Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Gezondheidsrisico's


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Cammaerts Danièle, Vandenput Olivier, Bourgeois Emmanuèle
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 7/12/1990
  • Duur van het onderzoek: 1/1/1991 - 31/12/1995
  • Budget: 12,064,977.85 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 32

Begeleidingscomité:

DWTC, Volksgezondheid, Franse Gemeenschap, Vlaamse Gemeenschap, Waalse Gewest, Landbouw, ICAN, OIVO, BVD, BBL, Inter-Envir. Wall., LVN, FEDIS, AGRIV, UNAL, Terwerkstelling en Arbeid, ABVV-ACV, VBO, BIM, MINA-raad


Doelstellingen:

Dit programma heeft tot doel de wetenschappelijke studie te stimuleren van de gezondheidsrisico's die verband houden met:
- het gebruik van nieuwe en bestaande technologieën, in het bijzonder met betrekking tot de beroepsomgeving evenals tot het leefmilieu;
- de voeding.

Het is de bedoeling de wetenschappelijke en logistieke basis (instrumenten, gegevens, enz.) te voorzien die nodig is om de gezondheidsrisico's aan te tonen en objectief te evalueren, met het oog op de primaire preventie van die risico's.

De onderzoekresultaten kunnen onder meer gebruikt worden voor de voorbereiding en opstelling van reglementen of aanbevelingen op nationaal en internationaal vlak (verbodsbepallngen, vastleggen van normen, goede praktijken) en voor een efficiënte informatieverstrekking aan de betrokken Individuen over de gezondheidsrisico's die ze lopen.


Beschrijving:

De volgende onderzoekthema's komen aan bod:
- Gezondheidsrisico's in de werkomgeving en in het leefmilieu:
* biologisch toezicht op de bevolking;
* haalbaarheidsstudies met betrekking tot de uitbreiding en verbetering van databanken inzake gezondheidsrisico's;
* evaluatie van bijzondere risico's die het voortbewegingssysteem aantasten in de werkomgeving.

- Gezondheidsrisico's in verband met voeding:
* microbiologische contaminatie van voedingsmiddelen;
* voedselcontaminatie als gevolg van milieuverontreining (zware metalen, pesticiden, enz);
* veiligheid van "novel foods";
* voedselallergie en -intolerantie;
* ontwikkeling van een coherent en wetenschappelijk gefundeerd voedingsbewakingssysteem in België: ontwikkeling van een Belgische voedingstabel en evaluatie van het voedingspatroon in verband met bepaalde affecties.


Onderzoeksprojecten:

HH/01/034: Bepaling van overbelastingsrisico's in het arbeidsmilieu

HH/01/035: Volksgezondheid en cadmiumbloodstelling via het milieu

HH/01/037: Mathematische modellen voor risico analyse (HACCP) en totaal systeemanalyse in de levensmiddelenconservering (Gekoelde levensmiddelen met een verlengde houdbaarheid)

HH/01/044: Evaluatie van de genotoxische effecten bij beroepsblootstellingen aan polycyclische aromatische koolwaterstoffen (PAK's) en aan styreen

HH/02/015: Ontwikkeling van snelle methoden voor identificatie en kwantificatie van de microbiologische contaminatie van de levensmiddelen

HH/02/030: Ontwikkeling van een persoons-radondetector

HH/02/036: Onderzoek van de stralingsschade bij aan straling blootgestelde populaties door middel van de micronucleus techniek voor perifere bloedlymfocyten

HH/02/040: Evaluatie van gezondheidsrisico's door scheikundige produkten in de textielindustrie, meer bepaald in ververij-, drukkerij- en afwerkingsafdelingen

HH/03/004: Rugklachten bij het verplegend personeel : preventief, epidemiologisch, antropometrisch en ergonomisch onderzoek

HH/03/010: Onderzoek naar de effecten van lichaamsbeweging en gebrek aan beweging op gezondheid en levenskwaliteit van de mens

HH/06/007: Een actiegericht food monitoring programma

HH/06/038: Studie van de kankerincidentie bij werknemers van de chemische en petrochemische industrie

HH/06/043: Prevalentie van bronchiaal astma en risicofactoren bij jongere volwassenen in de Vlaamse Regio

HH/10/005: Toxiteit van aluminium : mythe of realiteit ?

