NL FR EN
www.belgium.be

Projectfiches

Herkomstonderzoek: Herkomstonderzoek (KMMA)
Metissen-Resolutie: Metissen-Resolutie - fase 2 (ARA)
BopCo-Ce: Barcoding Facility for Organisms and Tissues of Policy Concern - Centre of Excellence (KBIN-KMMA)
Hydrogen Test Facility for scientific and applied research (VKI)

Herkomstonderzoek

 • Budget: 2.320.000 €
 • Periode: 2021-2024
 • Uitvoerder: Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
 • Contact: Els Cornelissen (KMMA)


Beschrijving

De maatschappelijke en politieke discussie rond de restitutie van cultureel erfgoed verworven in de koloniale periode is de laatste paar jaar aangescherpt, zowel op internationaal als op Europees niveau. Het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) neemt deel aan dit internationale debat als maatschappelijke speler en als beheerder van het Belgisch Staatspatrimonium van collecties uit de door België gekoloniseerde landen (DRCongo, Rwanda en Burundi), evenals collecties verzameld in andere landen in West, Zuid, Oost en Midden-Afrika.

Het KMMA beheert momenteel 128.500 etnografische voorwerpen en muziekinstrumenten, waarvan ongeveer 85.000 objecten uit Centraal Afrika. Het grootste deel van de collectie kwam tot stand via schenkingen, missionarissen, ambtenaren, militairen en wetenschappelijke zendingen. Vooral in de periode van Congo Vrijstaat - van 1885 tot 1908 - werden voorwerpen verworven met geweld of door plundering. In de periode van Belgisch Congo vanaf 1908 werden voorwerpen verzameld in een context van ongelijke verhoudingen tussen gekoloniseerde en kolonisator. Slechts een klein gedeelte werd aangekocht.

Hoewel het KMMA over goed gedocumenteerde archieven beschikt over waar en door wie een bepaald object is verworven, is er vaak weinig informatie beschikbaar over de precieze manier van verwerving (gift, aankoop, ‘onder lichte dwang’). Grondig herkomstonderzoek naar de manier van verwerving van de 85.000 voorwerpen door het KMMA is essentieel.

Documentatie


Metissen-Resolutie - fase 2


Beschrijving

Op 29 maart 2018 keurde de Kamer van volksvertegenwoordigers unaniem de resolutie "over de segregatie waaronder de metissen van Belgische koloniale oorsprong in Afrika hebben geleden" goed. In artikel 6 van deze Metissen-Resolutie wordt verzocht om "een gedetailleerd historisch onderzoek naar de rol van de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten bij de behandeling van de metissen tijdens de koloniale periode in Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi" uit te voeren, waarbij het van belang is dat de nodige budgettaire, materiële en personeelsmiddelen ter beschikking worden gesteld van het Algemeen Rijksarchief (ARA) om de in de Resolutie nagestreefde doelstellingen te verwezenlijken.

Het onderzoeksproject "Metissen-Resolutie", dat wordt uitgevoerd overeenkomstig de wensen van de Resolutie, is verdeeld in twee fasen, die respectievelijk overeenkomen met de artikelen 6 en 7 van de Resolutie.

Fase 1 - die overeenkomt met artikel 7 van de Resolutie - maakte het voorwerp uit van een samenwerkingsovereenkomst tussen de FOD Buitenlandse Zaken en het Algemeen Rijksarchief. In deze eerste fase worden alle persoonsdossiers van de metissen geïnventariseerd en correlaties tussen deze dossiers aangebracht. De overdracht van de "Afrikaanse archieven" van de FOD Buitenlandse Zaken naar het ARA is thans aan de gang.

Voorliggend onderzoeksproject heeft betrekking op fase 2 van het onderzoek, dat overeenkomt met artikel 6 van de Resolutie, waarin een gedetailleerd historisch onderzoek wordt uitgevoerd naar de rol van de burgerlijke en kerkelijke autoriteiten bij de behandeling van de metissen tijdens de koloniale periode in Belgisch Kongo en Ruanda-Urundi.

Documentatie


BopCo-Ce
Barcoding Facility for Organisms and Tissues of Policy Concern - Centre of Excellence

 • Budget: 385.000 €
 • Periode: 2021-2023
 • Uitvoerders:
  • Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN)
  • Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA)
 • Contact: Thierry Backeljau (KBIN) - Marc De Meyer (KMMA)


Beschrijving

De faciliteit voor de barcoding van beleidsrelevante organismen en weefsels (BopCo) is een gemeenschappelijk initiatief van het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) en het Koninklijk Museum voor Midden-Afrika (KMMA) voor de identificatie van beleidsrelevante biologische stalen.

BopCo zet taxonomische expertise en DNA know-how om in concrete, maatschappelijk bruikbare resultaten. BopCo voert momenteel soortenidentificaties uit op verzoek van een grote verscheidenheid van Belgische en buitenlandse belanghebbenden, waaronder federale, regionale en lokale overheden en agentschappen, onderzoeksinstellingen, NGO's, verenigingen, privébedrijven en particulieren.

Doel van het project is een haalbaarheidsstudie voor de opzet van een excellentiecentrum met als taken (1) te fungeren als nationaal knooppunt voor de identificatie van biologisch materiaal op verzoek, met gebruikmaking van zowel morfologische als DNA-gebaseerde technieken, (2) goed gedocumenteerde DNA-barcodes van relevante taxa te produceren, (3) referentiecollecties van gebarcodeerde organismen en de overeenkomstige DNA-barcodegegevensbanken te onderhouden, en (4) nieuwe instrumenten en technieken voor de identificatie van soorten en DNA-barcodering te onderzoeken en toe te passen.

Documentatie

Hydrogen Test Facility for scientific and applied research

 • Budget: 16.200.000 € - Herstart- en Transitieplan (HTP)
 • Periode: 2022-2024
 • Uitvoerder: von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI)
 • Contact: Peter Simkens (VKI)


Beschrijving

Dit project dat wordt uitgevoerd door het von Karman Instituut voor Stromingsdynamica (VKI) is een van de prioriteiten van het Federaal Wetenschapsbeleid ter versterking van de federale onderzoeksinfrastructuur. Bovendien is dit project, dat deel uitmaakt van de "Federale waterstofvisie en -strategie" die op 29 oktober 2021 door de Minister van Energie aan de Ministerraad werd voorgesteld, ook van strategisch belang voor de FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie.

Doel van het project is de ontwikkeling van een generieke infrastructuur op een nieuwe locatie, die de verschillende faciliteiten kan huisvesten die nodig zijn om op grote schaal experimentele tests met waterstoftechnologieën uit te voeren. De faciliteit moet onderdak bieden aan toegepaste experimenten met betrekking tot de gehele waardeketen van de waterstofeconomie, met bijzondere aandacht voor wat onder de federale bevoegdheden valt (op het gebied van waterstofproductie, -vervoer en -opslag, waterstoftoepassingen in mobiliteit en elektriciteitsproductie, en de veiligheid van installaties).