Sitemap Contact Kalender Nieuw Home

Projectendatabank FEDRA

Presentatie

Onderzoeksacties

Personen

Zoeken

Agora


Organisatie:

  • Verantwoordelijk(en) Federaal Wetenschapsbeleid:
    Naji Aziz
    Info
  • Eindbeslissing van de Ministerraad: 2/4/1998
  • Duur van het onderzoek: 1/1/1999 - //
  • Onderzoeksprojecten: 115

Begeleidingscomité:

Zie de Site Agora (http://www.belspo.be/agora/) voor de volledige lijst van de leden van het Interdepartementale Coordinatiecomité.


Doelstellingen:

Zie op de Site Agora (http://www.belspo.be/agora/) voor meer informatie over de doelstellingen van Agora.


Beschrijving:

Zie Site Agora (http://www.belspo.be/agora/).


Onderzoeksprojecten:

AG/DD/001: Datawarehouse arbeidsmarkt (1) - Aanleggen en exploiteren van een economische en financiële metadatabank (2)

AG/DD/002: Elektronisch ter beschikking stellen van de bijgewerkte teksten van de Belgische wetgeving en reglementering

AG/DD/003: Statistische verwerking van de gegevens van de 5 burgelijke griffies van de Hoven van Beroep

AG/DD/004: De politieke opinie van de Belgen. Een longitudinaal verkiezingonderzoek met methodologische ondersteuning

AG/DD/005: Contextualisering van statistisch materiaal voor lokale doeleiden

AG/DD/006: Analyse van nationale gegevensbestanden over interne en externe migraties, gezinsgedragingen en demografische projecties

AG/DD/007: Sociaal-economische en omgevingsdeterminanten van differentiële mortaliteit en gezondheidsverwachting volgens sociaal-economische status (WIV)

AG/DD/008: Sociale gezondheidsverschillen

AG/DD/009: Infogezondheid - Gezondheidseconomie

AG/DD/10: Opbouw van een longitudinale en vergelijkende databank over de verkiezingen op alle niveaus

AG/DD/11: Sociaal-economisch en demografisch panel

AG/DD/12: Genderstatistieken

AG/DD/17: Enquête over de betalingen ten gunste van het personeel en modernisering van de databank over het personeel

AG/DD/19: Enquête over het imago van België in het buitenland

AG/DD/20: Opbouw van een databank over maatregelen voor de verlaging van sociale zekerheids-bijdragen

AG/DD/30: Verband tussen fiscale gegevens over gezinsinkomens en de gezinsbudgetenquête

AG/DD/31: Epidemiologische analyses van de gegevens uit de databanken van M.K.G. en RIZIV

AG/DD/32: Databank voor benchmarking concurrentievermogen en dienstverlening door de overheid

AG/DD/33: Databank over activiteiten in de agroalimentaire nijverheid

AG/DD/34: Valorisatie van de databank"Tijdsbudgetenquête"

AG/DD/35: a.Analyse van gegevens inzake daders van misdrijven geregistreerd in de POLIS-databank van de Rijkswacht door middel van "multilevel analysis" b.Toepassen van een multilevel analyse op de gegevens van de Veiligheidsmonitor

AG/DD/36: Samenstelling en exploitatie van een meta-databank van economische en financiële gegevens

AG/DD/37: Repertorium van lokale productie-eenheden

AG/DD/38: Vervangingsratio van de werkloosheidsvergoedingen

AG/DD/39: Harmonisatie van statistische concepten in de sociale zekerheid

AG/DD/45: Voorbereidende studie voor het oprichten van een observatiesysteem van het kaderpersoneel

AG/EE/019: Fiscaliteit van ondernemingen: databanken en simulaties (Ministerie van Financiën)

AG/EE/048: Valorisatie van verkiezingsresultaten (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

AG/EE/050: Agro-industriële databanken, Sanitel en Animo (Centrum voor Landbouweconomie)

AG/EE/051: Opstelling van een analysekader van de interviews van asielzoekers (Ministerie van Binnenlandse Zaken)

AG/EE/052: Databank m.b.t. trajectbeheer voor Europese regelgeving (Ministerie van Buitenlandse Zaken, Ministerie van Sociale Zaken, DAV)

AG/EE/054: Exploitatie van gegevens inzake verkeersveiligheid (Federale Politie)

AG/EE/057: Thesaurus voor Ecodata (Ministerie van Economische Zaken)

AG/EE/058: De allochtonen in België: immigratie en arbeidsmarkt (Federaal Ministerie voor Tewerkstelling en Arbeid)

AG/EE/060: Ontwikkeling van een "kruispuntbank" voor de patrimoniumdocumentatie (Ministerie van Financiën)

AG/EE/061: Satellietrekening van verenigingen (Nationale Bank van België)

AG/EE/062: Gegevensbank mobiliteitsbeheer (Ministerie van Verkeer en Infrastructuur)

AG/EE/064: Oprichting van een boordtabel "mobiliteit" in de GEN-zone (Ministerie van Verkeer en Infrastructuur)

AG/EE/068: Centrale instellingsdatabank (Ministerie van Volksgezondheid)

AG/EE/070: Validatie van het individuele luik van de conceptmatrix van de sociale zekerheid (Ministerie van Sociale Zaken)

AG/EE/071: Inventaris van de bij de ondernemingen opgevraagde gegevens (DAV)

AG/FF/073: De ouderen

AG/FF/074: Zorgverstrekking

AG/FF/075: Pendel

AG/FF/076: Conceptie van een classificatieserver voor de statistische data met het oog op het opstellen van een datawarehouse

AG/FF/077: Datawarehouse pensioenen van de publieke sector: analyse van externe behoeften

AG/FF/078: Mortaliteit gepensioneerden publieke sector: actuariële en demografische analyse

AG/FF/079: Permanente matching gezinsinkomen en -budget en modelisatie

AG/FF/080: Nieuwe vormen van arbeidsmarktflexibiliteit en kwaliteit van de arbeid

AG/FF/082: Oprichting van een centrale databank voor veroordelingen bij de directie controle

AG/FF/083: Minimale geriatrische gegevens

AG/FF/084: Aanvullende sociale voorzieningen 2de en 3de pijler: opstellen van een databank

AG/FF/085: Statistische informatie inzake sociale inclusie

AG/FF/086: Microsimulatiemodel sociale zekerheid

AG/FF/087: De survey voorbij. Een kwalitatief onderzoek op zoek naar verklaringen en suggesties voor het beleid

AG/GG/093: Klachtenmanagement binnen de rechterlijke orde

AG/GG/094: Text mining voor de verspreiding van statistische informatie via Belgostat on-line

AG/GG/095: Aanpassen van het datawarehouse arbeidsmarkt aan het E-government van de sociale zekerheid

AG/GG/097: Kadaster van de gezondheidsberoepen

AG/GG/099: SHARB, het Belgische luik van een Europese longitudinale enquête SHARE (Survey on Health, Ageing and Retirement in Europe)

AG/GG/101: "Intelligente" exploitatietools voor ongestructureerde informatie ten behoeve van de noden van de Belgische Federale Politie

AG/GG/102: Virtuele bibliotheek Justitie - Politie

AG/GG/104: Optimalisatie van het gebruik van de Veiligheidsmonitor, ontwikkeling van een Mini-Monitor, een complementaire module en methoden voor afname van enquêtes

AG/GG/106: Statistische valorisatie en integratie van het databestand PRIMA in het Datawarehouse Arbeidsmarkt

AG/GG/108: Het samenstellen van een paneldatabase voor longitudinaal onderzoek in de schoot van de RVA

AG/GG/113: Invoering van de ISCO-codering in de gegevens van de zelfstandigen en actualisering RSVZ-beroepencodering. Analyse van jobmobiliteit en sectorale mobiliteit binnen de zelfstandigen

AG/HH/111: Optimalisatie en valorisatie van de database « Conventionele lonen en arbeidstijd » (CAO-CCT)

AG/HH/113: Valorisatie datawarehouse « Arbeidsongevallen » (AcciTrav)

AG/HH/115: Datawarehouse "Arbeidsmarkt en Sociale Bescherming": verdere uitbouw op inhoudelijk en methodologisch vlak (DW-AMSB)

AG/HH/116: Valorisatie van de microsimulatie van de sociale bescherming

AG/HH/117: Microcensus 2006

AG/HH/123: Databank kwaliteitszorg verpleegkundigen (Quali-NURS)

AG/HH/124: Databank « Milieucriminaliteit » (EcoCrim)

AG/HH/126: Databank "Klachten" (GenderClaim)

AG/II/130: Een explorerende analyse van de gezondheidsenquête 2004 voor de populatie van de 65-plussers (HS65+)

AG/II/131: Een voorbereidende studie met het oog op het complementeren van het gezondheidsinformatiesysteem met gegevens vanuit een dynamisch levensloopperspectief (HIS :Health Information System)

AG/II/132: Wat is de oplossing om de non-respons (vaste telefoonlijn en weigeringen) te beperken bij een telefonische enquête zoals de Veiligheidsmonitor? (NOTESUMO : Non respons to a telephone survey such as the Safety Monitor)