HH/10/014: Opsporen van de genetische effecten en de kankergevaren veroorzaakt door industriële toxische stoffen

HH/10/022: Nefrotoxiciteit van industriële faktoren : ontwikkeling van detectietesten en studie van de interacties met degeneratieve aandoeningen, in het bijzonder diabetes

HH/10/024: Musculo-skelettale pathologie van de arm

HH/10/031: Ontwikkeling van een nieuwe methode voor veiligheidsevaluatie van niet-verteerbare oligosacchariden

HH/10/032: Ontwikkeling van doseringsmethoden voor kwantificatie van mutagene en cancerigene contaminanten in voedingsmiddelen

HH/11/012: Contaminatie van kazen door Listeria monocytogenes: evaluatie van de toestand en studie van de technische verbeteringen in de fabricatie

HH/11/029: Gebruik van gegevens op permanente wijze verzameld in de Arbeidsgeneeskundige diensten voor de bepaling van een interventie- en preventiebeleid

HH/12/006: Voedingsallergieën en intolerantie: preventief effect van opgenomen polyamines

HH/12/021: Invloed van electromagnetische velden op de gezondheid

HH/12/046: Alternatieve methode om de risico's te evalueren veroorzaakt door organische verontreinigde stoffen op ecosystemen en op gezondheid

HH/43/045: Het ontwikkelen van snelle, specifieke en sensitieve identificatie methoden voor listeria monocytogenes

HH/50/003: Analyse van residu's van pesticiden en PCB's in market basket produkten en totaal dieet

HH/50/018: ISOTOX : een informatieprogramma betreffende toxische produkten

HH/50/027: Airconditioning en gezondheid : evaluatie van de rol van biocontaminanten

HH/52/016: Effecten van lage dosissen van ioniserende stralen op de ontwikkeling van zoogdierenembryo's. Variaties van de radiogevoeligheid naargelang van de bestraling van de moeder : voor en na de bevruchting

HH/59/039: Belgian Extension on Nutrition Education and Data Input Control, Training, Exchange (BENEDICTE)

HH/82/002: Epidemiologisch onderzoek betreffende de beroepsgebondenheid van primaire bronchuskankers (project CABRO)

HH/83/008: Gezondheidsrisico's in de textielsector


Documentatie:

Gezondheidsrisico's i.v.m. beroepsblootstellingen: onderzoek, methoden en perspectiven   DWTC, 1996 (SP0391)
[Uitgeput] 

Risques pour la santé liés à l'alimentation (1990 - 1995): rapport final   SSTC, 1996 (SP0399)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

Gezondheidsrisico's i.v.m. voeding (1990 - 1995): eindverslag   DWTC, 1996 (SP0400)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

Food-related health hazards (1990 - 1995): final report   OSTC, 1996 (SP0401)
[Om te downloaden]  [Uitgeput] 

Deel 1: Arbeid en leefmilieu 1990: 1994: samenvattingen van eindverslagen =
Vol.1: Milieu de travail et environnement 1990 - 1994: résumés des rapports finaux
  DWTC, s.d. (SP0402)
[Uitgeput] 

Deel 2: Arbeid en leefmilieu 1990: 1994: samenvattingen van eindverslagen =
Vol.2: Milieu de travail et environnement 1990 - 1994: résumés des rapports finaux
  DWTC, s.d. (SP0403)
[Uitgeput] 

Deel 3: Arbeid en leefmilieu 1990: 1994: samenvattingen van eindverslagen =
Vol.3: Milieu de travail et environnement 1990 - 1994: résumés des rapports finaux
  DWTC, s.d. (SP0404)
[Uitgeput] 

Recherche épidémiologique sur l'origine des cancers primaires des bronches: rapport final Bartsch, P. - Rondia, D.  SSTC, 1995 (SP0405)
[Uitgeput] 

Gezondheidsrisico's in de textielsector: eindverslag De Geest, F. - Dooms, F.  DWTC, 1995 (SP0406)
[Uitgeput] 

Studie omtrent de kankerincidentiebij werknemers van de chemische en petrochemische nijverheid: eindverslag Van Damme, K.  DWTC, 1995 (SP0407)
[Uitgeput] 

