NL FR EN
www.belgium.be

Normalisatie (NO)


Programme of scientific support for standardisation and technical regulations

NO/A/001: Inventaris van de normalisatie en certificatie in België en in Europa met betrekking tot het basisdocument "Brandveiligheid" van de Bouwproduktenrichtlijn

 • Project NO/A/001
 • Eindverslag: Inventaris van de normalisatie en certificatie in België en in Europa met betrekking tot het basisdocument "Brandveiligheid" van de Bouwproduktenrichtlijn
 • Rapport final: Inventaire de la normalisation et de la certification en Belgique et en Europe en relation avec le document de base "Sécurité en cas d'incendie" de la Directive "Produit de construction"

NO/A/002: Inventarisatie en haalbaarheidsonderzoek in verband met standaarden in het gebied van de medische informatica en telematica

 • Project NO/A/002
 • Final report: Inventory and feasibility study on standards for medical computerization and telematics

NO/A/003: Opzetten van een interactief informatie- en ondersteuningssysteem voor de toepassing van de regelgeving, de normalisatie en de bepalingen inzake kwaliteitserkenning en -conformiteit in de Belgische bouwsector

 • Project NO/A/003
 • Rapport final - Volet 1: Création d’un système interactif d’information et d’aide à l’application de la réglementation, normalisation et des dispositions en matière de reconnaissance de la conformité et de la qualité dans le secteur de la construction
 • Rapport final - Volet 2 (Annexes): Création d’un système interactif d’information et d’aide à l’application de la réglementation, normalisation et des dispositions en matière de reconnaissance de la conformité et de la qualité dans le secteur de la construction

NO/A/004: Inventarisatie van de industriële noden die volgen uit de implementatie van "machinerichtlijn"

 • Project NO/A/004
 • Eindverslag: Inventarisatie van de industriële noden die volgen uit de implementatie van "machinerichtlijn"

NO/A/005: Balans en vooruitzichten inzake normalisatie vanuit het oogpunt van de Belgische consumenten

 • Project NO/A/005
 • Rapport final: Bilan et perspectives de la normalisation du point de vue des consommateurs belges

NO/A/006: Analyse van de normbehoeften van de bedrijven van de tweede houtverwerking

 • Project NO/A/006
 • Rapport final: Analyse des besoins normatifs des entreprises de la seconde transformation du bois

NO/B/001: CALS (Continuous Acquisition and Life Cycle Support) - Harmonisatie van normen en gebruiksregels

NO/B/002: Ontwikkeling van een ééndagsmethode voor het opsporen van Listeria monocytogenes en Salmonella

NO/B/003: Normen en richtlijnen voor methodenvalidatie in chemische laboratoria

NO/B/004: Voorstel van Europese norm met betrekking tot de stroefheid van wegdekken

 • Project NO/B/004
 • Eindverslag: Voorstel van Europese norm met betrekking tot de stroefheid van wegdekken
 • Rapport final: Proposition de norme européenne relative à la résistance au dérapage des revêtements routiers
 • Final report: Proposal for a European standard in relation with the skid resistance of road surfacings

NO/B/005: Kwantitatieve meetmethodologie voor het bepalen van inwendige spanningen in dunne filmen en deklagen

NO/B/006: Onderzoeksprogramma ter ondersteuning van nationale en Europese normalisatie in verband met brandveiligheid

NO/B/007: TIMESEC - Digitale Time-Stamping en de evaluatie van beveiligingsprimitieven

NO/B/008: Methoden om te bepalen hoe nauwkeurig pesticiden en meststoffen in de landbouw worden aangewend

NO/B/010: Nieuwe evaluatiemethoden voor veiligheid en kwaliteit van hogedrukbehandelde levensmiddelen

NO/B/011: Methodologie voor ontwerp en evaluatie van wegbruggen onderhevig aan werkelijke verkeerstoestanden

NO/B/012: Beoordeling van de CEN pre-normen bij de "monitoring" van genetisch gemodificeerde organismen

NO/B/013: Nutrienten Kwaliteitszorgprogramma (NUKWAP): Normalisatieprocedures en kwaliteitsborgingssysteem voor analysegegevens in de Belgische voedingsmiddelentabel

 • Project NO/B/013
 • Eindverslag: Nutriënten Kwaliteitszorgprogramma (NUKWAP): Normalisatieprocedures en kwaliteitsborgingssysteem voor analysegegevens in de Belgische voedingsmiddelentabel

NO/B/014: De effecten van trillingen op bouwwerken: verplichtingen en bepalingsmethoden

NO/B/015: Industrialisatie van STEP in België

NO/B/016: ISO 14001 als dereguleringsinstrument, initiator voor duurzame ontwikkeling en basis voor EMAS

 • Project NO/B/016
 • Rapport final: ISO 14001 comme instrument de dérégulation, initiateur pour le développement durable et base pour EMAS
 • Eindverslag: ISO 14001 als dereguleringsinstrument, initiator voor duurzame ontwikkeling en basis voor EMAS

NO/B/017: Doeltreffenheid en duurzaamheid van hydrofobeermiddelen

NO/B/018: Het testen van de hechting van de beklede oppervlakken

NO/C/019: Promoten van Normalisatie van Informatica- en Telematica- toepassingen in de Gezondheidszorg

NO/C/020: Transpositie en verspreiding van informatie in verband met brandveiligheid in gebouwen

NO/C/021: Een informatieplatform inzake technische regelgeving en normalisatie betreffende veiligheid van machines

 • Project NO/C/021
 • Eindverslag: Een informatieplatform inzake technische regelgeving en normalisatie betreffende veiligheid van machines

NO/C/022: Promotie van normalisatie en certificatie van betonproducten in de agrarische sector (AgriBETON)

NO/C/023: Informatie en sensibilisatie aangaande normstelling voor oppervlaktebehandelingstechnieken in de metaalverwerkende nijverheid (ISENORM)

 • Project NO/C/023
 • Eindverslag: Informatie en sensibilisatie aangaande normstelling voor oppervlaktebehandelingstechnieken in de metaalverwerkende nijverheid (ISENORM)
 • Synthèse (Fr)

Lees meer

NO projecten in Fedra (projectendatabank)

Contactgegevens

Anna Calderone
Onderzoeksprogramma's