Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Duurzame productie- en consumptiepatronen (PODO 2)
Algemene vraagstellingen

CP/10: Duurzaamheidontwikkelingen van productsystemen, 1800-2000

 • Final report (pdf): Sustainability developments of product systems, 1800-2000
  [te bestellen]
 • Annexes (pdf): Sustainability developments of product systems, 1800-2000

CP/11: Law & Economics en de handhaving van het milieurecht

 • Eindrapport (pdf): Law & Economics en de handhaving van het milieurecht
  [te bestellen]
 • Résumé (pdf): Law & Economics et le respect du droit de l'environnement
 • Summary (pdf): Law & Economics and the enforcement of environmental law
 • Synthèse (pdf): Law & Economics en de handhaving van het milieurecht

CP/12: De haalbaarheid van een geïntegreerd milieuproductbeleid in België

 • Rapport final (pdf): La faisabilité d'une politique environnementale des produits en Belgique

CP/13: Integratie van klimaat-, grondstoffen- en afvalbeleid door productgerichte maatregelen

 • Final report (pdf): Integrating climate, resource and waste policies through a product policy
  [te bestellen]
 • Samenvatting (pdf): Integratie van klimaat-, grondstoffen- en afvalbeleid door productgerichte maatregelen
 • Résumé (pdf): Intégrer politiques climatiques, des ressources et des déchets par une politique des produits
 • Summary (pdf): Integrating climate, resource and waste policies through a product policy

CP/15: Duurzaam consumptiegedrag duurzamer maken:psychologische instrumenten voor de marketing van prosociaal engagement

 • Final report (pdf): Rendering sustainable consumption behaviour more sustainable: psychological tools for marketing prosocial commitment
  [te bestellen]
 • Samenvatting (pdf): Duurzaam consumptiegedrag duurzamer maken: Psychologische instrumenten voor de marketing van pro-sociaal engagement
 • Résumé (pdf): Rendre durable les comportements de consommation durable: Outils psychologiques visant à promouvoir un engagement pro-social
 • Summary (pdf): Rendering sustainable consumption behaviour more sustainable: psychological tools for marketing prosocial commitment

CP/16: Een rechtvaardige en duurzame handel, tussen markt en solidariteit:diagnose en perspectieven

 • Rapport final (pdf): Un commerce équitable et durable entre marché et solidarité: Diagnostic et perspectives
 • Final report (pdf): A fair and sustainable trade, between market and solidarity: diagnosis and prospects
  [te bestellen]
 • Résumé (pdf): Un commerce équitable et durable entre marché et solidarité: Diagnostic et perspectives
 • Summary (pdf): A fair and sustainable trade, between market and solidarity: diagnosis and prospects
 • Synthese (pdf): Een eerlijke handel tussen Markt en Solidariteit

CP/17: Criteria en impulsen voor veranderingen naar een duurzame consumptie: sectoriële aanpak

 • Rapport final (pdf): Critères et impulsions de changements vers une consommation durable: approche sectorielle
 • Samenvatting (pdf): Criteria en impulsen voor veranderingen naar een duurzame consumptie: sectoriële aanpak
 • Summary (pdf): Criteria and impulses for changes towards a sustainable consumption: approach per sector

CP/18: Overlevingsstrategieën voor een multifunctionele landbouw in een verstedelijkte omgeving

 • Eindrapport (pdf): Overlevingsstrategieën voor een multifunctionele landbouw in een verstedelijkte omgeving
  [te bestellen]
 • Bijlage (pdf): Overlevingsstrategieën voor een multifunctionele landbouw in een verstedelijkte omgeving

CP/19: Op welke manier kan biologische landbouw bijdragen tot duurzame productie en consumptiepatronen?

 • Final report (pdf): How can organic farming contribute to sustainable production and consumption patterns?
  [te bestellen]

CP/20: Geïntegreerd productbeleid vanuit ecologische, sociale en economische overwegingen: ontwikkeling van twee instrumenten

 • Final report (pdf): Ecological, social and economical aspects of integrated product policy: development of two instruments

CP/24: Klimaatverandering, internationale onderhandelingen - CLIMNEG II

CP/28: Algemeen kader voor de evaluatie van verschillende niveaus van duurzaamheid in Belgische landbouwsystemen - SAFE

CP/45: Duurzame ontwikkeling en hernieuwbare hulpbronnen

 • Rapport final (pdf): Développement durable et ressources renouvelables
  [te bestellen]
 • Annexe (pdf): Développement durable et ressources renouvelables
 • Samenvatting (pdf): Duurzame ontwikkeling en hernieuwbare hulpbronnen
 • Résumé (pdf): Développement Durable et Ressources Renouvelables
 • Summary (pdf): Sustainability through Renewability

CP/46: Methodologie en haalbaarheid van een duurzame ontwikkelingseffecten beoordeling

 • Final report (pdf): Methodology and feasibility of sustainability impact assessments. Case: Federal Policy-making processes
  [te bestellen]
 • Annexes (pdf): Methodology and feasibility of sustainability impact assessments . Case: Federal Policy-making processes
 • Samenvatting (pdf): Methodologie en haalbaarheid van Duurzame-Ontwikkelingseffectbeoordeling (DOEB). Case: Federale besluitvormingsprocessen
 • Résumé (pdf): Méthodologie et faisabilité de l’étude d’impact des décisions sur le développement durable. Application à la politique fédérale belge.
 • Summary (pdf): Methodology and Feasibility of Sustainability Impact Assessment. Case: Federal policy-making Processes

CP/47: Randvoorwaarden voor een duurzaam agrarisch ruimtegebruik in de verstedelijkende netwerksamenleving

 • Eindrapport (pdf): Randvoorwaarden voor duurzaam agrarisch ruimtegebruik in een verstedelijkende netwerksamenleving
  [te bestellen]
 • Bijlagen (pdf): Randvoorwaarden voor duurzaam agrarisch ruimtegebruik in een verstedelijkende netwerksamenleving

CP/48: Rechtvaardige handel voor nieuwe commerciële uitdagingen: de evolutie van de dynamiek van de actoren

 • Rapport final (pdf): Le commerce équitable face aux nouveaux défis commerciaux: évolution des dynamiques d’acteurs
  [te bestellen]
 • Final report (pdf): Fair trade facing new commercial challenges: Evolution of the actors' dynamics
  [te bestellen]
 • Informe final (pdf): El comercio justo frente a los nuevos desafios comerciales: Evolucion de la dinamica de los actores
  [te bestellen]
 • Résumé (pdf): Le commerce équitable face aux nouveaux défis commerciaux : évolution des dynamiques d’acteurs
 • Summary (pdf): Fair trade facing new commercial challenges: evolution of the actors’ dynamics

CP/49: De rol van de overheid in een geïntegreerd productbeleid: regelgever of coördinator?

 • Final report (pdf): The role of public authorities in integrated product policy: regulators or coordinators?
  [te bestellen]

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid