NL FR EN
www.belgium.be

Normalisatie en technische regelgeving (NM)


NM/A/03: Doeltreffendheid van injectieproducten tegen optrekkend vocht

NM/A/04: Referentiematerialen en adequate porositeitsmetingen

NM/A/05: Criteria van limiettoestanden van gebouwen op het gebied van vibraties

NM/A/06: Gloei-ontlading-optische-emissiespectrometrie voor de analyse van metallische coatings op staal

NM/A/10: Ontwikkeling van voorwaarden voor huishoudelijke afvalwaterzuiveringsinstallaties (< 20 IE)

NM/A/11: De fysische karakteristieken van meststofdeeltjes: maat en invloed

NM/A/13: Testmethode en criteria voor de evaluatie van de mechanische stabiliteit van veldspuiten

NM/A/15: Normen en richtlijnen voor de praktische bepaling van onzekerheid bij analytische metingen

NM/A/17: EUROCODE CD-Rom: ontwikkeling van "gebruikersvriendelijke" functionaliteiten voor ingenieurs, architecten, enz. om de Eurocode-toepassingen te vergemakkelijken

NM/A/18: De veiligheid van de consumenten

NM/A/20: Methodenormalisatie, valideringsprotocols en kwaliteitsbewaking van testen voor de biomonitoring van mutagenen/carcinogenen

  • Project NM/A/20
  • Final report: Method normalisation, validation protocols and quality control for biomonitoring tests for mutagens/carcinogens

NM/A/22: Normalisatie van de certificering, verdeling en het gebruik van microbiologisch referentiemateriaal

NM/A/24: Evaluatie en reductie van het seismisch risico in België in het kader van EUROCODE 8

NM/A/25: Onderzoek naar elektromagnetische velden in de industrie: bronnen, meetprocedures en regelgeving

NM/A/26: Informaticatoepassing van de norm "International Standard for Archival Description"

NM/A/27: Evaluatie van de relevantie van de vuurbestendigheidstests op kabels

NM/B/01: Energie-efficiëntie door technische normen: een Europese regelgeving tegen marktversnippering en efficiëntiebarrières

  • Project NM/B/01
  • Final report: Energy-efficiency through technical standards: an European approach to reduce market fragmentation and efficiency-barriers

NM/C/01: GERMAINE, verantwoordelijk beleid door beheersing van milieu-indicatoren

NM/C/04: NORMACH: een programma ter promotie en sensibilisatie van normen betreffende de machineveiligheid

NM/C/05: Promotie van normalisatie en certificatie van bouwproducten in de agrarische sector

NM/C/06: Hygiëne bij melkproductie: sensibilisatie en praktische methodologie voor risico-evaluatie

Lees meer

NM projecten in Fedra (projectendatabank)

Contactgegevens

Anna Calderone
Onderzoeksprogramma's