NL FR EN
www.belgium.be

Gastovereenkomst

Een onderzoeksinstelling kan slechts een gastovereenkomst met een onderzoeker afsluiten als aan de volgende voorwaarden is voldaan :

  • het onderzoeksproject waarin de gastonderzoeker wordt tewerkgesteld werd goedgekeurd door de bevoegde organen van de onderzoeksinstelling, na onderzoek van het voorwerp van het onderzoek, de duurtijd ervan en de beschikbaarheid van de vereiste financiële middelen;

  • de kwalificaties van de onderzoeker werden op basis van zijn diploma's en in functie van het te verrichten onderzoek onderzocht door de bevoegde organen van de onderzoeksinstelling;

  • de onderzoeker dient te kunnen beschikken over voldoende bestaansmiddelen tijdens zijn verblijf, evenals over de middelen om zijn terugreis te bekostigen;

  • de onderzoeker dient te genieten van dezelfde sociale zekerheidsrechten als nationale onderdanen die zich in eenzelfde rechtsverhouding met de onderzoeksinstelling bevinden.

Het Gastovereenkomst formulier (in .doc of .pdf) dient volledig en ondertekend door de beide partijen toegevoegd te worden aan de aanvraag voor een machtiging tot verblijf van meer dan drie maanden in het Rijk bij een Belgische diplomatieke of consulaire post.

Gelieve te noteren dat een gastovereenkomst rechten en plichten inhoudt, zowel voor de onderzoekers als voor de erkende instelling.

Alleen een persoon die gemachtigd is de onderzoeksinstelling aansprakelijk te stellen, kan de gastovereenkomst ondertekenen.