NL FR EN
www.belgium.be

Normalisatie

Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid: Calderone Anna
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 10/1/1995
  • Duur van het onderzoek: 1/9/1995 - 31/8/2000
  • Budget: 4,462,083.45 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 29

Begeleidingscomité:

DWTC - Verkeer & Infrastructuur - Tewerkstelling & Arbeid - Volksgezondheid & Leefmilieu - BIN - Economische Zaken - Landbouw - Landsverdediging.

Doelstellingen:

Het programma situeert zich in een context waar steeds meer beslissingen betreffende normalisatie op Europees en internationaal niveau worden genomen. Om de nationale instellingen voor normalisatie beter in staat te stellen de gemeenschappelijke regels van de Europese instellingen voor normalisatie, waarvan zij lid zijn, na te leven en effectief aan de werkzaamheden voor een Europese normalisatie deel te nemen, werden de lidstaten sinds 1988 reeds verscheidene malen door de Gemeenschap aangespoord tot het nemen van acties. Het programma heeft tot doel de wetenschappelijke en technische wereld te sensibiliseren en het wetenschappelijk potentieel te versterken teneinde activiteiten op het gebied van de normalisatie te ondersteunen.

Het geheel van activiteiten dat binnen het programma wordt ontwikkeld heeft tot doel om:

1. de bedrijvigheid op gebied van de normalisatie in België aan te moedigen en de wetenschappelijke- en beroepswereld te wijzen op het belang van normalisatie als factor van:

- concurrentie in het kader van een eengemaakte markt voor de producenten;
- rationalisatie van diensten en de vermindering van werkingskosten voor de openbare en privé-diensten;
- veiligheid en kwaliteit voor de gebruikers/consumenten.

2. de gevolgen van de normalisatie op het sociaal en economisch leven in te schatten.

Beschrijving:

Het programma is opgebouwd uit drie delen:

Deel A: Inventaris van de normalisatie en certificatie

Dit deel moet de nodige acties definiëren om de activiteiten op het gebied van de normalisatie in België doelmatiger te steunen teneinde onze positie op Europees vlak te versterken.
De resultaten van de oproep aan de kandidaten voor dit deel zullen, naast de door het Belgisch Instituut voor normalisatie en de betrokken Federale departementen bezorgde gegevens, een referentiebasis vormen voor de acties die in de delen I en II zullen worden ontwikkeld.

De oproep vraagt naar expertise inzake :

- de identificatie van de gebieden waarin België zijn inspanningen inzake normalisatie moet vergroten;

- de analyse van :

a. de gevolgen van de normalisatie voor het bedrijfsleven en het economisch en sociaal leven in het algemeen;
b. de bijdrage van de normen aan de nieuwe wetten en reglementeringen in België en Europa;
c. het welslagen of niet van het bedrijfsleven en de dienstensector in de overgang naar Europese normen en, meer in het algemeen, in hun
normalisatiebeleid.

Deel B: Proefprojecten

Dit deel is erop gericht de capaciteit te vergroten om wetenschappelijke en technische beproefde methodologieën te ontwerpen die een troef kunnen zijn voor een actieve deelneming aan de Europese normalisatie werkzaamheden.

Door de realisatie van proefprojecten moeten zowel oplossingen die uit O&O naar voor komen kunnen worden gevalideerd, wat de implementatie van standaarden en normen vergemakkelijkt, als betere meet- en testmethodes, noodzakelijk voor de definiëring en toepassing van normen, kunnen worden ontwikkeld.

Het programma speelt dus een rol in twee stadia van het normalisatieproces:

- in het voorafgaand stadium, door onderzoekswerkzaamheden te stimuleren die leiden tot technische specificaties die het voorwerp kunnen vormen van Europese normen of voorbereidende normen die door de Europese normalisatie-instellingen worden opgesteld (CEN, CENELEC, ETSI).
- in het navolgend stadium, door een wetenschappelijk potentieel in het leven te roepen dat gekwalificeerd is voor de praktische tests en
controles op de produkten en processen met het oog op de certifiëring ervan volgens de normen. Een dergelijk potentieel zal bij voorkeur
bestaan uit een netwerk van universitaire en niet-universitaire laboratoria.

