NL FR EN
www.belgium.be

Vacatures

Het Federaal Wetenschapsbeleid

werft 7 algemeen directeurs (m/v/x) aan voor zijn Federale Wetenschappelijke Instellingen.

Werken voor het Federaal Wetenschapsbeleid is het verleden in stand houden en investeren in de toekomst

Het Federaal Wetenschapsbeleid, beter bekend als Belspo, werft 7 algemeen directeurs (m/v/x) aan voor zijn federale wetenschappelijke instellingen om dynamische projecten uit te dragen en  samen de uitdagingen van morgen aan te gaan.
Wij vormen een van de belangrijkste actoren van het wetenschappelijk onderzoek in België, met een aandeel van 30% van het totale budget dat door de verschillende Belgische overheden in onderzoek wordt geïnvesteerd.

Dankzij zijn onze onderzoeksprogramma's, zijn federale wetenschappelijke instellingen en zijn meer dan 2 300 medewerkers, bundelt Belspo een brede expertise op zeer uiteenlopende gebieden.
Astronomie, astrofysica, meteorologie, geschiedenis, kunst, paleontologie, mineralogie, gravimetrie, klimatologie, antropologie, aardwetenschappen, archivering, conservatie, restauratie, aquatische en terrestrische ecologie, cartografie, moleculaire biologie zijn enkele vakgebieden waarop Belspo werkzaam is.

Al onze instellingen bieden wetenschappers een uitzonderlijke onderzoeksomgeving aan.  Het onderzoek dat zij er uitvoeren is van topniveau en draagt bij aan maatschappelijke en technologische ontwikkelingen.   Hun kunst- en historische collecties zijn van wereldklasse en worden aan het publiek getoond in de federale musea die tot de meest bezochte van het land behoren.
Meer dan ooit is de wetenschap essentieel bij het oriënteren van de beleidsmakers in hun keuzes  om grote maatschappelijke uitdagingen aan te gaan.  Bewust van hun toegevoegde waarde  consolideren Belspo en de federale wetenschappelijke instellingen kennis en expertise en reiken  ze die aan de beleidsmakers aan om het beleid van vandaag en morgen te onderbouwen.
Onze ambitie is  nog meer te investeren in de essentiële rol die wij vervullen  in het onderzoek, in onze rijke collecties en in mensen die onze belangrijkste drijvende kracht vormen.   

Bij Belspo durven we te ondernemen, staan we onszelf toe om steeds meer te dromen en kijken we vooral naar de  lange termijn.
Word lid van ons team om het verleden in stand te houden en te investeren in de toekomst!

Ontdek hier het jobaanbod

Koninklijke Bibliotheek van België (KBR)

Om ambitievolle uitdagingen te kunnen aangaan, werft het federale departement Wetenschapsbeleid een algemeen directeur (m/v/x) aan voor de Koninklijke Bibliotheek van België (KBR).

Bij de KBR werken betekent terzelfder tijd in het verleden duiken en investeren in de toekomst. Als nationale wetenschappelijke bibliotheek verzamelt de KBR alle Belgische publicaties. Ze bewaart, beheert en bestudeert een uitgebreid cultureel en historisch patrimonium dat meer dan acht miljoen documenten omvat.
De KBR stelt een unieke ontdekkingservaring voor die toegang geeft tot uitzonderlijke knowhow, biedt het grote publiek de mogelijkheid toegang te krijgen tot alle informatie, maakt het opzoekingswerk vlotter en biedt culturele ervaringen aan. De KBB verenigt mensen en kennis en deelt haar patrimonium met de gehele wereld.
De KBR, die 260 medewerkers telt, beschikt over een budget van meer dan zestien miljoen euro. Dankzij het wettelijk depot en aankopen zijn de collecties van het KBR in 2020 aangegroeid met 32 100 boeken, 24 000 tijdschriften en 16 500 digitale publicaties.


Alle opdrachten van de KBR staan beschreven in het koninklijk besluit van 19 juni 1837 houdende oprichting van de Koninklijke Bibliotheek, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 april 2002.

Voor meer informatie over de instelling: Over KBR

De volledige beschrijving van de functie
Om te solliciteren: naar het jobaanbod op de website van selor.be

Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-Aeronomie (BIRA)

Om ambitievolle uitdagingen te kunnen aangaan, werft het federale departement Wetenschapsbeleid een algemeen directeur (m/v/x) aan voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie (BIRA).

