NL FR EN
www.belgium.be

Wist u dat...?

27-02-2023 - Gecombineerde vergunning of wetenschappelijk visum

Gecombineerde vergunning of wetenschappelijk visum: keuze van de procedure
De datum van indiening van de aanvraag (een eerste aanvraag of een verlenging) is essentieel om te weten welke procedure van toepassing is. Om van de oude procedure (zonder gecombineerde vergunning) te kunnen genieten, moet de aanvraag vóór 01/03/2023 worden ingediend.
Ook de aanvangsdatum van de gastovereenkomst is belangrijk. De gastovereenkomst kan niet na 31 mei 2023 ingaan als de aanvraag vóór 1 maart is ingediend.
Gastovereenkomsten die na 31 mei 2023 ingaan maar vóór 1 maart worden ingediend, worden niet aanvaard.

Concluderend:

  • Aanvraag met gastovereenkomst tot 28/02 met startdatum op 01/03: oude procedure (zonder gecombineerde vergunning).
  • Aanvraag met gastovereenkomst tot 28/02 met startdatum vóór 31/05: oude procedure (zonder gecombineerde vergunning).
  • Aanvraag met gastovereenkomst tot 28/02 met startdatum na 31/05: aanvraag te vroeg, geweigerd. Moet worden ingediend via een gecombineerde vergunning vanaf 01/03.
  • Aanvraag met gastovereenkomst vanaf 01/03, ongeacht startdatum: nieuwe procedure ( gecombineerde vergunning).

09-02-2023 - Oekraïne

Onder bepaalde voorwaarden kunnen Oekraïense onderdanen in aanmerking komen voor een regeling inzake tijdelijke bescherming. De informatie is ook beschikbaar in het Oekraïens.
Voor meer informatie, https://dofi.ibz.be/nl/themes/oekraine

06-12-2022 - De omzetting van Richtlijn 2016/801

Omzetting van de Europese Richtlijn 2016/801
De publicatiedatum van het KB tot wijziging van het koninklijk besluit van 8 oktober 1981 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers komt nu op vrijdag 23 december. De inwerkingtreding zelf blijft ongewijzigd. De data zijn 01/01/2023 voor het jaar van werkzoekenden, stagiairs en vrijwilligers, en 01/03/2023 voor onderzoekers en mobiliteit van onderzoekers binnen de EU.

10-11-2022 - Gastovereenkomst

Nieuwe bepalingen voor onderzoekers in het kader van een gastovereenkomst
Op woensdag 9 november is de wet van 21 augustus 2022 gepubliceerd tot tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen, wat betreft de onderzoekers, stagiairs en vrijwilligers.
Lees meer...

15-09-2022 - Vernieuwing verblijfsvergunning

De federale Ombudsman vraagt dringend een oplossing voor buitenlanders die op de vernieuwing van hun verblijfsvergunning wachten
Sommige buitenlanders verblijven momenteel in ons land zonder geldige verblijfsvergunning, meestal omdat de Dienst Vreemdelingenzaken er niet in slaagt hun aanvraag om hun verblijf te verlengen tijdig te onderzoeken. In de tussentijd kunnen ze bijvoorbeeld heel wat administratieve zaken niet regelen, verliezen ze hun werk of kunnen ze hun huur niet meer betalen. We hebben de Kamer van volksvertegenwoordigers een aanbeveling bezorgd waarin we vragen om dringend een structurele oplossing te voorzien, en vooral voor de studenten van wie de verblijfsvergunningen op 31 oktober 2022 al vervallen.
Lees meer...

03-08-2022 - EARTO

EARTO-document over de huidige hindernissen voor de mobiliteit van onderzoekers
EARTO geeft in een position paper een overzicht van de hindernissen voor mobiliteit van onderzoekers. EARTO wijst erop dat als die hindernissen niet zorgvuldig worden aangepakt, zij een belemmering zullen vormen voor de Europese inspanningen om de internationale mobiliteit van onderzoekers te vergroten, voor de versterking van de Europese Onderzoeksruimte en voor het succes van de mobiliteitsinstrumenten binnen Horizon Europe.
De volledige paper (in het Engels)

29-07-2022 - Vacature

ADDE werft een jurist (m/v/x) aan op het gebied van vreemdelingenrecht.
Deadline: 26 augustus 2022.
Meer info...

28-07-2022 - De omzetting van Richtlijn 2016/801

Wetsontwerp onderzoekers: omzetting van Richtlijn 2016/801
Het wetsontwerp is besproken in de plenaire vergadering van de Kamer. Hier vindt u meer info .

