellieten SPOT 4 en SPOT 5 zijn sensoren die speciaal zijn ontwikkeld voor de studie, op globaal niveau, van de staat van de vegetatie en de ruimtelijke en temporele evolutie ervan.

Een van de belangrijkste bijdragen van België aan het VEGETATION-programma is de financiering van het Centrum voor beeldverwerking VEGETATION (CTIV) gehuisvest in het VITO te Mol, dat de behandeling, archivering en distributie van VEGETATION-gegevens verzorgt. Sinds 1 januari 2007 heeft het CTIV de exclusiviteit van de VEGETATION-beelddistributie over enkele 10.000en gebruikers verspreid over de wereld.

Sinds 7 mei 2013 bevindt de nieuwe, in België gebouwde PROBA-V-satelliet van de ESA zich in een baan om de aarde. Ze zorgt ervoor dat de mondiale monitoring van de vegetatie wordt voortgezet dankzij een kleinere en nieuwere versie van de VEGETATION-sensor die nauwkeuriger werkt dan zijn voorgangers. De eerste twee VEGETATION-instrumenten leverden beelden met een resolutie van een kilometer terwijl het nieuwe instrument op de PROBA-V tot op 330 meter – en sommige gevallen zelfs tot op nauwelijks 100 meter – nauwkeurig werkt.

Het ESA had in het kader van het COPERNICUS-programma plannen om een 'Sentinel'-satellietconstellatie te ontwikkelen om de voortzetting van het VEGETATION-programma te verzekeren. Het Sentinel-programma had onder meer als opdracht om via de twee satellieten Sentinel-3A en 3B mondiale informatie aan te leveren, maar Sentinel-3 liep achterstand op. Bovendien werden de oorspronkelijke technische specificaties van de boordinstrumenten bijgestuurd en zijn die nu perfect om de oceanen – en niet de vegetatie – te observeren.

Daarom wordt PROBA-V, die oorspronkelijk was ontworpen om de lacune tussen Spot 5 en Sentinel-3 op te vangen, nu als een volwaardige missie beschouwd.
Lees meer op de PROBA-V website...

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid