NL FR EN
www.belgium.be

Taken van de FRWD

De taken van de Federale Raad voor Wetenschapsbeleid (FRWB) werden vastgelegd in zijn oprichtingsbesluit van 8 augustus 1997.

De FRWB verleent advies:

  • over het wetenschappelijk onderzoek dat nodig is voor de uitvoering van de federale bevoegdheden en het onderzoek in uitvoering van internationale of supranationale overeenkomsten,
  • over de creatie van netwerken voor gegevensuitwisseling, zowel op nationaal als internationaal vlak,
  • over het ruimtevaartonderzoek in het raam van internationale of supranationale samenwerkingsverbanden,
  • over de federale wetenschappelijke en culturele instellingen, hun onderzoeksactiviteiten en hun dienstverlening.

Verder kan de Raad op verzoek van de Federale Regering, eventueel aangezocht door een Gemeenschaps- of Gewestregering, adviezen uitbrengen en aanbevelingen doen m.b.t. vraagstukken inzake wetenschapsbeleid voor het land in zijn geheel, gelet op ondermeer de Europese of internationale context.

Tot slot is de Federale Overheid verplicht om voorafgaandelijk advies te vragen aan de FRWB indien zij structuren wenst op te zetten of financieringsmiddelen wenst ter beschikking te stellen voor wetenschappelijk onderzoek dat tot de bevoegdheden van de Gemeenschappen of de Gewesten behoort, doch hun respectievelijke belangen overstijgt of het voorwerp uitmaakt van internationale overeenkomsten waarbij België verdragspartner is.