AG/II/133: Tijdsbudgetenquête en gezinsbudgetenquête (Time&Budget)

AG/II/134: OSIRIS : Organisatie van de statistische informatie van de Patrimoniumdocumentatie ten behoeve van het onderzoek

AG/II/135: Aanvullende EU-SILC-enquête bij arme huishoudens

AG/II/136: Plaatsing van kinderen en armoede

AG/JJ/137: SUBLEC (SUrvey on the BLack EConomy) : Organisation of a micro-survey on fiscal and social fraud in Belgium

AG/JJ/138: Microsimulatiemodel Sociale Zekerheid MIMOSIS & Euromod (MIMOD)

AG/JJ/139: BelHIS : Toevoegen van een longitudinale component aan het gezondheidsinformatiesysteem

AG/JJ/140: Analyse van de sociale verkiezingen (ELSOC)

AG/JJ/141: Realisatie van onderzoeksmogelijheid naar ulterieure trajecten en tendensen bij ex-aanvragers van een regularisatie (ROUTE)

AG/JJ/142: Het optimaliseren van het Datawarehouse OASIS (OASIS)

AG/JJ/143: Integratie van VDAB, FOREM, ACTIRIS, ADG in het Datawarehouse Arbeidsmarkt & Sociale Bescherming (FAVOR)

AG/JJ/144: Gender en inkomen: analyse en ontwikkeling van indicatoren (BGIA)

AG/JJ/145: Werklastmeeting verpleegkunde (WELAME)

AG/JJ/146: Opstellen monitoring van de effecten van klimaatverandering op leefmilieu – gezondheid (MCS)

AG/JJ/147: eGov Monitor – A monitor for measuring eGovernment progress (EGOV MONITOR)

AG/JJ/148: Databank "Klachten" (EQUALITYCLAIM)

AG/JJ/149: Inleiding van de strafstatistieken (INSTAP)

AG/JJ/150: Enquête rond de mobiliteit van de Belgen (BELDAM)

AG/JJ/151: Monitoring Markten en Sectoren (MMS)

AG/KK/152: Armoede in de stad en op het platteland (POCICO)

AG/KK/153: Online databank voor een virtueel informatieplatform inzake octrooilicenties (PATLICINFO)

AG/KK/154: Sociaal-economische positie van personen met een handicap en analyse van de effectiviteit van tegemoetkomingen aan personen met een handicap (HANDILAB)

AG/KK/155: Onderzoek naar een indicator inzake de gezondheidsverwachting zonder activiteitsbeperking (HEALTHYLIFE-EXP)

AG/KK/156: Opstellen van een interactieve webbased database met betrekking tot activiteiten, actoren en doelstellingen rond Leefmilieu-gezondheid (DES)

AG/KK/157: Uitbouw en methodologische uitdieping van het datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming (DOCDWH)

AG/KK/158: Wetenschappelijke Ondersteuning aan wave 2 van het Generations and Gender Project

AG/KK/159:

AG/KK/160: SHARE-België, Golf 4

AG/LL/161: Microsimulation of net IMmigration in BELgium: impact on the projected adequacy of pensions (MIMBEL)

AG/LL/162:

AG/LL/163: Ensuring Belgian Natural History Collections for the 22nd Century: towards a joint tissue and DNA collection (MOLCOL)

AG/LL/164: High Resolution 3D for Scientific and Cultural Heritage collections (AGORA 3D)

AG/LL/165: Valorisation of the Tervuren xylarium for rainforest ecology: investigation of wood collections to underpin REDD+ and other new mechnisms for tropical forest conservation (XYLAREDD)

AG/LL/166: National Archaeology Collections Inventory Project (NACIP)

AG/LL/167: Bridging Knowledge Collections: Integratie van een digitaal institutioneel depot met de online museumcatalogi van Egyptische oudheden en de Egyptologische bibliotheek (BKC)

AG/LL/168: De Glyptiekverzamelingen van de Belgische Federale Wetenschappelijke Instellingen (GLYPCOL)

AG/LL/169: Multilingual terminological research (French, Dutch and English) for the development and integration of semantically enriched scientific thesauri (MULTITA)

AG/LL/170: De tekeningenverzameling van de Koninklijke Bibliotheek van België: identificatie en valorisatie via het web (DOW)


Documentatie:

Multilingual terminological research (French, Dutch and English) for the development and integration of semantically enriched scientific thesauri (MULTITA) : synthèse Belspo  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2015 (SP2610)
[Om te downloaden

