Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Gezondheidsbescherming van de werknemer 1

ST/01: Identificatie en validatie van gevoelige merkers voor de biomonitoring van werknemers blootgesteld aan potentiële mutagenen/carcinogenen

 • Eindverslag (pdf): Identificatie en validatie van gevoelige merkers voor de biomonitoring van werknemers blootgesteld aan potentiële mutagenen/carcinogenen. Toepassing voor arbeiders blootgesteld aan epoxide-vormende carcinogenen en kobalt-bevattende stof
 • Executive summary (pdf): Identification and validation of sensitive markers for the biomonitoring of workers occupationally exposed to potential mutagens/carcinogens. Application to workers exposed to epoxide-producing carcinogens and cobalt-containing dust

ST/02: Optimalisatie en toepassing van cytogenetische technieken voor de bepaling van de genetische schade in perifere bloedlymfocyten van individuen en populaties, beroepshalve of accidenteel blootgesteld aan ioniserende straling

 • Eindrapport (pdf): Optimalisatie en toepassing van cytogenetische "State of the Art" technieken voor de bepaling van de genetische schade in perifere bloedlymfocyten van individuen en populaties, beroepshalve of accidenteel blootgesteld aan ioniserende straling
 • Executive summary (pdf): Optimisation and application of "state-of-the-art" cytogenetic techniques for determining genetic damage in the peripheral blood lymphocytes of individuals and populations occupationally or accidentally exposed to ionising radiation

ST/03: Studie over jobstress : normering, determinantenstudie en prospectief onderzoek van het verband met werkverzuim en met de incidentie van hart en vaatziekten

 • Rapport final (pdf): Etude sur le stress au travail : Scores normatifs, étude des déterminants et recherche prospective sur la relation avec l'absentéisme et avec l'incidence des maladies cardio-vasculaires
 • Eindrapport (pdf): Studie over jobstress : normering, determinantenstudie en prospectief onderzoek van het verband met werkverzuim en met de incidentie van hart- en vaatziekten
 • Executive summary (pdf): Study of job stress: norms, determinants, and prospective study of its relation to sickness absence and to the incidence of coronary heart disease

ST/04: Beheersing van de omgevings- en biopsychosociale factoren eigen aan het werkmilieu. Naar een interactionistisch model met diagnostische waarde met betrekking tot de risicofactoren verbonden met stress

 • Rapport final (pdf): Maîtrise des facteurs environnementaux et bio-psycho-sociaux des milieux de travail: Vers un modèle interactionniste diagnostic des facteurs de risque liés au stress et propositions d'interventions de prévention
 • Executive summary (pdf): Mastering environmental and bio-psycho-social factors in the work environment. Towards an interactionist model of risk factors associated with stress

ST/04Bis: Analyse van de relatie tussen professionele stress, psychosociale parameters en verschillende dimensies van de fysieke gezondheid

ST/05: Anesthesisten en patiënten en het risico op een menselijke fout: ontwikkeling van een evaluatiemethodologie voor computergestuurde controle- en monitoringsystemen

 • Rapport final (pdf): Anesthésistes et patients devant le risque d'erreur humaine: développement d'une méthodologie d'évaluation des systèmes informatisés de contrôle et de surveillance
 • Valorisation de l'étude (pdf): Application et diffusion de la méthodologie d'évaluation systémique des technologies de surveillance et de diagnostic d'anesthésie à un système de chirurgie minimale invasive par robot
 • Executive summary (pdf): Anaesthetists and patients faced with the risk of human error: development of a methodology for evaluating computerised systems of monitoring and control

ST/06: Ontwikkeling en valorisering van een signaalsysteem in de bedrijfsgezondheidszorg voor diverse risico's (waaronder chemische en biologische agentia en psycho-sociale factoren)

 • Eindrapport (pdf): Ontwikkeling en valorisering van een signaalsysteem in de bedrijfsgezondheidszorg voor diverse risico's (waaronder chemische en biologische agentia en psycho-sociale factoren)
 • Executive summary (pdf): Development and valorization of a sentinel system in occupational health care for various risk factors (among which chemical and biological agents and psychosocial factors). Usefulness of an occupational health sentinel system in evaluating the effectiveness of primary preventive actions

ST/07: Inbreng van de toxicologische biochemie in het onderzoek naar de gevolgen van verontreinigende stoffen

