NL FR EN
www.belgium.be

Onze werkwijze

Wie kan van onze diensten gebruik maken?

Een gratis dienstverlening voor de FWI’s.
Onze dienstverlening is in principe gratis voor alle FWI’s. Afhankelijk van de middelen en de vraagstelling, kan in onderling overleg wel een bijdrage in natura (inzet arbeidskrachten, kopies, enz.) of van werkingskosten gevraagd worden.

Vermits het PublieksObservatorium onderzoek doet naar de relatie tussen de dienstverlenende FWI’s en hun (potentiële) publiek, kunnen alle diensten die van veraf of kortbij met de publiekswerking te maken hebben, onze diensten overwegen.

Daarbij moet niet enkel gedacht worden aan de meest voor de hand liggende diensten binnen de verschillende FWI’s zoals de communicatiediensten of de diensten Museologie en Tentoonstellingen. Ook de bibliotheken, de educatieve diensten, de onthaaldiensten, wetenschappelijke diensten of zelfs de technische diensten kunnen beroep doen op onze expertise en ondersteuning vragen op het vlak van evaluatie, publieks- en gebruikersonderzoek.

Wat kunnen we voor u doen?

Wij zijn gespecialiseerd op het gebied van “bezoekersstudies” en hebben in de eerste plaats expertise mbt publieks- en gebruikersonderzoek van musea en andere publieksinstellingen. Onze corebusiness bestaat uit:

 • De monitoring van gebruikers en bezoekers van de FWI's (longitudinaal)
 • De realisatie van ad hoc-tevredenheidsonderzoeken en evaluaties van diensten en producten aangeboden door de FWI’s (vaak expo’s, maar dat kan even goed de werking van het onthaal, restaurant, enz. zijn)
 • De opmaak van bezoekersprofielen van musea, diensten of expo’s
 • Daarnaast hebben wij vooral ook een inhouse-kennis van de FWI’s en aanzienlijk wat vergelijkend (cijfer)materiaal voorhanden
 • Ander publieks- en gebruikersonderzoek en onderzoek in verband met Museologie

We zijn vooral gespecialiseerd in kwantitatief onderzoek (voornamelijk enquêtes), maar doen ook meer kwalitatief werk (diepte-interviews, enz.)

Gezien onze expertise en achtergrond, beheersen wij een goed aantal onderzoeksmethoden, maar we zijn er ons ook van bewust dat we het hele spectrum niet kunnen overspannen. Binnen onze mogelijkheden trachten we onze expertise up to date te houden door ons regelmatig bij te scholen, via kennisuitwisseling met andere partners en door samen te werken met andere specialisten in het veld. We staan open voor nieuwe methodes en uitdagingen en zoeken samen met de opdrachtgever naar de meest geschikte aanpak.

Bovendien houden we niet echt van éénrichtingsverkeer en laten we ons bij elk project opnieuw voeden door uw vragen, suggesties en ervaringen. Spreek ons dus gerust aan. We denken met plezier mee over specifieke problemen en bijten ons graag vast in nieuwe uitdagingen!

Hoe gaan we te werk?

Er bestaat geen standaardprocedure (en het hoeft helemaal niet formeel te verlopen), maar vaak komt een samenwerking met ons neer op het volgende traject:

 1. Vraag tot onderzoek: een aanvraag wordt gesteld via de vertegenwoordiger van uw instelling op de half-jaarlijkse vergadering van het begeleidingscomité (klik hier om na te gaan wie uw instelling vertegenwoordigt in ons begeleidingscomité) of direct via ons.
 2. Startvergadering: in het eerste gesprek formuleert de opdrachtgever de probleemstelling en de doelstelling van het onderzoek. Het Observatorium maakt kennis met de onderzoekscontext en overloopt de onderzoeksmogelijkheden, organisatie en aanpak.
 3. Voorstelling plan van aanpak: op basis van het nodige vooronderzoek (desktop research, bezoekersaantallen, eventueel vroeger onderzoek...) en in functie van de vraagstelling stelt het Observatorium een werkhypothese en eenplan van aanpak voor (projectstructuur, timing, methodologie, praktische uitwerking enz.).
 4. Formalisering van het onderzoeksproject: het project wordt ter goedkeuring aan het begeleidingscomité voorgelegd.
 5. Uitvoering van het onderzoeksproject: het onderzoek wordt door het PublieksObservatorium in nauw overleg met de opdrachtgever uitgevoerd.
 6. Rapportering: rapportering van het onderzoeksproject aan de opdrachtgever in de vorm van een rapport en/of presentatie.

Samenwerkingsvormen

Grosso modo bestaan er vier manieren om met het PublieksObservatorium samen te werken:

 1. Onderzoek in eigen beheer: het PublieksObservatorium krijgt een welomschreven opdracht van de opdrachtgever en werkt de volledige onderzoeksopdracht in eigen beheer af. Het PublieksObservatorium staat zowel in voor de coördinatie als voor uitvoering van het onderzoek.
 2. Co-onderzoek: het PublieksObservatorium en de opdrachtgever (eventueel aangevuld met een derde actor zoals een onderzoeksinstelling, bureau, student of stagiair) werken samen een onderzoekstraject af. Sommige onderdelen van het onderzoek worden uitgevoerd door de opdrachtgevende FWI (of een derde instantie), andere door het PublieksObservatorium. Het PublieksObservatorium coördineert het onderzoek en voert ook sommige delen uit.
 3. Consultancy: een FWI-dienst beslist een onderzoek uit te voeren in eigen beheer. De FWI-dienst staat in voor de coördinatie en de uitvoering van het onderzoek en het PublieksObservatorium wordt betrokken voor de inbreng van zijn expertise. In het verleden betrof het hier voornamelijk kleinere onderzoeken.
 4. Outsourcing: het PublieksObservatorium en de opdrachtgevende FWI beslissen na overleg om de opdracht uit te besteden (door de schaal en/of een gebrek aan inhouse expertise) aan een onderzoeksinstelling of een gespecialiseerd bureau. Het PublieksObservatorium coördineert de aanbestedingsprocedure en volgt samen met de betreffende FWI het project op.