Multilingual terminological research (French, Dutch and English) for the development and integration of semantically enriched scientific thesauri (MULTITA) : synthese Belspo  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2015 (SP2611)
[Om te downloaden

Multilingual terminological research (French, Dutch and English) for the development and integration of semantically enriched scientific thesauri (MULTITA) : summary Belspo  Brussels : Belgian Scientific Policy, 2015 (SP2612)
[Om te downloaden

Recherche Agora-Bibliothèque virtuelle: Analyse de la faisabilité du projet et Cahier des charges méthodologique de l'application : rapport final = Onderzoek Agora-Virtuele bibliotheek: Analyse van de haalbaarheid van het project EN Methodologisch lastenboek van de toepassing : endrapport   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1559)
[Om te downloaden

Recherche Agora-Bibliothèque virtuelle : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1560)
[Om te downloaden

Onderzoek Agora-Virtuele bibliotheek : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1561)
[Om te downloaden

Agora - Virtual Library Research : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1562)
[Om te downloaden

Résumé Gériatrique Minimum : prise en compte des spécificités des services gériatriques : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1563)
[Om te downloaden

Opsporing en ontsluiting van historische statistieken in België (1800 - 1960) = Etude prospective concernant le repérage et l’exploitation des statistiques historiques en Belgique (1800 - 1960)   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1938)
[Om te downloaden

L'immigration en Belgique : effectifs, mouvements et marché du travail (rapport publié par le SPF Emploi, travail et concertation sociale)   Bruxelles : SPF Emploi, travail et concertation sociale, 2003 (PB6022)
[Om te downloaden

De immigratie in België : aantallen, stromen en arbeidsmarkt (Verslag gepubliceerd door FOD Arbeid en Sociaal Overleg)   Brussel : FOD Arbeid en Sociaal Overleg, 2003 (PB6023)
[Om te downloaden

Minorités ethniques en Belgique : migration et marché du travail. Analyse démographique, statistique et des mesures juridiques et d'action en faveur des migrants sur le marché du travail = Analyse van de demografische, statistische en reglementaire context met betrekking tot allochtonen op arbeidsmarkt Desmarez, Pierre - Van der Hallen, Peter - Ouali, Nouria ... et al.  Gent : Academia Press, 2004 (PB6062)

Elf jaar uit het leven in België. Socio-economische analyses op het Gezinsdemografisch Panel PSBH Mortelmans, Dimitri - Casman, Marie Thérèse - Doutrelepont, René  Gent : Academia Press, 2004 (PB6097)

La Justice en question: une approche qualitative à partir du "baromètre de la justice" = Justitie in vraag gesteld: een kwalitatieve benadering vertrekkende vanuit de "justitiebarometer" Goethals, Johan - Lemaître, André - Doutrelepont, René ... et al  Gent : Academia Press, 2005 (PB6130)

De indicatoren van het Nationaal Actieplan Sociale Inclusie : evaluatie en methodologische aanbevelingen Van Dam, Rudi - Cantillon, Bea - Van den Bosch, Karel... et al  Gent : Academia Press, 2006 (PB6165)

Eén plus één is drie : datawarehouse arbeidsmarkt en sociale bescherming : verleden, heden en toekomst : rapport final Vermandere, Caroline - Vanheerswynghels, Adinda - Van der Hallen, Peter  Gent : Academia Press, 2007 (PB6187)
[Om te downloaden

Projet Agora des greffes civils: résumé de la recherche De Meyer, A.-M. - Dumortier, J.  Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0669)
[Om te downloaden

Agora-burgerlijke griffies project: samenvatting van het onderzoek De Meyer, A.-M. - Dumortier, J.  Brussel: DWTC, 2001 (SP0670)
[Om te downloaden

Modernisation de la Base de Données PData du service d'Administration Général: rapport final Rondeaux, Giseline  Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0671)
[Om te downloaden

24 heures à la belge. Résultats de l'enquête INS sur l'emploi du temps des Belges Glorieux, Ignace - Vandeweyer, Jessie  Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0672)
[Om te downloaden

24 uur ... Belgische tijd. Samenvatting van de resultaten van het onderzoek naar de tijdsbesteding van de Belgen Glorieux, Ignace - Vandeweyer, Jessie  Brussel: DWTC, 2001 (SP0673)
[Om te downloaden

24 hours... Belgian time. A summary of the results of research on the Belgians'use of time Glorieux, Ignace - Vandeweyer, Jessie  Brussels: OSTC, 2001 (SP0674)
[Om te downloaden

Analyse des données de la banque de données POLIS de la gendarmerie sur les auteurs de délits, par la technique "multilevel analysis". Application de la méthode "multilevel analysis"aux données du Moniteur de Sécurité: résumé des résultats de la recherche Billiet, J.  Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0675)
[Om te downloaden

