Sitemap Contact Kalender Nieuw Home
POD Wetenschapsbeleid > Publicaties

Eindrapporten
Wetenschap en maatschappij

AG/DD/001: Datawarehouse arbeidsmarkt (1) - Aanleggen en exploiteren van een economische en financiële metadatabank (2)

 • Eindrapport - Rapport final: Eén plus één is drie - Un plus un égale trois

AG/DD/11: Sociaal-economisch en demografisch panel

 • Eindrapport: Elf jaar uit het leven in België. Socio-economische analyses op het Gezinsdemografisch Panel PSBH

AG/EE/058: De allochtonen in België: immigratie en arbeidsmarkt (Federaal Ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid)

 • Rapport final: Minorité ethniques en Belgique: migration et marché du travail

AG/FF/085: Statistische informatie inzake sociale inclusie

 • Eindrapport: De indicatoren van het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie

AG/FF/087: De survey voorbij. Een kwalitatief onderzoek op zoek naar verklaringen en suggesties voor het beleid

 • Eindrapport: Justitie in vraag gesteld: Een kwalitatieve benadering vertrekkende vanuit de "justitiebarometer"

DR/20: Implementatie van kennis aangaande drugs bij politie en magistratuur

 • Eindrapport - Rapport final: Kennis en knowhow van politie en magistratuur over drugs - Savoir et savoir-faire des policiers et des magistrats en matière de drogues

DR/25: Kennis en toepassing van evidence-based richtlijnen in de verslavingszorg

 • Eindrapport - Rapport final: Evidence-based werken in de verslavingszorg - Les pratiques "evidence based" dans l'aide aux toxicomanes: un état des lieux

DR/26: Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen

 • Eindrapport - Rapport final: Druggebruik en psychopathologie in gevangenissen: een exploratieve studie tot methodiekontwikkeling - Usage de drogue et psychopathologie dans les prisons: une étude exploratoire pour le développement d'une méthodologie

S1/03/03: Europese institutionele modellen als instrumenten voor crisisbeheersing in verdeelde staten van de Europese periferie: een vergelijkende studie

 • Eindrapport: Europeanisering en conflictoplossing. Case-studies uit de Europese periferie
 • Résumé (pdf): Européanisation et résolution de conflits: Etudes de cas de la périphérie européenne
 • Samenvatting (pdf): Europeanisering en conflictoplossing: Case-studies uit de Europese periferie
 • Summary (pdf): Europeanisation and conflict resolution: Case studies from the European periphery

S1/06/01: "Who elected the WTO?" De politieke legitimiteit van internationale organisaties (EU en WTO)

 • Eindrapport: "Who elected the WTO?" De politieke legitimiteit van internationale organisaties (EU en WTO)

S1/10/04: Procedure bepalingen tegen misdadige organisaties. De wetgeving onder invloed?

 • Rapport final: Dispositifs de lutte contre les organisations criminelles. Une législation sous influence?
 • Samenvatting (pdf): Maatregelen ter bestrijding van de misdaadorganisaties. Een beïnvloede wetgeving?
 • Résumé (pdf): Dispositifs de lutte contre les organisations criminelles. Une législation sous influence?
 • Summary (pdf): Methods of fighting criminal organisations. A legislation under influence?

S1/11/02:

 • Rapport final : Société civile et démocratisation des organisations internationales

SO/10/073: Micro- en macro-economische evaluaties van de (para)fiscale bijdrageverminderingen in België

 • Résumé (pdf): Evaluations micro- et macroéconomique des allégements de la (para)fiscalité en Belgique
 • Samenvatting (pdf): Micro- en macro-economische evaluaties van de (para)fiscale bijdrageverminderingen in België
 • Summary (pdf): Micro- and macro-economic evaluation of reductions of social insurance contributions in Belgium

UN/12/01: Actions UNESCO : Social science and governance

 • Rapport final - Eindverslag: Recherche et politiques publiques: Le cas de l'immigration en Belgique - Onderzoek en beleid: De gevalstudie van immigratie in België
 • Résumé (pdf): Recherche et politiques publiques: Le cas de l'immigration en Belgique
 • Samenvatting (pdf): Onderzoek en beleid: De gevalstudie van immigratie in België
 • Summary (pdf): Social science research and public policies: The case of immigration in Belgium

Rapporten te bestellen:
Academia Press, Eekhout 2 - 9000 Gent
Tel. 09/233 80 88 - Fax 09/233 14 09
Info@academiapress.be

Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid