NL FR EN
www.belgium.be

Gebruikte methoden voor dataverzameling

Op basis van de onderzoeksaanpak kunnen we beslissen welke data we nodig hebben om een antwoord te vinden op onze onderzoeksvraag en hoe - en dus met welke methode - we deze zullen vergaren.

Hierna geven we een overzicht en korte toelichting van de belangrijkste onderzoeksmethoden.

Kwantitatieve en kwalitatieve methoden en data

In functie van de onderzoeksdoelstellingen, kunnen verschillende data gebruikt worden en bestaan er ook verschillende methoden om deze data te vergaren.

Deze verschillende methoden worden vaak onderverdeeld in kwantitatieve en kwalitatieve methoden.

Nog te vaak worden beide benaderingswijzen tegen elkaar uitgespeeld, terwijl ze eigenlijk complementair zijn.

Zo kan een exploratief kwalitatief onderzoek op basis van diepte-interviews de deur openen voor een grootschalige enquête bij een representatief staal van de "populatie".

Omgekeerd kan een grootschalige enquête ook aangevuld worden met diepte-interviews die dieper ingaan op bepaalde thema's en probleempunten die door de enquête aan het licht kwamen.

In de praktijk worden sowieso vaak verschillende methodes naast mekaar gebruikt.

Kwantitatieve methoden

Kwantitatieve methoden (bijvoorbeeld enquêtes, bezoekers registreren, observaties) genereren meestal “harde” cijfergegevens en maken in principe gebruik van een grotere en meer representatieve steekproef. Het geeft vaak een overzichtelijk, gesimplificeerd beeld en een soort van vogelperspectief. De opzet is vaak meer gesloten en sturend van aard. Vandaar dat men vaak denkt dat het vooral goed is voor onderzoek dat de theorie test.

Grof genomen zijn er twee manieren om kwantitatieve gegevens te genereren over bezoekers:

Kwalitatieve methoden 

Kwalitatieve methoden (bijvoorbeeld diepte-interviews, focusgroepen, enz.) zijn geschikt voor meer beschrijvende onderzoeken en om te peilen naar achterliggende motivaties, gedachten en ideeën (verklaringen). Dit soort analyses zijn uiterst nuttig in het beantwoorden van “waarom-vragen” en het bekomen van meer specifieke en complexe informatie. Kwalitatief onderzoek geeft ook meer ruimte om aandacht te hebben voor de context. Het nut ervan wordt vaak onderschat, omdat zo verkregen data subjectief en niet-representatief zouden zijn. Toch kan men op basis van kwalitatief onderzoek wel degelijk generaliserende conclusies trekken.

De opzet is meer open van aard. Vandaar dat men het meer associeert met theorievormend onderzoek.

We onderscheiden twee vormen van kwalitatief onderzoek