Sitemap Formulieren Contact Nieuws Home
Sociale Dienst - Individuele hulpverlening

Financiële hulpverlening

Iedereen kan tijdelijk of over een langere periode worden geconfronteerd met financiële problemen. De sociale dienst kan u heel gericht of op middellange termijn helpen. Wanneer uw loon of uw pensioen te laat wordt uitbetaald, kunt u een voorschot krijgen.

Een echtscheiding of een scheiding, een verhuizing of een onverwachte gebeurtenis kan tot probleemsituaties leiden. In die verschillende gevallen kan een (renteloze) sociale lening worden overwogen. In uitzonderlijke geval kan de sociale dienst u ook een gift schenken.

Elke aanvraag voor financiële steun, lening of voorschot moet noodzakelijkerwijze worden gericht aan de maatschappelijk assistenten die de begunstigde vervolgens voor één of meerdere gesprekken uitnodigen.

De toekenning gebeurt op grond van een maatschappelijke enquête door de maatschappelijk assistent(e). Bij een financiële tegemoetkoming in de vorm van een lening of een gift, wordt de aanvraag voorgelegd aan een beperkt comité bestaande uit vier beheerders van de vzw Sociale dienst. De beslissing van het comité wordt door de maatschappelijk assistent aan de betrokkene meegedeeld.

 1. Voorschot op wedde/loon of pensioen
  Ingeval de werkgever de verschuldige bedragen niet uitbetaalt, zoals wedden, lonen of pensioen, de competentiepremie niet ingegrepen, kan de sociale dienst de betrokkene een voorschot uitkeren dat gelijk is aan dat bedrag. De sociale dienst vordert de totale som van het voorschot in na regularisatie door het betalende orgaan.

 2. Renteloze lening (terug te betalen financiële steun)
  Na overlegging van bewijsstukken kan het personeelslid een lening verkrijgen om het hoofd te bieden aan een uitzonderlijke situatie of een ongeplande uitgave. Die renteloze lening moet betrekking hebben op de financiële behoeften van het gezin van het personeelslid. Elke aanvraag moet bij de sociale dienst worden ingediend via een maatschappelijk assistent(e).
  Het bedrag en de wijze van terugbetaling worden vastgelegd volgens de behoeften en de mogelijkheden van de aanvrager/aanvraagster, na onderzoek en op grond van een voorstel dat de maatschappelijk assistent voorlegt aan het comité dat als beslissingsorgaan fungeert.
  Daarna worden de leningsdocumenten en de akte van overdracht van bezoldiging ondertekend. De loondienst is dan gemachtigd een vooraf vastgelegd bedrag op te nemen van de wedde of het loon van de statutaire personeelsleden en van de meeste contractuele personeelsleden. Voor personeelsleden met specifieke arbeidsovereenkomsten en gepensioneerden kunnen soms andere bepalingen gelden. Als het personeelslid om welke reden ook zijn hoedanigheid van begunstigde verliest door niet meer deel uit te maken van het personeel, wordt het verschuldigde saldo onmiddellijk geïnd.

 3. Gift (niet terug te betalen financiële steun)
  In sommige gevallen kan een gift worden toegekend na een maatschappelijke enquête en na een onderzoek van de gezinsinkomsten van de begunstigde. Met een bijzonder moeilijke situatie kan zo nodig rekening worden gehouden : hoge medische kosten bij een zware ziekte, rechtskosten die verband houden met de kinderopvang, essentiële behoeften waaraan de betrokkene(n) niet meer kan (kunnen) voldoen, een ontoereikend pensioen, onverwachte gezinsmoeilijkheden of uitzonderlijke situaties buiten de wil van het personeelslid.

  top

Over deze website

Uw privacy

© vzw Sociale Dienst van de POD Wetenschapsbeleid