Analyse van gegevens inzake daders van misdrijven geregistreerd in de POLIS-databank van de Rijkswacht door middel van "multilevel analysis". Toepassen van een multilevel analyse op de gegevens van de Veiligheidsmonitor: samenvatting van de resultaten van het onderzoek Billiet, J.  Brussel: DWTC, 2001 (SP0676)
[Om te downloaden

Multilevel analysis of the data on offenders contained in the State Police Force's POLIS database. Application of the multilevel analysis technique to the data contained in the Security Monitor: synthesis of the results of the research Billiet, J.  Brussels: OSTC, 2001 (SP0677)
[Om te downloaden

Projet Agora-Lex: résumé de la recherche Dumortier, Jos - Devroey, Jean-Pierre  Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0667)
[Om te downloaden

Agora-Lex project: samenvatting van het onderzoek Dumortier, Jos - Devroey, Jean-Pierre  Brussel: DWTC, 2001 (SP0668)
[Om te downloaden

Projet Agora-Lex: rapport final   Bruxelles: SSTC, 2001 (SP0914)
[Om te downloaden

Projet Agora-Lex: finaal rapport   Brussel: DWTC, 2001 (SP0915)
[Om te downloaden

Voorbereidende studie voor het oprichten van een observatiesysteem van het kaderpersoneel : eindrapport Delmotte, Jeroen - Van Gyes, Guy - De Troyer, Marianne  Brussel : DWTC, 2002 (SP1098)
[Om te downloaden

De veiligheidsmonitor als contextualiseringsinstrument : een kennismaking met de vragenlijst : eindrapport Lauwers, Steven - Enhus, E.  Brussel : DWTC, 2002 (SP1112)
[Om te downloaden

Contextualisering van criminografisch materiaal voor lokale doeleinden : samenvatting   Brussel : DWTC, 2002 (SP1113)
[Om te downloaden

Methodologische achtergrond bij het standaardsimulatiemodel voor de vervangingsratio's : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1135)
[Om te downloaden

Specification for the Belgostat thesaurus indexation interface : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1142)
[Om te downloaden

Statistiques ventilées selon le sexe: Situation et recommandations: résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1143)
[Om te downloaden

Genderstatistieken: Stand van zaken en aanbevelingen : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1144)
[Om te downloaden

Analyse van de medische beeldvorming in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport A - deel 1   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1145)
[Om te downloaden

Analyse van de medische beeldvorming in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport A - deel 2/1 - tabellen en grafieken   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1146)
[Om te downloaden

Analyse van de medische beeldvorming in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport A - deel 2/2 - tabellen en grafieken   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1147)
[Om te downloaden

Analyse van de factuur ten laste van de patiënt in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport B - deel 1   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1148)
[Om te downloaden

Analyse van de factuur ten laste van de patiënt in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport B - deel 2/1 - grafieken   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1149)
[Om te downloaden

Analyse van de factuur ten laste van de patiënt in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport B - deel 2/2 - tabellen   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1150)
[Om te downloaden

Analyse van de factuur ten laste van de patiënt in klassieke hospitalisatie en daghospitalisatie op basis van gekoppelde MKG - MFG : eindrapport B - deel 2/3 - tabellen   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1151)
[Om te downloaden

The use of pathology-related parameters in explaining the variation of public expenditures on medical imaging : poster   Brussels : Federal Science Policy Office, 2003 (SP1152)
[Om te downloaden

Agora : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1153)
[Om te downloaden

De financiële problematiek van kankerpatiënten : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1154)
[Om te downloaden

Beleidsinterventies ter vermindering van sociaal-economische gezondheidsverschillen : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1155)
[Om te downloaden

Theoretische achtergrondstudies in verband met ongelijkheid en gezondheid : eindrapport. Deel 1: Sociale franchise   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1156)
[Om te downloaden

Theoretische achtergrondstudies in verband met ongelijkheid en gezondheid : eindrapport. Deel 2: Oorzaken van sociaal-economische gezondheidsverschillen   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1157)
[Om te downloaden

Theoretische achtergrondstudies in verband met ongelijkheid en gezondheid : eindrapport. Deel 3: Een typologie van risicopopulaties?   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1158)
[Om te downloaden

Sociaal-economische verschillen in gezondheid in Engeland en Nederland : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1159)
[Om te downloaden

Base de données gestion-mobilité : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1199)
[Om te downloaden

Bijdrage van de POD Wetenschapsbeleid tot een creatief en solidair beleid met betrekking tot de werkgelegenheid en de arbeidsvoorwaarden   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1205)
[Om te downloaden

Contribution du SPP Politique scientifique à une politique créative et solidaire en matière d'emploi et de conditions de travail   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1206)
[Om te downloaden

Statistische behoeften op het vlak van gezondheid en gezondheidszorg in België. Inventaris ten behoefte van de AGORA- planning 2004-2009   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1233)
[Om te downloaden

Rapport Agora Prospect : Police- Justice / Politie - Justitie   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2003 (SP1234)
[Om te downloaden

Exploitatie van gegevens inzake verkeersveiligheid : eindrapport   Brussel :Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1275)
[Om te downloaden

Exploitation des données en matière de sécurité routière : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2003 (SP1277)
[Om te downloaden

Exploitatie van gegevens inzake verkeersveiligheid : samenvatting   Brussel :Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1278)
[Om te downloaden

Datawarehouse "Contrôles des transports routiers" : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1342)
[Om te downloaden

Datawarehouse "Wegvervoercontroles" : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1343)
[Om te downloaden

Création d'un tableau de bord "mobilité" dans la zone RER : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1375)
[Om te downloaden

Etude préparatoire en vue de compléter le système d'informations sur la santé au moyen de données provenant d'une perspective longitudinale dynamique : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1871)
[Om te downloaden

Preparative study in order to supplement the health information system by means of longitudinal data : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1872)
[Om te downloaden

Proposition pour améliorer la méthodologie de calcul des indices des salaires et des durées de travail conventionnels (Note finale 2) : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1875)
[Om te downloaden

DATABASE CAO-lonen en arbeidstijden en webapplicatie (Eindnota 1) : beperkte haalbaarheidsstudie   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1876)
[Om te downloaden

Valorisation of microsimulation model social security (MIMOSIS) : final report   Brussels : Belgian Science Policy, 2007 (SP1877)
[Om te downloaden

Validité des données hospitalières pour leur exploitation en épidémiologie : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1388)
[Om te downloaden

Modèle d'un système d'information central des institutions de soins de santé : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1389)
[Om te downloaden

La justice en question. Après le "baromètre de la Justice": une recherche qualitative : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1390)
[Om te downloaden

Justitie in vraag gesteld. De "justitiebarometer" voorbij: een kwalitatief onderzoek : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1391)
[Om te downloaden

Justice in question. After the "barometer of Justice": a qualitative research : summary   Brussels : Federale Science Policy, 2004 (SP1392)
[Om te downloaden

Les comptes nationaux de l’emploi. Note méthodologique : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2004 (SP1404)
[Om te downloaden

Noden en behoeften aan gegevens en nieuwe vormen van gegevens inzameling rond arbeid. Inventariserende studie : eindverslag   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1408)
[Om te downloaden

Statistische informatie inzake sociale inclusie : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2004 (SP1442)
[Om te downloaden

An independent review of the Belgian Federal Office for Science Policy's programme for scientific support of the construction and valorisation of the informational contents of federal databases for socio-economic use : report   Brussels : Federal Science Policy, 2005 (SP1443)
[Om te downloaden

Validation du volet individuel de la matrice conceptuelle de la sécurité sociale : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1522)
[Om te downloaden

Validatie van het individuele luik van de conceptmatrix van de sociale zekerheid : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1523)
[Om te downloaden

Validation of the individual part of the social security concept matrix : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2005 (SP1524)
[Om te downloaden

Prestations sociales complémentaires dans les deuxième et troisième piliers : resume   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1525)
[Om te downloaden

Aanvullende sociale voorzieningen in de tweede en derde pijler : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1526)
[Om te downloaden

Supplementary social provisions in second and third pillar health care : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2005 (SP1527)
[Om te downloaden

"Intelligente" exploitatietools voor niet gestructureerde informatie ten behoeve van de noden van de Federale Politie : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1537)
[Om te downloaden

Gestion des plaintes au sein de l’Ordre Judiciaire : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2005 (SP1538)
[Om te downloaden

Klachtenmanagement binnen de rechterlijke orde : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1539)
[Om te downloaden

Complaints management for the judicial order : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2005 (SP1540)
[Om te downloaden

Handleiding voor de implementatie van de sociale zekerheidsmatrix : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1553)
[Om te downloaden

Aanvullende sociale voorzieningen in de tweede en derde pijler : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2005 (SP1554)
[Om te downloaden

Résumé Gériatrique Minimum : prise en compte des spécificités des services gériatriques : annexes   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1564)
[Om te downloaden

Een model van klachtenafhandeling binnen de rechterlijke orde : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1574)
[Om te downloaden

