Sitemap Contact Events New Home
Science Policy PPS > Publications

Final reports
Standardisation and technical regulations

NM/A/03: Doeltreffendheid van injectieproducten tegen optrekkend vocht

 • Rapport final (pdf): Efficacité des produits d'injection contre l'humidité ascensionnelle
 • Annexe (pdf)

NM/A/04: Referentiematerialen en adequate porositeitsmetingen

 • Final report (pdf): Reference materials for adequate porosity measurements

NM/A/05: Criteria van limiettoestanden van gebouwen op het gebied van vibraties

 • Rapport final (pdf): Critères d’états limites des constructions en matière de vibrations
 • Annexe (pdf)

NM/A/06: Gloei-ontlading-optische-emissiespectrometrie voor de analyse van metallische coatings op staal

 • Final report (pdf): Glow discharge optical emission spectrometry for the analysis of metallic coatings on steel, "GAMeS"

NM/A/10: Ontwikkeling van voorwaarden voor huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties (< 20 IE)

 • Final report (pdf): Fitness for use evaluation of small (<20PE) domestic wastewater treatment plants
 • Annexe (pdf)

NM/A/11: De fysische karakteristieken van meststofdeeltjes: maat en invloed

 • Rapport final (pdf): Les caractéristiques physiques des particules d'engrais: mesure et influence

NM/A/13: Testmethode en criteria voor de evaluatie van de mechanische stabiliteit van veldspuiten

 • Final report (pdf): Test method and criteria for evaluating the mechanical integrity of boom sprayers

NM/A/15: Normen en richtlijnen voor de praktische bepaling van onzekerheid bij analytische metingen

 • Final report (pdf): Norms and guidelines for the practical estimation of uncertainty in analytical measurements

NM/A/17: EUROCODE CD-Rom: ontwikkeling van "gebruikersvriendelijke" functionaliteiten voor ingenieurs, architecten, enz. om de Eurocode-toepassingen te vergemakkelijken

 • Rapport final (pdf): EUROCODE CD-Rom: outils techniques et normatifs pour l’implantation harmonieuse des Eurocodes

NM/A/18: De veiligheid van de consumenten

NM/A/20: Methodenormalisatie, valideringsprotocols en kwaliteitsbewaking van testen voor de biomonitoring van mutagenen/carcinogenen

 • Final report (pdf): Method normalisation, validation protocols and quality control for biomonitoring tests for mutagens/carcinogens

NM/A/22: Normalisatie van de certificering, verdeling en het gebruik van microbiologisch referentiemateriaal

 • Final report (pdf): Normalisation of the certification, distribution and use of microbial reference material
 • Annexe

NM/A/24: Evaluatie en reductie van het seismisch risico in België in het kader van EUROCODE 8

 • Final report (pdf): Seismic risk assessment and mitigation for Belgium in the frame of EUROCODE 8

NM/A/25: Onderzoek naar elektromagnetische velden in de industrie: bronnen, meetprocedures en regelgeving

 • Eindrapport (pdf): Onderzoek naar elektromagnetische velden in de industrie: bronnen, meetprocedures en regelgeving

NM/A/26: Informaticatoepassing van de norm "International Standard for Archival Description"

 • Rapport final (pdf): Application informatique de la norme “International Standard for Archival Description (G)” - Pallas
 • Annexe

NM/A/27: Evaluatie van de relevantie van de vuurbestendigheidstests op kabels

 • Final report (pdf): Assessment of the adequacy of fire behaviour tests for cables

NM/B/01: Energie-efficiëntie door technische normen: een Europese regelgeving tegen marktversnippering en efficiëntiebarrières

 • Final report (pdf): Energy-efficiency through technical standards: an European approach to reduce market fragmentation and efficiency-barriers

NM/C/01: GERMAINE, verantwoordelijk beleid door beheersing van milieu-indicatoren

 • Rapport final (pdf): GERMAINE I, gestion responsable par la maîtrise des indicateurs environnementaux
 • Final report (pdf): GERMAINE II, ECOMAPPING- International case studies and training for trainers kit
 • Annexe (pdf)

NM/C/04: NORMACH: een programma ter promotie en sensibilisatie van normen betreffende de machineveiligheid

 • Eindrapport (pdf): NORMACH: een programma ter promotie en sensibilisatie van normen betreffende de machineveiligheid

NM/C/05: Promotie van normalisatie en certificatie van bouwproducten in de agrarische sector

 • Eindrapport (pdf): Promotie van normalisatie en certificatie van bouwproducten in de agrarische sector

NM/C/06: Hygiëne bij melkproductie: sensibilisatie en praktische methodologie voor risico-evaluatie

 • Rapport final (pdf): Hygiène en production laitière: sensibilisation et méthodologie pratique pour évaluer les risques

About this website

Cookies policy

Personal data

© 2020 Science Policy PPS