23-06-2022 - Vergadering

Vergadering met Brussels Hoofdstedelijk Gewest mbt Single Permit
Op initiatief van BELSPO wordt een vergadering georganiseerd met de Directie Economische Migratie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest om de nieuwe bepalingen inzake de gastovereenkomst en de single permit te bespreken.
Wanneer? 6 oktober, 14:00.
Waar? bij voorkeur bij BELSPO en persoonlijk.
Voor wie? elke organisatie gevestigd in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest die onderzoekers van buiten de EU wenst aan te werven.
Aangezien het aantal plaatsen beperkt is, wordt u verzocht contact op te nemen met bernard.delhausse@belspo.be indien u aan deze bijeenkomst wenst deel te nemen.

24-05-2022 - De omzetting van Richtlijn 2016/801

In het kader van de omzetting van Richtlijn 2016/801 zal het wetenschappelijk visum worden opgenomen in de zogenoemde "single permit"-procedure. De gastovereenkomst blijft geldig, maar de regels en procedures voor economische migratie zullen van toepassing zijn op onderzoekers. De inwerkingtreding van deze bepalingen wordt uitgesteld tot 1 maart 2023 (in plaats van 1 december 2022 zoals oorspronkelijk gepland).
De bepalingen betreffende stagiairs, vrijwilligers en het werkzoekende jaar van de onderzoeker, zullen zo spoedig mogelijk na de bekendmaking van de wet in werking treden.

31-03-2022 - De omzetting van Richtlijn 2016/801 gaat de laatste fase in

De omzetting van Richtlijn 2016/801 gaat de laatste fase in. De zogenaamde "wetenschappelijk visum"-procedure zal worden geïntegreerd in de Single Permit procedure. Deze nieuwe procedure treedt in werking op 1 december 2022. Alle aanvragen die tot dan werden ingediend zullen nog verder behandeld worden volgens de oude procedure. Het wetenschappelijk visum met gastovereenkomst is dus nog steeds van toepassing. Meer informatie in de komende weken.

18-09-2020 - Mobiliteitsbeperkingen in de Europese Unie

Blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen op het gebied van mobiliteitsbeperkingen in de Europese Unie (van binnen of buiten de EU).
Lees meer...

05-05-2020 - Vreemdelingenzaken

Implicaties van het Covid-19 op de administratieve procedures
Lees meer...

01-03-2019 - België voert sinds 3 januari de Single Permit Directive 2011/98/EU uit

Om een onderzoeker buiten een gastovereenkomst in dienst te nemen, moet de werkgever nu een aanvraag indienen bij de regionale overheid die met werkgelegenheid en arbeid is belast, die dan op haar beurt die aanvraag aan de Dienst Vreemdelingenzaken doorspeelt (voor de verblijfsvergunning).

Erkende instellingen mogen nog altijd met gastovereenkomsten werken, daar die procedure nog niet in de procedure Single Permit is opgenomen.

07-01-2019 - Tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Werk Kris Peeters een ontwerp van koninklijk besluit goed over de tewerkstelling van buitenlandse onderdanen die zich in een specifieke verblijfssituatie bevinden.
Lees meer...

07-01-2019 - Asiel: lijst van veilige landen van herkomst

De ministerraad keurt op voorstel van minister van Asiel en Migratie Maggie De Block en minister van Buitenlandse Zaken Didier Reynders een ontwerp van koninklijk besluit goed met de lijst van veilige landen van herkomst in het kader van de vreemdelingenwet.
Lees meer...

07-03-2018 - Internationale Socialezekerheidsverdrag

België tekent socialezekerheidsverdrag met Kosovo.
Voor meer informatie, zie de website van Sociale Zekerheid .

02-03-2018 - Blue Card

Aanvullend op deze website, voor wat Blue Card betreft, kunt u eveneens het Portaal van de EU op Immigratie raadplegen: http://ec.europa.eu/immigration/bluecard_en .

20-04-2017 - Hof van Justitie van de Europese Unie

Arrest in zaak C-544/15 Sahar Fahimian / Bundesrepublik Deutschland
De nationale autoriteiten kunnen om redenen van openbare veiligheid weigeren om aan een Iraans staatsburger die een diploma heeft behaald aan een universiteit ten aanzien waarvan beperkende maatregelen zijn genomen, een visum af te geven voor een studie op een gevoelig gebied, zoals IT-beveiliging.
Lees meer...

26-06-2016 - Vrijstelling van de bijdrage voor studenten en onderzoekers die een beurs ontvangen

Lees meer...

11-05-2016 - Nieuw regels om studenten, onderzoekers en stagiaires uit derde landen aan te trekken

Lees meer...