 • Rapport final (pdf): Etude de l'effet biochimique des polluants: mise au point et validation de biomarqueurs
 • Executive summary (pdf): Development of a server centre for the management and protection of worker health - REGETOX 2000

ST/08: Onderzoek naar de correlatie van karakteristieke genoomveranderingen met beroepsgebonden environmentele factoren

 • Eindverslag (pdf): Onderzoek naar de correlatie van karakteristieke genoomveranderingen met beroepsgebonden environmentele factoren (excl. annex V-VI)
 • Annex V
 • Annex VI
 • Executive summary (pdf): Research on correlations between specific genomic lesions and occupational-related environmental factors

ST/09: Evolutie van de perifere neurologische aantasting en van het functionele vermogen van de hand in het licht van de blootstelling aan trillingen, ergonomische factoren en individuele risicofactoren : Toekomstgerichte studie

ST/10: Onderzoek naar en bepaling van de dosissen en gezondheidseffecten opgelopen bij de produktie van fosfaten en bij toepassing van gipsprodukten in de bouw

 • Eindrapport (pdf): Onderzoek naar de bepaling van de dosissen en gezondheidseffecten opgelopen bij de produktie van fosfaten en bij toepassing van gipsprodukten in de bouw
 • Executive summary (pdf): Estimation and evaluation of doses of radon exposure and related health hazards incurred in the phosphate industry and through the use of gypsum products in the building industry

ST/11: Multi- en interdisciplinaire evaluatie van cervikale en lumbale wervelkolomproblematiek bij ziekenhuis-verplegenden, met ontwikkeling en toepassing van een primair preventieprogramma

 • Eindrapport (pdf): Multi- en interdisciplinaire evaluatie van cervikale en lumbale wervelkolomproblematiek bij ziekenhuis-verplegenden, met ontwikkeling en toepassing van een primair preventieprogramma
 • Executive summary (pdf): Multi- and interdisciplinary evaluation of cervical and lumbar spinal problems in hospital nurses, with the development and application of a primary prevention programme

ST/12: Studie van de gevoeligheid van vrouwelijke geslachtscellen na blootstelling aan X- stralen, met bijzondere aandacht voor chromosoomaberraties die kunnen leiden tot congenitale afwijkingen in het nageslacht

 • Rapport final (pdf): Etude de la sensibilité des cellules germinales femelles à l'irradiation par les rayons- X, avec une attention particulière pour les aberrations chromosomiques pouvant conduire à des anomalies congénitales dans la descendance
 • Executive summary (pdf): Studies on the sensitivity of female germ cells to X-irradiation, with special emphasis on chromosomal aberrations leading to congenital anomalies in the progeny

ST/13: Opsporen, diagnose, behandeling en preventie van burn-out en beroeps-gebonden depressie bij werknemers in de dienstensector, primaire en secundaire preventie

 • Eindrapport (pdf): Opsporen, diagnose, behandeling en preventie van burn-out en beroeps-gebonden depressie bij werknemers in de dienstensector, primaire en secundaire preventie
 • Executive summary (pdf): Detection, diagnosis, treatment and prevention of burnout and career related depression in workers in human services and additional study of primary and secondary prevention

ST/14: Analyse van musculo-skeletale aandoeningen in de arbeidsomgeving door repetitieve arbeid en rugbelasting

 • Eindrapport (pdf): Analyse van musculo-skeletale aandoeningen in de arbeidsomgeving door repetitieve arbeid en rugbelasting
 • Executive summary (pdf): Analysis of musculoskeletal disorders due to repetitive work and low back load in the working environment

ST/15: Opsporing en preventie van de pathologieën verbonden aan air-conditioning in de werkplaatsen

 • Rapport final (pdf): Contrôles microbiologiques dans les bâtiments équipés dete bestellen conditionnement d'air (rapport final et cahier de maintenance micro-biologique)
 • Executive summary (pdf): Microbiological monitoring in air-conditioned buildings

ST/16: Follow-up studie van de toxische effecten van koolstofdisulfide in het arbeidsmilieu

 • Eindrapport (pdf): Follow-up studie van de toxische effecten van koolstofdisulfide in het arbeidsmilieu
 • Executive summary (pdf): Follow-up study of the toxic effects of carbon disulfide in the occupational environment

Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid