NL FR EN
www.belgium.be

Normalisatie en technische regelgeving

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Calderone Anna
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 10/12/1998
  • Duur van het onderzoek: 1/1/2000 - 31/12/2003
  • Budget: 5,949,444.59 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 21

Begeleidingscomité:

Landbouw, Belgisch Instituut voor Normalisatie, Arbeid & Tewerk., Buitenl. Zaken, Econ. Zaken, Financ., Justitie, Soc. Zaken ,Verkeer & Infrastruct.,Landsverd.,

Doelstellingen:

Dit programma is een verderzetting en actualisering van het huidige programma ter wetenschappelijke ondersteuning van de normalisatie.
Het programma beoogt de Belgische participatie in het Europees gebeuren rond normalisatie en technische regelgeving te stimuleren zodanig dat België op termijn hierin een meer actieve rol kan spelen. Het heeft als doel het Belgisch wetenschappelijk potentieel terzake verder uit te bouwen en de betrokkenheid van de relevante actoren die op dit ogenblik minder betrokken zijn in deze problematiek (wetenschappelijke wereld, overheidsinstanties, gebruikers/consumenten,...) te vergroten.
Bovendien wordt een complementariteit beoogd met de programma's binnen het « Plan ter wetenschappelijke ondersteuning van een beleid gericht op duurzame ontwikkeling » die rechtstreeks geconfronteerd worden met deze problematiek, zoals bijvoorbeeld de programma's « Hefbomen voor een beleid gericht op duurzame ontwikkeling » en « Productnormen in de voedingssector ».

Beschrijving:

Het geheel van de beoogde activiteiten situeert zich in een visie van duurzame ontwikkeling, waar normalisatie niet alleen een instrument is van industrieel beheer, maar ook de individuele en maatschappelijke belangen dient.
Teneinde de vooropgestelde objectieven te realiseren wordt een drieledige aanpak gevolgd :

A. De realisatie van pilootstudies

Dit programma-onderdeel beoogt het wetenschappelijk potentieel in België aangaande de normalisatie en technische regelgeving te verstevigen en een brede interesse van de wetenschappelijke wereld voor deze specifieke problematiek te genereren.
Er zal prioritair aandacht worden besteed aan studies die de verschillende Federale departementen kunnen ondersteunen bij de uitvoering van hun rol in het kader van de « nieuwe aanpak », ondermeer bij de conformering van ontwerpnormen aan de gestelde eisen inzake gezondheids- en milieubescherming, bescherming van de werknemer, veiligheid van producten en andere aspecten van algemeen belang.
Met uitzondering van de voedingssector staan, in principe, alle onderzoeksdomeinen open voor het indienen van pilootstudies. Het dient evenwel opgemerkt dat enkel projectvoortstellen zullen in aanmerking worden genomen die op een concrete wijze een bijdrage leveren aan het gebeuren rond normalisatie en technische regelgeving
De uitvoeringstermijn van de studies bedraagt maximaal 3 jaar.

B. De studie en evaluatie van de maatschappelijke impact van het gebeuren rond normalisatie en technische regelgeving

Binnen dit kader kunnen studies worden gerealiseerd die aandacht besteden aan :

- de economische, juridische en/of ethische impact van het gebeuren rond normalisatie en technische regelgeving op de maatschappij;
- de impact van het Europese (internationale) gebeuren rond normalisatie en technische regelgeving op de taken en verantwoordelijkheden van de Belgische overheden bevoegd voor regelgeving.
De uitvoeringstermijn van de studies bedraagt maximaal 2 jaar.

C. De ontwikkeling van acties gericht op de promotie/sensibilisatie van het gebeuren rond normalisatie en technische regelgeving

Naast het informeren van de, op dit ogenblik, minder betrokken doelgroepen (wetenschappelijke wereld, overheidsinstanties, gebruikers/consumenten,....) over bepaalde aspecten van het gebeuren rond normalisatie en technische regelgeving en het stimuleren van hun participatie aan dit gebeuren, beoogt deze actielijn eveneens om een grotere kenbaarheid te geven aan het beschikbare wetenschappelijke potentieel terzake, in eerste instantie bij de betrokken Federale Departementen
De ondernomen acties dienen complementair zijn met andere Federale initiatieven terzake.
De uitvoeringstermijn van de studies bedraagt maximaal 2 jaar.

Onderzoeksprojecten:

NM/A/03: Doeltreffendheid van injectieproducten tegen optrekkend vocht

NM/A/04: Referentiematerialen en adequate porositeitsmetingen

NM/A/05: Criteria van limiettoestanden van gebouwen op het gebied van vibraties

NM/A/06: Gloei-ontlading-optische-emissiespectrometrie voor de analyse van metallische coatings op staal

NM/A/10: Ontwikkeling van voorwaarden voor huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties (< 20 IE)

NM/A/11: De fysische karakteristieken van meststofdeeltjes: maat en invloed

NM/A/13: Testmethode en criteria voor de evaluatie van de mechanische stabiliteit van veldspuiten

NM/A/15: Normen en richtlijnen voor de praktische bepaling van onzekerheid bij analytische metingen

NM/A/17: EUROCODE CD-Rom: ontwikkeling van "gebruikersvriendelijke" functionaliteiten voor ingenieurs, architecten, enz. om de Eurocode-toepassingen te vergemakkelijken

NM/A/18: De veiligheid van de consumenten

NM/A/20: Methodenormalisatie, valideringsprotocols en kwaliteitsbewaking van testen voor de biomonitoring van mutagenen/carcinogenen

NM/A/22: Normalisatie van de certificering, verdeling en het gebruik van microbiologisch referentiemateriaal

NM/A/24: Evaluatie en reductie van het seismisch risico in België in het kader van EUROCODE 8

NM/A/25: Onderzoek naar elektromagnetische velden in de industrie: bronnen, meetprocedures en regelgeving

NM/A/26: Informaticatoepassing van de norm "International Standard for Archival Description"

NM/A/27: Evaluatie van de relevantie van de vuurbestendigheidstests op kabels

NM/B/01: Energie-efficiëntie door technische normen: een Europese regelgeving tegen marktversnippering en efficiëntiebarrières?

