NL FR EN
www.belgium.be

Reglementering

Richtlijn 2005/71/EG van de Raad
van 12 oktober 2005 betreffende een specifieke procedure voor de toelating van onderdanen van derde landen met het oog op wetenschappelijk onderzoek

21 april 2007
Wet tot wijziging van de wet van 15 december 1980 betreffende de toegang tot het grondgebied, het verblijf, de vestiging en de verwijdering van vreemdelingen

8 juni 2007
Koninklijk besluit houdende de voorwaarden voor erkenning van de onderzoeksinstellingen die in het kader van onderzoeksprojecten gastovereenkomsten met onderzoekers uit niet-EU-landen willen afsluiten en tot vaststelling van de voorwaarden waaronder dergelijke gastovereenkomsten kunnen worden afgesloten

12 september 2007
Koninklijk besluit tot wijziging, wat betreft de onderzoekers en de kaderleden, van het koninklijk besluit van 9 juni 1999 houdende uitvoering van de wet van 30 april 1999 betreffende de tewerkstelling van buitenlandse werknemers

Omzendbrief vanuit de Federale Overheidsdienst Werkgelegenheid, Arbeid en Sociaal Overleg
Vrijstellingen van arbeidskaart voor kaderleden en onderzoekers