Deel C: Promoten van de normalisatie en certificatie

Dit deel behandelt verscheidene acties om normalisatie op ruime schaal te promoten en de wetenschappelijke, industriële en publieke wereld te informeren over de voordelen van de normalisatie/certificatie en hen aan te sporen om aan de verschillende activiteiten betreffende normalisatie deel te nemen.

Dit deel wil het BIN (Belgisch Instituut voor Normalisatie) ondersteunen in zijn voornaamste taak, het verspreiden van informatie omtrent normalisatie. Dat zal gebeuren door:

a. Sensibiliseringsfora die gedurende de gehele duur van dit deel van het programma actief zullen zijn en zich richten tot alle betrokken actoren.

b. Een platform van deskundigen dat de banden in stand moet houden tussen de organismen bevoegd inzake normalisatie en de gebruikers.

Dit deel ondersteunt eveneens de interactie met de Europese inspanningen inzake normalisatie.

Onderzoeksprojecten:

NO/A/001: Inventaris van de normalisatie en certificatie in België en in Europa met betrekking tot het basisdocument "Brandveiligheid" van de Bouwproduktenrichtlijn

NO/A/002: Inventarisatie en haalbaarheidsonderzoek in verband met standaarden in het gebied van de medische informatica en telematica

NO/A/003: Opzetten van een interactief informatie- en ondersteuningssysteem voor de toepassing van de regelgeving, de normalisatie en de bepalingen inzake kwaliteitserkenning en -conformiteit in de Belgische bouwsector

NO/A/004: Inventarisatie van de industriële noden die volgen uit de implementatie van "machinerichtlijn"

NO/A/005: Balans en vooruitzichten inzake normalisatie vanuit het oogpunt van de Belgische consumenten

NO/A/006: Analyse van de normbehoeften van de bedrijven van de tweede houtverwerking

NO/B/001: CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) - Harmonisatie van normen en gebruiksregels

NO/B/002: Ontwikkeling van een ééndagsmethode voor het opsporen van Listeria monocytogenes en Salmonella

NO/B/003: Normen en richtlijnen voor methodenvalidatie in chemische laboratoria

NO/B/004: Voorstel van Europese norm met betrekking tot de stroefheid van wegdekken

NO/B/005: Kwantitatieve meetmethodologie voor het bepalen van inwendige spanningen in dunne filmen en deklagen

NO/B/006: Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van nationale en Europese normalisatie in verband met brandveiligheid

NO/B/007: TIMESEC - Digitale Time-Stamping en de evaluatie van beveiligingsprimitieven

NO/B/008: Methoden om te bepalen hoe nauwkeurig pesticiden en meststoffen in de landbouw worden aangewend

NO/B/009: HACCP voor KMO en vakman

NO/B/010: Nieuwe evaluatiemethoden voor veiligheid en kwaliteit van hogedrukbehandelde levensmiddelen

NO/B/011: Methodologie voor ontwerp en evaluatie van wegbruggen onderhevig aan werkelijke verkeerstoestanden

NO/B/012: Beoordeling van de CEN pre-normen bij de "monitoring" van genetisch gemodificeerde organismen

NO/B/013: Nutrienten Kwaliteitszorgprogramma (NUKWAP) : Normalisatieprocedures en kwaliteitsborgingssysteem voor analysegegevens in de Belgische voedingsmiddelentabel

NO/B/014: De effecten van trillingen op bouwwerken: verplichtingen en bepalingsmethoden

NO/B/015: Industrialisatie van STEP in België

NO/B/016: ISO 14001 als dereguleringsinstrument, initiator voor duurzame ontwikkeling en basis voor EMAS

NO/B/017: Doeltreffenheid en duurzaamheid van hydrofobeermiddelen

NO/B/018: Het testen van de hechting van de beklede oppervlakken

NO/C/019: Promoten van Normalisatie van Informatica- en Telematica- toepassingen in de Gezondheidszorg