Vers un modèle de traitement des plaintes au sein de l'ordre judiciaire : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1575)
[Om te downloaden

Cadastre des professions de la santé : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1648)
[Om te downloaden

Kadaster van de gezondheidsberoepen : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1649)
[Om te downloaden

Register of health professions : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1650)
[Om te downloaden

Base de données "ECOLEX" : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1657)
[Om te downloaden

Databank "ECOLEX" : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1658)
[Om te downloaden

"ECOLEX" Database : final report   Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1659)
[Om te downloaden

Databank GenderClaim : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1667)
[Om te downloaden

Base de données GenderClaim : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1668)
[Om te downloaden

Databank GenderClaim : final report   Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1669)
[Om te downloaden

Optimalisatie van het gebruik van de veiligheidsmonitor, ontwikkeling van een Mini-monitor, een complementaire module en methoden voor afname van enquêtes : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1686)
[Om te downloaden

Optimalisatie van het gebruik van de veiligheidsmonitor, ontwikkeling van een Mini-monitor, een complementaire module en methoden voor afname van enquêtes : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2006 (SP1687)
[Om te downloaden

Optimalisation de l’utilisation du Moniteur de sécurité, développement d’un Mini-moniteur, d’un module complémentaire et de méthodes d’exécution des enquêtes : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2006 (SP1688)
[Om te downloaden

Optimizing the use of the security monitoring scheme, developing a mini-monitoring scheme, a complementary module and methods for implementing the schemes : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2006 (SP1689)
[Om te downloaden

Valorisatie van het datawarehouse "Arbeidsongevallen" : synthese   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1719)
[Om te downloaden

Valorisation de la datawarehouse "Accidents du travail" : synthèse   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1720)
[Om te downloaden

Projet Base de données qualité des soins infirmiers (Quali-NURS) : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1768)
[Om te downloaden

Databank kwaliteitszorg verpleegkundigen (Quali-NURS) : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1769)
[Om te downloaden

Project Database quality of nursing (Quali-NURS) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1770)
[Om te downloaden

Etude préparatoire en vue de compléter le système d'informations sur la santé au moyen de données provenant d'une perspective longitudinale dynamique : rapport final Coppieters, Y. - Bezelmans, C. - Levêque, A.  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2007 (SP1798)
[Om te downloaden

Development of the datawarehouse "Accidents at work" : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2007 (SP1804)
[Om te downloaden

Voorbereidende studie met doel het gezondheidsinformatiesysteem te vervolledigen door middel van anonieme gegevens geput uit een langdurig perspectief : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2007 (SP1870)
[Om te downloaden

Haalbaarheid van een data-archief voor de sociale wetenschappen : studie SODA = Faisabilité d’un Service d'archivage de données pour les sciences sociales : etude SODA   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2008 (SP1908)
[Om te downloaden

Analyse de la mortalité des pensionnés du secteur public : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2103)
[Om te downloaden

Projet Datawherehouse : rapport final   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2111)
[Om te downloaden

Microsimulation model for social security MIMOSIS and EUROMOD : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2112)
[Om te downloaden

Gender en inkomen: analyse en ontwikkeling van indicatoren (BGIA) : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2009 (SP2157)
[Om te downloaden

Genre et revenu: analyse et développement d'indicateurs (BGIA) : résumé    Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2009 (SP2158)
[Om te downloaden

Gender and income: analysis and development of indicators (BGIA) : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2009 (SP2159)
[Om te downloaden

Climate change and health : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2010 (SP2172)
[Om te downloaden

58 kaarsjes voor het sociale overlegmodel. Sociale verkiezingen van 1950 tot 2008 : onderzoeksrapport   Brussel : Federaal Wetenschapbeleid, 2011 (SP2251)
[Om te downloaden

58 bougies pour le modèle de concertation sociale. Les élections sociales de 1950 à 2008 : rapport de recherche   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2252)
[Om te downloaden

Vie privée et intégration des données de santé : rapport de recherche   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2257)
[Om te downloaden

Compléter le système d’information sanitaire au moyen de données provenant
d’une perspective longitudinale dynamiques : résumé
  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2258)
[Om te downloaden

Belgian Longitudinal Health Information System : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2259)
[Om te downloaden

Compléter le système d’information sanitaire au moyen de données provenant
d’une perspective longitudinale dynamique : synthèse
  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2260)
[Om te downloaden

Supplement the health information system by means of longitudinal data : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2261)
[Om te downloaden

Plaatsing van kinderen en armoede : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2296)
[Om te downloaden

Placement des enfants et pauvreté : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2297)
[Om te downloaden