Het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie (BIRA) is de enige excellentiepool in België op het gebied van ruimteonderzoek. Alle opdrachten van het BIRA zijn op hetzelfde gemeenschappelijke doel gericht, te weten onze kennis te verruimen over de atmosfeer die zich om de hemellichamen bevindt. Het doel ervan is de burgers en de beleidsmakers zo goed mogelijk te informeren om de maatschappelijke uitdagingen het hoofd te kunnen bieden. Het BIRA, met zijn meer dan 160 medewerkers, behoudt zijn excellentieniveau door deel te nemen aan verschillende interfederale en internationale projecten en mee te helpen het plateau van Ukkel om te vormen tot een nationale excellentiepool inzake klimaatonderzoek.

Alle opdrachten van het BIRA staan beschreven in het koninklijk besluit van 25 november 1964 houdende oprichting van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Ruimte-aeronomie, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 april 2002 en 9 november 2015.

Voor meer informatie over de instelling: Over BIRA


De volledige beschrijving van de functie
Om te solliciteren: naar het jobaanbod op de website van selor.be

Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)

Om ambitievolle uitdagingen te kunnen aangaan, werft het federale departement Wetenschapsbeleid een algemeen directeur (m/v/x) aan voor het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN).

Het Museum voor Natuurwetenschappen is het voor het grote publiek zichtbare gedeelte van het KBIN en is wereldwijd bekend voor zijn galerij van de dinosauriërs, de grootste in Europa. Dat museum van 16 000 vierkante meter speelt een hoofdrol inzake promotie en verspreiding van de wetenschapscultuur en blijft verder werk maken van een ambitieuze en geleidelijke renovatie, met de bedoeling het nog klantvriendelijker te maken en het alsmaar beter op de verwachtingen van de burgers te doen aansluiten. Maar het KBIN is met zijn zowat 250 wetenschappelijke medewerkers niet alleen een museum, maar ook een centrum waar toponderzoek wordt verricht op het gebied van natuurwetenschappen en dat heel wat vakgebieden bestrijkt, waaronder biologie, geologie, oceanografie, taxonomie, paleontologie en ecologie. Het KBIN houdt internationale wetenschappelijke netwerken in stand door hen belangrijke onderzoeksinfrastructuur beschikbaar te stellen, zoals het onderzoeksschip Belgica waarvan het de beheerder is.

Alle opdrachten van het KBIN staan beschreven in het koninklijk besluit van 10 juli 1869 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 18 februari 2008.

Voor meer informatie over de instelling: Over KBIN

De volledige beschrijving van de functie
Om te solliciteren: naar het jobaanbod op de website van selor.be

Koninklijk Instituut voor het Kunst­patrimonium (KIK)

Om ambitievolle uitdagingen te kunnen aangaan, werft het federale departement Wetenschapsbeleid een algemeen directeur (m/v/x) aan voor het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium (KIK).

Het KIK streeft ernaar het verleden te vrijwaren om de toekomst vorm te kunnen geven. Als expertisecentrum voor het Belgische erfgoed, heeft het KIK als taak het erfgoed in al zijn aspecten te bestuderen, te beschermen en in optimale staat te restaureren. Het KIK streeft naar excellentie op het gebied van onderzoek, conservatie en restauratie. De verschillende laboratoria van het KIK waar vele wetenschappers, ingenieurs en kunsthistorici werken, genieten internationale erkenning voor hun onderzoek naar het materiaal en de technieken die worden gebruikt om een kunstwerk te creëren of te bewerken, en om de verouderingsmechanismen ervan te bestuderen. De werkplaatsen waar het erfgoed wordt bewaard en gerestaureerd steunen op tientallen jaren ervaring inzake onderzoek en behandeling van kunstwerken die tot het Belgische erfgoed behoren. .

Alle opdrachten van het KIK staan beschreven in het besluit van de Regent van 24 juni 1948 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Instituut voor het Kunstpatrimonium, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 17 augustus 1957.

Voor meer informatie over de instelling: Over het KIK

De volledige beschrijving van de functie
Om te solliciteren: naar het jobaanbod op de website van selor.be

Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)

Om ambitievolle uitdagingen te kunnen aangaan, werft het federale departement Wetenschapsbeleid een algemeen directeur (m/v/x) aan voor het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA).