NO/C/020: Transpositie en verspreiding van informatie in verband met brandveiligheid in gebouwen

NO/C/021: Een informatieplatform inzake technische regelgeving en normalisatie betreffende veiligheid van machines

NO/C/022: Promotie van normalisatie en certificatie van betonproducten in de agrarische sector (AgriBETON)

NO/C/023: Informatie en sensibilisatie aangaande normstelling voor oppervlaktebehandelingstechnieken in de metaalverwerkende nijverheid (ISENORM)

Documentatie:

Nutriënten Kwaliteitszorgprogramma (NUKWAP): Normalisatieprocedures en kwaliteitsborgingssysteem voor analysegegevens in de Belgische voedingsmiddelentabel : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1174)
[Om te downloaden

Les effets de vibrations sur les constructions: exigences et méthodes de détermination : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1175)
[Om te downloaden

Industrialisatie van STEP in België : eindverslag   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1176)
[Om te downloaden

ISO 14001 comme instrument de dérégulation, initiateur pour le développement durable et base pour EMAS : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1177)
[Om te downloaden

ISO 14001 als dereguleringsinstrument, initiator voor duurzame ontwikkeling en basis voor EMAS : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1178)
[Om te downloaden

Efficacité et durabilité des produits hydrofuges de surface : rapport final = Doeltreffenheid en duurzaamheid van hydrofobeermiddelen : eindverslag   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1179)
[Om te downloaden

Adhesion testing of coated surfaces : final report   Brussels : Federal science Policy Office, 2003 (SP1181)
[Om te downloaden

Promoting standardisation of Data Processing and Telematics applications in the health care sector : final report   Brussels : Federal science Policy Office, 2003 (SP1182)
[Om te downloaden

Transpositie en verspreiding van informatie in verband met brandveiligheid in gebouwen : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1183)
[Om te downloaden

Een informatieplatform inzake technische regelgeving en normalisatie betreffende veiligheid van machines : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1184)
[Om te downloaden

Promotie van normalisatie en certificatie van betonproducten in de agrarische sector : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1185)
[Om te downloaden

Informatie en sensibilisatie aangaande normstelling voor oppervlaktebehandelingstechnieken in de metaalverwerkende nijverheid (ISENORM) : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1186)
[Om te downloaden

Information et sensibilisation relative à la normalisation des techniques de traitement de surfaces dans l'industrie de fabrications métalliques (ISENORM) : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1187)
[Om te downloaden

Programme d'appui scientifique à la Normalisation: volets I et II: synopsis   SSTC, 1996 (SP0484)
[Uitgeput] 

Wetenschappelijk ondersteuningsprogramma voor de Normalisatie: delen I en II: synopsis   DWTC, 1996 (SP0485)
[Uitgeput] 

Volet I: Bilan et perspectives de la normalisation du point de vue des consommateurs belges: rapport final Dannau, Cl. - Renard, C. - Rousseau, C.  SSTC, 1997 (SP0486)
[Uitgeput] 

Deel I: Inventarisatie van de industriële noden die volgen uit implementatie van de CE Machinerichtlijn CEMACH++: eindverslag Belaen, S. - Van Den Noortgate, L.  DWTC, 1997 (SP0487)
[Uitgeput] 

Deel I: Inventarisatie en haalbaarheidsonderzoek in verband met standaarden in het gebied van de Medische Informatica en Telematic: Eindverslag
Categorisation and feasibility study of standards in the field of Medical Informatics and Telematics
De Moor, G.  DWTC, 1997 (SP0488)
[Uitgeput] 

Volet I: Création d'un système interactif d'information et d'aide à l'application de la réglementation , normalisation, et des dispositions en matière de reconnaissance de la conformité et de la qualité dans le secteur de la construction en Belgique: rapport final (vol.1) Besem, P.-H. - Dethier, J.L. - Degeimbre, R. ... et al.  SSTC, 1997 (SP0489)
[Uitgeput] 