Placement of children and poverty : summary   Brussels : Belgian Science Policy, 2011 (SP2298)
[Om te downloaden

Social inequalities in Healthy Life Expectancy : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2361)
[Om te downloaden

Monitoring of Markets and Sectors MMS Project : final report   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2403)
[Om te downloaden

Samenvatting AGORA-MMS project : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2404)
[Om te downloaden

Résumé AGORA-MMS projet : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2405)
[Om te downloaden

Summary AGORA-MMS project : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2406)
[Om te downloaden

Informatie- en analysecentrum of observatorium ondergrondse economie (OBSOE): haalbaarheidsstudie : eindrapport   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2453)
[Om te downloaden

Fraude sociale et fiscale en Belgique: Une étude-pilote relative au travail et aux revenus déclarés et non declares: SUBLEC : résumé   Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2011 (SP2454)
[Om te downloaden

Sociale en fiscale fraude in België Een pilootstudie omtrent aangegeven en niet-aangegeven inkomen en arbeid: SUBLEC : samenvatting   Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2011 (SP2455)
[Om te downloaden

Social and fiscal fraud in Belgium: A pilot study on declared and undeclared income and work: SUBLEC : summary   Brussels : Federal Science Policy, 2011 (SP2456)
[Om te downloaden

Genre et revenu. Analyse et développement d'indicateurs : rapport de recherche Meulders, Danièle - O'Dorchai, Sile - Plasman, Robert ... et al  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2012 (SP2512)
[Om te downloaden

Gender and income. Analysis and development of indicators : final report Meulders, Danièle - O'Dorchai, Sile - Plasman, Robert ... et al  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2513)
[Om te downloaden

Belgian Daily Mobility - BELDAM: Enquête sur la mobilité quotidienne des belges : rapport final Cornelis, Eric - Hubert(, Michel - Huynen, Philippe ... et al  Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2012 (SP2522)
[Om te downloaden

HANDILAB -Deel 1 : Effectiviteit van de inkomensvervangende en integratietegemoetkomingen : eindrapport Vermeulen, Bram - Van Der Niet, Maartje - Demaerschalk, Evelien ... et al  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2527)
[Om te downloaden

HANDILAB -Deel 2 Administratieve data : eindrapport Moron, Marian - Debels, Annelies  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2528)
[Om te downloaden

Onderzoeksproject HANDILAB : synthese Moron, Marian - Debels, Annelies  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2012 (SP2529)
[Om te downloaden

Projet d'étude HANDILAB : synthèse Moron, Marian - Debels, Annelies  Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2012 (SP2530)
[Om te downloaden

Project HANDILAB : summary Moron, Marian - Debels, Annelies  Brussels : Federal Science Policy, 2012 (SP2531)
[Om te downloaden

PATLICINFO: Base de données en ligne pour une plate-forme virtuelle d’information relative aux licences de brevets : rapport final Adant, Ignace - Belleflamme, Paul  Bruxelles : Politique Scientifique fédérale, 2013 (SP2537)
[Om te downloaden

La pauvreté rurale et urbaine : rapport final = Stedelijke en plattelandsarmoede : eindrapport Marissal, Pierre - May, Xavier - Mesa Lombillo, Dayana  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2013 (SP2547)
[Om te downloaden

Stedelijke en plattelandsarmoede : synthese Marissal, Pierre - May, Xavier - Mesa Lombillo, Dayana  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2013 (SP2551)
[Om te downloaden

La pauvreté rurale et urbaine : synthèse Marissal, Pierre - May, Xavier - Mesa Lombillo, Dayana  Bruxelles : Politique scientifique fédérale, 2013 (SP2552)
[Om te downloaden

Rural and urban poverty : synthesis Marissal, Pierre - May, Xavier - Mesa Lombillo, Dayana  Brussels : Federal Science Policy, 2013 (SP2553)
[Om te downloaden

National Archaeology Collections Inventory Project (NACIP) : synthese Claes, Britt - De Poorter, Alexandra - Ghesquiere, Valérie  Brussels : Belgian scientific Policy, 2016 (SP2652)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

National Archaeology Collections Inventory Project (NACIP) : synthese Claes, Britt - De Poorter, Alexandra - Ghesquiere, Valérie  Brussel : Federaal Wetenschapsbeleid, 2016 (SP2653)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen

National Archaeology Collections Inventory Project (NACIP) : synthèse Claes, Britt - De Poorter, Alexandra - Ghesquiere, Valérie   (SP2654)
[Om te downloaden]  [Om te bestellen


Ontwikkeling & Toepassingen:

Internet website:


Over deze website

Cookies policy

Persoonsgegevens

© 2020 POD Wetenschapsbeleid