Het KMMA wil graag een wereldwijd centrum voor onderzoek en kennisverspreiding zijn dat gericht is op het verleden en het heden van de gemeenschappen en hun natuurlijke leefomgevingen in Afrika, in het bijzonder in Centraal-Afrika. Zijn hoofddoelstelling is de belangstelling voor dat gedeelte van de wereld aan te wakkeren en er aan het grote publiek een beter inzicht over te geven. Het museum is een herinneringsplek aan het koloniale verleden en fungeert als dynamisch platform van uitwisseling en dialoog tussen culturen en generaties, met de bedoeling een solidaire, rechtvaardige, inclusieve en duurzame wereld te bevorderen. Naast zijn museologische opdrachten is het KMMA ook een wetenschappelijk instituut waarin 80 wetenschappers actief zijn op het gebied van culturele antropologie, geschiedenis, aardwetenschappen en biologie. Naast de vele uitdagingen die het KMMA in de toekomst nog moet aangaan, gaat zijn aandacht op het ogenblik uit naar het dekolonisatieproces en de teruggave van de geroofde goederen tijdens de kolonisatie van Congo.

Alle opdrachten van het KMMA staan beschreven in het koninklijk besluit van 18 mei 1928 houdende oprichting van het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika.

Voor meer informatie over de instelling: Missie, ethiek en organisatie

De volledige beschrijving van de functie
Om te solliciteren: naar het jobaanbod op de website van selor.be

Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG)

Om ambitievolle uitdagingen te kunnen aangaan, werft het federale departement Wetenschapsbeleid een algemeen directeur (m/v/x) aan voor de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG).

De Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis (KMKG) groeperen verschillende in Brussel gevestigde musea, te weten het Jubelparkmuseum, het Muziekinstrumentenmuseum en de Musea van het Verre Oosten en de Hallepoort. Zij huisvesten een van de grootste en meest diverse kunstcollecties van België. Naast hun hoofdtaak als bewaarder van kunstrijkdommen, spelen de KMKG een belangrijke rol in de wereld van de wetenschap. Die resoluut toekomstgerichte musea zetten dynamische projecten op het gebied van museologie en digitalisering op. Zij zorgen er ook voor hun collecties op de meest aantrekkelijk mogelijke manier voor te stellen aan het grote publiek. In het kader van het tweehonderdjarige bestaan van het Jubelpark dragen de KMKG actief bij tot het ambitieuze renovatieproject.

Alle opdrachten van de KMKG staan beschreven in het koninklijk besluit van 8 augustus 1835 houdende oprichting van de Koninklijke Musea voor Kunst en Geschiedenis, zoals gewijzigd bij de koninklijke besluiten van 8 april 2002, 14 maart 2005 en 17 mei 2018.

Voor meer informatie over de instelling: Over KMKG

De volledige beschrijving van de functie
Om te solliciteren: naar het jobaanbod op de website van selor.be

Koninklijk Meteorologisch Instituut van België (KMI)

Om ambitievolle uitdagingen te kunnen aangaan, werft het federale departement Wetenschapsbeleid een algemeen directeur (m/v/x) aan voor het Koninklijk Meteorologisch Instituut (KMI).

Het KMI is het nationale data- en kenniscentrum inzake meteorologie en klimaat dat niet alleen weersvoorspellingen levert voor de nationale televisiezenders, maar ook en vooral een toponderzoekscentrum is dat zich bezighoudt met het weer, het klimaat, het milieu en de ozonlaag. Het Koninklijk Meteorologisch Instituut, waar 180 personen werken van wie 84 tot het wetenschappelijk personeel behoren, beheert een jaarlijks budget van ongeveer 15 miljoen euro en heeft steile ambities in de toekomst inzake onderzoek, klimatologie, waarnemingen en samenwerking op nationaal en internationaal vlak.

Alle opdrachten van het KMI staan beschreven in het koninklijk besluit van 31 juli 1913 houdende oprichting als wetenschappelijke instelling van het Koninklijk Meteorologisch Instituut, zoals gewijzigd bij het koninklijk besluit van 8 april 2002..

Voor meer informatie over de instelling: Wat doet het KMI? 

De volledige beschrijving van de functie
Om te solliciteren: naar het jobaanbod op de website van selor.be