Volet I: Création d'un système interactif d'information et d'aide à l'application de la réglementation , normalisation, et des dispositions en matière de reconnaissance de la conformité et de la qualité dans le secteur de la construction en Belgique: rapport final et annexes (vol.2) Besem, P.-H. - Dethier, J.L. - Degeimbre, R. ... et al.  SSTC, 1997 (SP0490)
[Uitgeput] 

Programme d'appui scientifique à la Normalisation: volets I, II et III: synopsis   Bruxelles: SSTC, 2000 (SP0617)
[Om te downloaden

Wetenschappelijk ondersteuningsprogramma voor de normalisatie: delen I, II en III: synopsis   Brussel: DWTC, 2000 (SP0618)
[Om te downloaden

Programme d'appui scientifique à la normalisation: rapports finaux   Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0719)
[Om te downloaden

Wetenschappelijk ondersteuningsprogramma voor de normalisatie: eindrapporten   Brussel: DWTC, 2001 (SP0720)
[Om te downloaden

CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) - Harmonisatie van normen en gebruiksregels : eindverslag   Brussels : Federal science Policy Office, 2003 (SP1161)
[Om te downloaden

Ontwikkeling van een ééndagsmethode voor het opsporen van Listeria monocytogenes en Salmonella : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1162)
[Om te downloaden

Normen en richtlijnen voor methodenvalidatie in chemische laboratoria : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1163)
[Om te downloaden

Voorstel van Europese norm met betrekking tot de stroefheid van wegdekken : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1164)
[Om te downloaden

Proposition de norme européenne relative à la résistance au dérapage des revêtements routiers : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1165)
[Om te downloaden

Proposal for a European standard in relation with the skid resistance of road surfacings : final report   Brussels : Federal science Policy Office, 2003 (SP1166)
[Om te downloaden

Kwantitatieve meetmethodologie voor het bepalen van inwendige spanningen in dunne filmen en deklagen : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1167)
[Om te downloaden

Programme d'appui à la normalisation nationale et européenne en sécurité incendie : Rapport final   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1168)
[Om te downloaden

TIMESEC - Digitale Time-Stamping and the evaluation of Security primitives : final report   Brussels : Belgian Scientific Policy, 2003 (SP1169)
[Om te downloaden

Méthodes de mesure de la précision d'application des intrants en agriculture : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1170)
[Om te downloaden

New evaluation methods for safety and quality of pressure treated foods : final report   Brussels : Federal science Policy Office, 2003 (SP1171)
[Om te downloaden

Méthodologie de conception et d'évaluation des ponts-route sous trafics réels : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1172)
[Om te downloaden

Evaluation des pré-normes du CEN pour le monitoring d'organismes génétiquement modifiés : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1173)
[Om te downloaden

Inventaris van de normalisatie en certificatie in België en in Europa met betrekking tot het basisdocument "Brandveiligheid" van de Bouwproduktenrichtlijn : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1813)
[Uitgeput] 

Inventaire de la normalisation et de la certification en Belgique et en Europe en relation avec le document de base "Sécurité en cas d'incendie" de la Directive "Produit de construction" : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1814)
[Uitgeput] 

Inventory and feasibility study on standards for medical computerization and telematics : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1815)
[Uitgeput] 

Volet 1: Création d’un système interactif d’information et d’aide à l’application de la réglementation, normalisation et des dispositions en matière de reconnaissance de la conformité et de la qualité dans le secteur de la construction : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1816)
[Uitgeput] 

Volet 2 (Annexes) : création d’un système interactif d’information et d’aide à l’application de la réglementation, normalisation et des dispositions en matière de reconnaissance de la conformité et de la qualité dans le secteur de la construction   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1817)
[Uitgeput] 

Inventarisatie van de industriële noden die volgen uit de implementatie van "machinerichtlijn : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1818)
[Uitgeput] 

Bilan et perspectives de la normalisation du point de vue des consommateurs belges : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1819)
[Uitgeput] 

Analyse des besoins normatifs des entreprises de la seconde transformation du bois : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1820)
[Uitgeput]