Gezondheidsrisico's in textielsector: eindverslag Vanhoorne, M.  DWTC, 1995 (SP0408)
[Uitgeput] 

Ontwikkeling van een persoons-radondetector: eindverslag Poffijn, A. - Vanmarcke, H.  DWTC, 1995 (SP0409)
[Uitgeput] 

Prevalentie van bronchiaal astma en risicofactoren bij jongere volwassenen in de Vlaamse Regio: eindverslag Vermeire, P.  DWTC,1995 (SP0410)
[Uitgeput] 

La toxcité de l'aluminium: réalité ou fiction?: rapport final Crichton, R. - Van Den Bosch De Aguilar, Ph.  SSTC, 1995 (SP0411)
[Uitgeput] 

Effets de faibles doses de radiations ionisantes sur le développement de l'embryon de mammifère: rapport final Jacquet, P.  SSTC, 1995 (SP0412)
[Uitgeput] 

Risicoschatting van blootstelling aan carcinogenen (polycyclische aromatische koolwaterstoffen - PAK's - en systeem) door biomonitoring in het arbiedsmilieu: eindverslag Kirsch-Volders, M. - Lakhanisky, Th. - Lauwerys, R. .... et al.  DWTC, 1995 (SP0413)
[Uitgeput] 

Modèle alternatif aux expérimentations in vivo pour évaluer les risques engendrés par les micropolluants organiques sur l'équilibre des écosystèmes et sur la santé humaine: rapport final Kremers, P. - Thome, J.P.  SSTC, 1995 (SP0414)
[Uitgeput] 

Détection des effets génétiques et des dangers cancérogènes présentés par les toxiques industriels: rapport final Laurent, Ch. - Foidart, J.M. - Duverger, M. ... et al.  SSTC, 1995 (SP0415)
[Uitgeput] 

Néphrotoxicité des toxiques industriels: développement et validation épidémiologique de marqueurs biologiques d'effets rénaux: rapport final Lauwerys, R.  SSTC, 1995 (SP0416)
[Uitgeput] 

Air conditionné et santé: évaluation des biocontaminants: rapport final Nolard, N.  SSTC, 1995 (SP0417)
[Uitgeput] 

Onderzoek van de stralingsschade bij aan straling blootgestelde populaties door middel van de micronucleus techniek voor perifere bloed lymfocyten: eindverslag Thierens, H.  DWTC, 1995 (SP0418)
[Uitgeput] 

Programme d'information sur les substances toxiques: ISOTOX: rapport final Lakhanisky, Th.  SSTC, 1995 (SP0419)
[Uitgeput] 

Utilisation des données collectées de manière continue dans les services de médecine du travail pour la définition des politiques d'intervention et de prévention: rapport final Piette, D.  SSTC, 1995 (SP0420)
[Uitgeput] 

Effecten van beweging en gebrek aan beweging op gezondheid en levenskwaliteit van de mens: eindverslag De Meirleir, K.  DWTC, 1995 (SP0421)
[Uitgeput] 

Bepaling van overbelastingsrisico's in het arbiedsmilieu: eindverslag Spaepen, A.  DWTC, 1995 (SP0422)
[Uitgeput] 

Effets des champs électromagnétiques sur la santé Lapière, Ch.M. - Dresse, A. - Legros, J.J. ... et al.  SSTC, 1995 (SP0423)
[Uitgeput] 

Rugklachten bij het verplegend personeel: preventief, epidemiologisch, antropometrisch en ergonomisch onderzoek: eindverslag Clarijs, J.P.  DWTC, 1995 (SP0424)
[Uitgeput] 

Pathologie musculosquelettique du membre supérieur: rapport final Malchaire, J.  SSTC, 1995 (SP0425)
[Uitgeput] 

La santé sur les lieux de travail: actes de la journée d'étude, 16 décembre 1992   SPPS, 1993 (SP0426)
[Uitgeput] 

De gezondheid op de werkplaats: akten van de studiedag, 16 december 1992   DPWB, 1993 (SP0427)
[Uitgeput] Over deze website

Uw privacy

© 2018 POD Wetenschapsbeleid