Naar de BELSPO website NL FR DE EN Contact
Wat houdt de Opdracht AGORA in?

Uitgangspunt

Voor goed onderzoek zijn goede gegevens nodig. Die gegevens worden zo mogelijk rechtstreeks door onderzoekers zelf verzameld (via bijvoorbeeld ad-hocenquêtes) of ook gelicht uit de talrijke geregistreerde administratieve informatie bij de federale overheid.

Net zoals het laboratoriummateriaal bij de exacte wetenschappen vormen de gegevens dus, voor de vakgebieden met betrekking tot de sociale wetenschappen, een onderzoeksinfrastructuur. Het programma AGORA beoogt bij te dragen tot het samenstellen/versterken/valoriseren van een kwalitatief hoogstaande onderzoeksinfrastructuur in België.
Nieuw

- Oproep tot voorstellen 2011
 
De projecten AGORA

Een kwalitatief hoogstaande infrastructuur ondersteunen is iets wat een zekere levensduur en continuïteit vereist. Daarom is AGORA uitgegroeid tot een permanente opdracht van de POD Wetenschapsbeleid.

Het programma is opgebouwd rond twee delen naargelang de gegevens afkomstig zijn van federale administraties (deel I) of onderzoekers zelf (deel II).

Deel I : Ondersteuning van de federale administratieve gegevens

De federale overheden kunnen projecten indienen met als doel gegevens te ontwikkelen, te exploiteren of te genereren bij het Federaal Wetenschapsbeleid.

Om gegevens te genereren, te exploiteren, te ontwikkelen… moeten vaak wetenschappelijke werkzaamheden (methodologie…) en operationaliseringswerk (ICT…) worden gecombineerd. De steun van het Federaal Wetenschapsbeleid is precies gericht op het wetenschappelijke deel van het project, via de financiering van een onderzoeksteam. De operationalisering, follow-up, actualisering … moeten taken blijven van de instelling die aan de basis staat van het project.

In ruil voor de wetenschappelijke ondersteuning van het Federaal Wetenschapsbeleid wordt aan de overheidsinstelling gevraagd erop toe te zien dat de door het project gegenereerde gegevens op de meest passende wijze beschikbaar kunnen worden gesteld van het grote publiek in het algemeen (via bijvoorbeeld secundaire informatie op een webstek…) en van de onderzoekers in het bijzonder.
Zo dragen de projecten AGORA bij tot het leveren aan de federale overheden van nieuwe/betere gegevens die inspelen op hun eigen behoeften, maar ook tot het beschikbaar stellen van ’s lands onderzoekers van gegevens op basis waarvan nieuw onderzoek kan worden verricht. Bovendien zijn de alzo publiek gemaakte gegevens van groot nut voor het sociaaleconomisch onderzoek dat het Federaal Wetenschapsbeleid ook wenst te stimuleren. Bovendien worden impactstudies met betrekking tot de publieke beleidsvoeringen mogelijk gemaakt.

Deel II : ondersteuning van de door de onderzoekers verzamelde gegevens

Deel II van AGORA is een door de filosofie van AGORA geleide procedure. Het grote verschil met de in Deel I geldende procedure is het uitgangspunt ervan : niet langer de federale instellingen maar wel de onderzoeksteams dienen projecten in. Het is aan hen onderzoeksvoorstellen in te dienen om databanken verder te ontwikkelen, op te richten of te valoriseren.
Belgium.be