NM/C/01: GERMAINE, verantwoordelijk beleid door beheersing van milieu-indicatoren

NM/C/04: NORMACH: een programma ter promotie en sensibilisatie van normen betreffende de machineveiligheid

NM/C/05: Promotie van normalisatie en certificatie van bouwproducten in de agrarische sector

NM/C/06: Hygiëne bij melkproductie: sensibilisatie en praktische methodologie voor risico-evaluatie

Documentatie:


  • The CEN (European Committee for Standardization) distributes a guide entitled "Exploiting research through standardization - A best practice guide". The objective of this guide is to make researchers aware of the impact of the standardization.
    This document has been carried out within the framework of the MAXIQUEST (Maximising quality and efficiency of standards through normative research) project, which is an accompanied measure funded in the framework of the GROWTH Programme under the Fifth RTD Framework Programme. Maxiquest-Norm aims to improve mutual awareness and integration between the normative research and standardisation communities
    To contact the CEN : André Pirlet - mailto:andre.pirlet@cenorm.be

Normalisatie en technische regelgeving : beschrijving van het programma en
de onderzoeksprojecten
  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1202)
[Om te bestellen

Normalisation et réglementations techniques : description du programme et des projets de recherche   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1203)
[Om te bestellen

Standardisation and technical regulations : description of the programme and the research projects   Brussels : Federal Science Policy Office, 2003 (SP1204)
[Uitgeput] 

Programme of scientific support for standardisation and technical regulations : final reports summaries   Brussels : Federale Science Policy, 2004 (SP1377)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

Efficacité des produits d'injection contre l'humidité ascensionnelle : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1464)
[Om te downloaden

Efficacité des produits d'injection contre l'humidité ascensionnelle : annexes   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1465)
[Om te downloaden

Reference materials for adequate porosity measurements : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1466)
[Om te downloaden

Critères d’états limites des constructions en matière de vibrations : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1467)
[Om te downloaden

Critères d’états limites des constructions en matière de vibrations : annexes   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1468)
[Om te downloaden

Glow discharge optical emission spectrometry for the analysis of metallic coatings on steel, "GAMeS" : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1469)
[Om te downloaden

Fitness for use evaluation of small (<20PE) domestic wastewater treatment plants : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1470)
[Om te downloaden

Fitness for use evaluation of small (<20PE) domestic wastewater treatment plants : annexes   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1471)
[Om te downloaden

Les caractéristiques physiques des particules d'engrais: mesure et influence : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1472)
[Om te downloaden

Test method and criteria for evaluating the mechanical integrity of boom sprayers : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1473)
[Om te downloaden

Norms and guidelines for the practical estimation of uncertainty in analytical measurements : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1474)
[Om te downloaden

EUROCODE CD-Rom: outils techniques et normatifs pour l’implantation harmonieuse des Eurocodes : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1475)
[Om te downloaden

De veiligheid van de consumenten : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1476)
[Om te downloaden

De veiligheid van de consumenten : bijlage   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1477)
[Om te downloaden

Method normalisation, validation protocols and quality control for biomonitoring tests for mutagens/carcinogens : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1478)
[Om te downloaden

Normalisation of the certification, distribution and use of microbial reference material : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1479)
[Om te downloaden

Normalisation of the certification, distribution and use of microbial reference material : annexe   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1480)
[Om te downloaden

Seismic risk assessment and mitigation for Belgium in the frame of EUROCODE 8 : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1481)
[Om te downloaden

Onderzoek naar elektromagnetische velden in de industrie: bronnen, meetprocedures en regelgeving : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1482)
[Om te downloaden

Application informatique de la norme “International Standard for Archival Description (G)” - Pallas : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1483)
[Om te downloaden

Application informatique de la norme “International Standard for Archival Description (G)” - Pallas : annexe   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1484)
[Om te downloaden

Assessment of the adequacy of fire behaviour tests for cables : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1485)
[Om te downloaden

Energy-efficiency through technical standards: an European approach to reduce market fragmentation and efficiency-barriers : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1486)
[Om te downloaden

GERMAINE I, gestion responsable par la maîtrise des indicateurs environnementaux : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1487)
[Om te downloaden

GERMAINE II, ECOMAPPING- International case studies and training for trainers kit : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1488)
[Om te downloaden

GERMAINE II, ECOMAPPING- International case studies and training for trainers kit : annexe   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1489)
[Om te downloaden

NORMACH: een programma ter promotie en sensibilisatie van normen betreffende de machineveiligheid : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1490)
[Om te downloaden

Promotie van normalisatie en certificatie van bouwproducten in de agrarische sector : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1491)
[Om te downloaden

Hygiène en production laitière: sensibilisation et méthodologie pratique pour évaluer les risques : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1492)
[Om te downloaden