Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Wetenschappelijke begeleiding van de exploitatie van het "vegetation" instrument


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Vandenabeele Joost
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 1/12/2000
  • Duur van het onderzoek: 1/1/2001 - 31/12/2005
  • Budget: 2,974,722.30 EUR
  • Onderzoeksprojecten: 1

Doelstellingen:

Het vier jaar durende programma "Wetenschappelijke ondersteuning voor de exploitatie van het instrument VEGETATION" wordt gefinancierd door de Belgische federale overheid en beheerd door de Federale Diensten voor Wetenschappelijke, Technische en Culturele Zaken (DWTC).

De lancering ervan gebeurde parallel met de Belgische deelname in de ontwikkeling van het instrument VEGETATION aan boord van de satellieten SPOT 4 en 5 en is bedoeld voor fundamenteel onderzoek en voor de ontwikkeling van (pre-)operationele producten en diensten op gebied van "monitoring van de vegetatie en verwante parameters op wereldwijd en regionaal niveau".


Beschrijving:

Het programma past in het kader van de nationale teledetectiestrategie die gericht is op:

- Veralgemeend gebruik van satellietgegevens als bron van informatie;
- Bijdragen aan zowel infrastructuur, ondersteuning en gebruik van gegevens;
- Invoering van teledetectie in operationele diensten;
- Onderzoekers samenbrengen in expertisepolen van internationaal niveau.

De totale begroting voor het programma is 300.000 EUR, waarvan 200.000 EUR vastgelegd worden voor onderzoek en de rest voor de ontwikkeling van producten en diensten.
Het onderzoek moet uitgevoerd worden door een expertisepool, die opgericht wordt door een coördinerend gastinstituut en waarbij onderzoekers van verschillende onderzoeksinstituten en universiteiten betrokken zijn.

Uitdagingen voor het onderzoek:

Verschillende internationale milieuverdragen (Klimaatverdrag van de VN; Protocol van Kyoto) zetten aan tot wetenschappelijke analyse van het systeem "aarde" en de rol van ecosystemen. Correcte informatie over milieuveranderingen ter ondersteuning van het beleid inzake milieu, ontwikkelingssamenwerking en buitenlandse zaken is daarom essentieel. Kartering en de opvolging van ecosystemen is ook uiterst belangrijk voor het beheer van natuurlijke hulpbronnen en de evaluatie van biodiversiteit. Door de antropogene veranderingen en de gevoeligheid van vele ecosystemen voor klimaatverandering is monitoring onvermijdelijk.
Aardobservatie kan hierin een rol spelen. Aardobservatiegegevens en producten moeten echter flexibel, gebruikersvriendelijk, makkelijk te interpreteren en toegankelijk zijn. Er zijn bovendien zoveel gegevens beschikbaar, dat de opslag en verwerking ervan een probleem worden.
Het onderzoek binnen dit programma moet tegemoet kunnen komen aan al deze uitdagingen.


Onderzoeksprojecten:

VG/00/01: Expertisecentrum voor de opvolging van veranderingen in terrestrische ecosystemen via aardobservatie
Over deze website

Persoonsgegevens

© 2018 POD Wetenschapsbeleid