NL FR EN
www.belgium.be

De programma’s P4Science & S4Policy - Algemene informatie

Op 8 februari 2024 gaf de Ministerraad zijn goedkeuring aan de opstart van twee nieuwe programma’s van 2024 tot 2031: het P4Science Programma en het S4Policy Programma, die beiden worden uitgevoerd onder de verantwoordelijkheid van het Federaal Wetenschapsbeleid (BELSPO).
[Nota aan de ministerraad]

Deze twee nieuwe programma’s volgen BRAIN-be 2.0  en FED-tWIN  op en zullen de meeste van de nog lopende acties bij BELSPO integreren. De programma’s voldoen samen aan de behoeften van de twee voornaamste doelgroepen van BELSPO: de Federale Wetenschappelijke Instellingen (FWIs) (1) en de Federale Overheidsdiensten (FODs) (2).

Het P4Science Programma beoogt de versterking van de wetenschappelijke expertise van de FWIs, coherent rond hun strategische en prioritaire onderzoeksthema’s. Daarbij wordt de opbouw van kennis mogelijk gemaakt en wordt tegelijkertijd ingezet op interdisciplinaire en transdisciplinaire samenwerking met andere instellingen. Dit programma moet de FWIs helpen om zich op Europees niveau te positioneren en waar mogelijk de programma’s van de gefedereerde entiteiten aanvullen.

Het S4Policy Programma zal de besluitvorming door de federale regering en de FODs ondersteunen op basis van wetenschappelijke kennis. Het programma zal verschillende instrumenten aanreiken om te komen tot evidence-informed policymaking.

Het onderscheid tussen beide programma’s maakt het mogelijk om te beantwoorden aan de wetenschappelijke behoeften en belangen van zowel de FWIs als de FODs en om de doelstelling van elk gefinancierd project beter te definiëren: ondersteuning van de wetenschappelijke capaciteit van de FWIs versus ondersteuning van de politieke besluitvorming.

Lopende programma’s zoals DEFRA  (3) en het POST-COVID  (4) passen perfect binnen de filosofie van het ‘policy-oriented’ onderzoek binnen het S4Policy Programma, net als het lopende DRUGS  programma dat hierin wordt geïntegreerd.

Oproepen en evaluatie

Met uitzondering van de “Flash”-projecten zal er voor de beide programma’s samen om de twee jaar een oproep tot voorstellen worden gelanceerd (oproep 2024-2025; 2026-2027; 2028-2029; 2030-2031) met daarin een aantal onderzoeksprioriteiten die beantwoorden aan de prioriteiten van de Federale Wetenschappelijke Instellingen (P4Science) of de noden van de Federale Overheidsdiensten (S4Policy).

Ter voorbereiding van iedere oproep zal BELSPO, op basis van een lange-termijn strategische onderzoekskalender, een lijst met strategische prioriteiten en een oproeptekst voorbereiden, bijgestaan door de relevante Programmacomités (P4Science en S4Policy). BELSPO verzekert ook een neutrale evaluatie van de voorstellen door een internationale peer-reviewed evaluatie te organiseren.

  1. onder het acroniem FWI wordt verstaan de instellingen zoals gedefinieerd in het KB van 30 oktober 1996 en hun rechtsopvolgers, het INCC, Sciensano en WHI.
  2. Deze afkorting omvat alle Federale Overheidsdiensten, de POD Maatschappelijke integratie en het ministerie van Defensie.
  3. DEFRA: Defence-related Research Action, programma op vraag van de FOD Defensie.
  4. Programma op vraag van de FOD Volksgezondheid.